• Иш ва энергия
 • Импульснинг сақлониш қпнуни
 • Импульс моментининг сақланиш қонуни
  Download 2.97 Mb.
  bet16/56
  Sana01.11.2023
  Hajmi2.97 Mb.
  #92930
  1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   56
  Bog'liq
  амалий машгулот 1-кисм2018
  123123123 rasskraska, 1-Ma`ruza, qidiruv algoritmlari, 631-19 guruh Toshboyev Jaloliddin KT 5-lab, 6-Maruza.Taqdimotlarni yaratish texnologiyalari, Labaratoriya ishi 3 Mobil ilovalarini ishlab chiqish Orifjanov Shavkatbek, Smart city, amaliyot 10, Laboratoriya ishi 11-12, ehtimollar test belgilangan, ЗАДАНИЕ 3 , 9-ma\'ruza 2021-2022 IRT, xisob ishchi dastur 2019-2020, (KOICA) Application Guideline 2022, KOMPYUTER NAZORATI PRINTSIPLARI
  Импульс моментининг сақланиш қонуни
  16. Радиуси R=2м бўлган диск шаклига эга уфқ текислигидаги платформанинг чеккасига m1= 80 кг массали одам турибди. Платформанинг массаси m2=240 кг. Платформа ўзининг марказидан ўтувчи тик ўк атроида айлана олади. Агар одам унинг чеккаси бўйлаб платформага исбатан υ=2 м/с тезлик билан юрса, платформа қандай со бурчак тезлик билан айланиши топилсин. Ишқаланиш ҳисобга олинасин.
  17.Диск шаклига эга бўлган платформа тик ўқ атрофида айлана олади. Платформанинг чеккасида m1=60 кг массали одам турибди. Агар одам платформа чеккасидан юриб уни айланиб, дастлабки турган нуқтасига қайтиб келса, платформа қандай φ бурчакка бурилади? Платформанинг массаси m2 =240 кг. Одаминг инерция моменти ни моддий нуқтаникидек деб ҳисоблансин.
  18. Радиуси R=1 м бўлган диск кўринишидаги платформа инерция бўйича
  n1 = 6 мин-1 частота билан айланади. Платформанинг чеккасида массаси m=80 кг бўлган одам турибди. Агар одам платформанинг марказига ўтса, у кандай n2 частота билан айланади? Платформанинг инерция моменти J = 120 кг۰м2. Одаминг инерция моменти моддий нуктаникидек деб ҳисоблансин.
  19. Жуковский курсисининг марказида узунлиги l=2,4 м ва массаси m = 8 кг бўлган, курсининг айланиш ўқи бўйлаб тик жойлашган таёқчани қўлида тутган одам турибди. Курси одам билан биргаликда n1 = 1 с-1 частота билан айланмоқда. Агар одам
  гаёқчани горизонтал ҳолатга бурса, курсн одам билан биргаликда қандай п частота билан айланади? Одам ва курсининг йиғинди инерция моменти J = 6 кг-м2.
  Иш ва энергия
  20. Узунлиги l1 = 1 м бўлган ипнинг учига боғланган m= 100 г массали шарча уфқ текислигида сирпанганча n1=1 с-2 частота билан айланмоқда. Ип қисқартирилиб, шарча айланиш ўқига l2=0,5 м масофагача яқинлашди. Бунда шарча қандай n2 частота билан айланади? Ипни қисқартиришда Ташқи куч қандай А иш бажаради? Шарчанинг текисликка ишқаланиши инобатга олинмасин.
  21. Ғилдирак тенглама билан ифодаланувчи қонун бўйича айланмокда. Бунда А = 2 рад, B = 32 рад/с С=4 рад/с2. Агар ғилдиракнинг инерция моменти J= = 100 кг-м2 бўлса, ғилдиракнинг айланишидан то тўхтагунигача унга таъсир этувчи кучлар эришадиган ўртача кувват - топилсин.
  22. Ғилдирак тенглама билан ифодаланувчи қонун бўйича айланмоқда. Бунда А = 2 рад, В=16 рад/с, С= — 2 рад/с2. Ғилдиракнинг инерция моменти J = 50 кг-м2. Айлан-тирувчи момент М ва қувват N нинг ўзгариш қонуни топилсин. Вақтнинг t=3 с онида қувват нимага тенг?
  23. Моторнинг якори п= 1500 мин -1 частота билан айланмоқда. Агар мотор қувватни N = 500 Вт гача ошира олса, айлантирувчи момент М аниқлансин.
  24. Моторнинг қувватини аниадаш учун унинг d=20 см диаметрли шкивига тасма ташладилар. Тасманинг бир учига динамометр маҳкамланган, бошкасига эса Р юк осдилар. Агар мотор = 24 с-1 частота билан айланаётган, юкнинг массаси m =1 кг ва динамометрнинг кўрсатиши Ғ=24 Н бўлса, моторнинг Қуввати N топилсин.
  25. Массаси т = 80 кг ва радиуси R = 30 см бўлган диск кўринишидаги ғилдирак тинч ҳолатда турибди. Ғилдиракка n= 10 с-1 частота бериш учун қандай А1 иш бажариш керак? Агар диск шу массаси билан кичикроқ қалинликка эга бўлиб, радиуси икки марта катта бўлганда, кандай А2 иш бажариш лозим бўлар эди?
  26. Айланаётган ғилдиракнинг кинетик энергияси T=1 кЖ. Ўзгармас тормозловчи момент таъсирида ғилдирак текис секинланувчан айлана бошлади ва N = 80 марта айланиб тўхтади. Тормозловчи куч моменти М аниқлансин.
  27 Инерция моменти J=40 кг-м2 бўлган тинч ҳолатдаги ғилдирак М = 20 Н-м куч моменти таъсирида текис тезланувчан айлана бошлади. Айланиш t=10 с давом этди. Ғилдирак олган кинетик энергия Т аниқлансин.
  28. m=10 г массали ўқ бўйлама ўк (ўзаги) атрофида га = 3000 с-1 частота билан айланганча, = 800 м/с тезлик билан учмоқда. Укни d = 8 мм диаметрли цилиндрча деб қабул килиб, ўқнинг тўла кинетик энергияси Т аниқлансин.
  29. m=4 кг массали яхлит цилиндр горизонтал сирт бўйлаб сирпанишсиз думаламокда. Цилиндр ўкининг чизикли тезлиги у=1 м/с. Цилиндрнинг тўла кинетик энергияси Т аниқлансин.
  30. Бир хил m = 2 кг массага эга бўлган чамбарак ва яхлит цилиндр бир хил = 5 м/с тезлик билан сирпанишсиз думалашмокда. Бу жисмларнинг кинетик энергиялари T1 ва Т2 топилсин.
  31. Шар горизонтал сирт бўйдаб сирпанишсиз думаламоқда.Шарнинг тўлик кинетик энергияси T=14 Ж. Шарнинг илгариланма ва айланма ҳаракат кинетик энергиялари T1 ва Т2 аниқлансин.
  32. Баландлиги h=1 м бўлган кия текисликдан сирпанишсиз думалаётган шар марказининг чизикли тезлиги аниқлансин.
  33. Чамбарак узунлиги 1 = 2 м ва баландлиги h=10 см бўлган қия текисликдан қанча t вақт сирпанишсиз думалайди?
  Импульснинг сақлониш қпнуни
  34.Массаси m1=10 кг бўлган, v1=4 м/с тезлик билан ҳаракатланаётган шap массаси m2 = 4 кг, тезлиги v2=12 м/с бўлган бошка бир шар билан тўқиашади. Урилишни тўғри нокайишкоқ деб хисоблаб, қуйидаги икки ҳол учун шарларнинг урилишдан кейинги тезлиги u топилсин: 1) кичик шар шу йўналяшда ҳаракатланаётган катта шарни қувиб етади; 2) шарлар бир-бирига томон харакатланади.
  35.m1=240 кг массали қайикда m2 = 60 кг массали одам турибди. Кайик v2 = 2 м/с тезлик билан сузмокда. Одам кайикдан горизонтал йўналишда v = 4 м/с тезлгк билан сакрайди (қайнкка нмсбатан). Қайиқнинг одам сакрагандан кейинги харакат тезлиги u куйидаги икки ҳол учун топилсин: 1) Одам кайиқ харакатyи йўналиши томонга сакрайди;
  2) кайик харакати йўналишига карама-карши томонга сакрайди.
  36.Енгилгина ғилдираклар билан таъминланган узун тахта кўринишидаги аравача полда турибли. Тахтaнинг бир учида одам турибди. Одамнинг массаси М=60 кг, тахтанннг массаси m=20 кг. Агар одам тахта бўйлаб v =1 м/с тезлик билан (тахтага нисбатан) қаракатлана бпшласа, аравача кандай u тезлик билан (полга нисбатан) харакатлана бошлайди? Ғилдиракларнинг массаси ва втулкаларнинг ншкаланиши хисобга олинмасин.
  37.Олдинги масалада: 1) агар одам тахтанинг иккинчи учига ўтса, тахтанинг силжиши: 2) одамнинг полга нисбатам кўчиши; 3) аравача-одам тизими массалар марказинииг тахтага ва полга нисбатан кўчнш масофзларн d канлайлнгн топилсин. Талтанннг узунлиги 1 = 2м.
  38.Темирйўл платформасига курол ўрнатилган. Платформанинг курол билан биргаликдаги массаси М=15 т. Қурол уфкқа нисбатан φ = 60° бурчакостида юқорига, йўл йўналишида ўқотади. Агар ўқнинг массаси m = 20 кг ва у u2 = 600 м/стезлик билан учса, тепкн натижасида платформа кандай v1 тезлик билан орқага юради?
  39. m=10 кг массали тўп ўки траекториясининг энг юкори нуктасида m = 200 м/с тезликка эга бўлган. Шу нуктада у икки бўлакка бўлиниб кетди. m1= 3 кг массали кичик бўлак дастлабкц йўналишда u1 = 400 м/с тезлик олди. Катта иккинчи бўлакнинг бўлинишдан кейингн тезлиги u2 топилсин.
  40.Массалари m1 = 80 кг ва m2=50 кг бўлган иккита конькида югурувчн узуи, таранг тортилган чилвирнинг учларидан тутганча муз оетида харакатсиз туришибди. Улардан бири чилвнрни v1 = 1 м/с тезлик билан йиғиштириб кисқартира бошлайди. Коиькида югурувчилар муз бўйлаб бир-бирига томон кандай u1 ва u2 тезликлар билан ҳаракатланишади? Ишқаланиш эътиборга олинмасин.  Download 2.97 Mb.
  1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   56
  Download 2.97 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Импульс моментининг сақланиш қонуни

  Download 2.97 Mb.