• Nazorat savollar
 • 2 Bob. Naqd pulsiz hisob-kitoblar va noto’lovlar muammosi. 1§. Naqd pulsiz hisob-kitoblar tizimi.
 • 2 Боб На¢д пулсиз ¦исоб-китоблар ва нот¤ловлар муаммоси
  Download 0.64 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet8/92
  Sana27.02.2023
  Hajmi0.64 Mb.
  #43723
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   92
  Bog'liq
  19.y.Banklarda-hisob-va-tolov-tizimi-o.qol .-K.N.Navrozova-T.-2005y.
  Axborot, “Порлоқ” ва “Равнақ” ғўза навлари ўзида ноёб хусусиятларни жамлаган, Kompressor
  Tayanch iboralar
  Bank tizimi 
  To’lov 
  Tizim 
  Xavfsiz 
  Hisob-Kitob 
  To’lov tizimi 
  To’lov tizimi elementlari
  Mexanizm
  To’lov kafolati 
  To’lov summasi
  To’lov vositasi
  Pul oboroti 
  To’lov obroti 


  17
  Tizim ishtirokchisi 
  Tizimdan foydalanish 
  Markaziy bank 
  Tijorat banki 
  Nazorat savollar 
  1. To’lov tizimi deganda nimani tushunasiz? 
  2. To’lov tizimi kanday elementlardan tashkil topgan? 
  3. Qanday to’lov vositalarini bilasiz ? 
  4. To’lov oboroti deganda nimani tushunasiz?
  5. To’lov tizimining ishtirokchilari va foydalanuvchilari kimlar?
  6. O’zbekiston Respublikasi to’lov tizimini shakllanishining boskichlarini gapirib 
  bering?
  7. Markaziy bankning to’lov tizimidagi o’rni qanday? 


  18
  2 Bob. Naqd pulsiz hisob-kitoblar va noto’lovlar muammosi. 
   
  1§. Naqd pulsiz hisob-kitoblar tizimi. 
  Iqtisodiyotda yuzaga keladigan pulli munosabatlarda pul shakllaridan 
  foydalanish xususiyatlari va to’lov usullariga ko’ra pul aylanishi naqd pulsiz 
  aylanishga va naqd pulli aylanishga bo’linadi. Chakana savdo va aholigi pullik 
  xizmat ko’rsatish asosan naqd pulda amalga oshiriladi. Bundan tashqari, naqd pulli 
  aylanishga kommunal xizmatlar uchun to’lovlar, ishchi-xizmatchilarga ish haqi va 
  shunga tenglashtirilgan to’lovlarni to’lash, sug’urta tashkilotlariga badallar to’lash, 
  uy-joy qurilishi va boshqa maqsadlar uchun aholi tomonidan olingan kreditni naqd 
  pul ko’rinishida qaytarish bilan bog’liq to’lovlarning to’lanishi kiradi. 
  Iqtisodiyotda bo’ladigan pul aylanishining 80-90 foizini naqdsiz pul aylanishi 
  tashkil etadi. Naqdsiz pul aylanishi naqd pulsiz xisob-kitob shakllari asosida olib 
  boriladi. Naqd pulsiz hisob kitoblarning keng ishlatilishiga ko’p tarmoqli bank 
  tizimining rivojlanishi, davlat tomonidan makroiqtisodiy jarayonlarni o’rganish va 
  uni tartibga solish nuqtai-nazaridan davlatning qiziqishi, mulkchilik shakllarining 
  ko’payishi va turli mulkchilik munosabatlarining kengayib borishi asos bo’ladi. 
  Naqd pulsiz hisob-kitoblar deganda, turli mulkchilik shaklidagi korxona va 
  tashkilotlarning tovar ayriboshlash, xizmat ko’rsatish va tovarsiz operatsiyalar 
  bo’yicha bir-biriga bo’lgan talab va majburiyatlarni naqd pul ishlatmasdan pul 
  mablag’larini bir hisobvarag’dan ikkinchi hisobvarag’ga o’tkazish orqali amalga 
  oshirilishi tushuniladi. 
  Iqtisodiyotda naqd pulsiz xisob-kitoblar ma’lum tizim asosida olib boriladi. 
  Naqd pulsiz xisob-kitoblar tizimi o’z ichiga hisob-kitoblarni tashkil qilish 
  tamoyillari, shakllari, usullari hamda naqd pulsiz hisob-kitoblarni tashkil qilish 
  oldida qo’yilgan talablarni oladi. 
  Naqd pulsiz hisob-kitoblar tizimining elementlarining har birini alohida 
  ko’rib chiqamiz. 
  1930-1932 yillarda o’tkazilgan kredit reformasi davrida kiritilgan va sobiq 
  ittifoq davrida mavjud bo’lgan naqd pulsiz hisob-kitoblar tizimi 
  iqtisodiyotni 
  boshqarishning ma’muriy- 
  buyruqbozlik usullariga asoslangan edi. Naqd pulsiz hisob-kitoblar tizimi birinchi 
  navbatda ishlab chiqarish va realizatsiya qilish rejalarini bajarish nuqtai nazaridan 
  mahsulot sotuvchi korxona qiziqishlariga xizmat qilar edi. Naqd pulsiz hisob-
  kitoblarni tashkil qilish tamoyillari korxonalarning shartnoma majburiyatlarini 
  bajarish uchun iqtisodiy qiziqishlar va 
  javobgarligi chegaralangan, qat’iy qilib belgilangan edi. 
  Bu tamoyillar quyidagicha belgilangan: 
  1. Bank naqd pulsiz hisob-kitoblarni tashkil qiladi va ularning bajarilishi 
  ustidan nazorat qiladi; 
  2. To’lov vaqti qat’iy belgilangan

  ya’ni barcha to’lovlar tovar jo’natilgandan 
  yoki xizmat bajarilgandan so’ngina o’tkaziladi, avans to’lovlari, tijorat kreditiga 
  ruxsat etilmas edi; 
  3. To’lovchining roziligi - to’lov o’tkazilishining asosi sifatida tan olinadi; 


  19
  4. Qaysi sohada, qaysi hollarda naqd pulsiz xisob-kitob shakllarini 
  ishlatilishi oldindan belgilab qo’yilgan, bank u yoki bu hisob-kitob shakllarini 
  tanlashga aralashar edi. 
  Naqd pulsiz hisob-kitoblarni tashkil qilish tamoyillari to’lovchining to’lovga 
  va kreditga layoqatlilik qobiliyatini hisobga olmas edi. 
  Hozirgi kunda naqd pulsiz hisob-kitoblarning birinchi tamoyili mulkchilik 
  shaklidan qatiy nazar, xo’jalik yurituvchi sub’ektlar o’z mablag’larini bankdagi 
  hisob varaqlarida saqlashlari va barcha operatsiyalarni bank orqali o’tkazishlari 
  lozimligini bildiradi. Bozor munosabatlari sharoitida hisob-kitoblarning bank 
  orqali o’tkazilishi bozor ishtirokchilarining iqtisodiy mustaqilligi bilan qo’shib 
  olib borilishi kerak. 
  Naqd pulsiz hisob-kitoblarni tashkil qilishning ikkinchi tamoyili shundan 
  iboratki, mijozlarning hisobvaraqlaridan pul mablag’larini ko’chirish

  ularning 
  topshirig’i yoki roziligiga asosan hisobvaraqdagi mablag’lar chegarasida 
  bajariladi. 
  O’zbekiston Respublikasi fuqarolik kodeksining ishlab chiqilishi va joriy 
  etilishi munosabati bilan Markaziy bank tomonidan mijozlarning hisobraqamlari 
  bo’yicha operatsiyalar o’tkazish tartibi belgilangan. Hisobvaraqlardan 
  mablag’larni o’tkazish, hisobvaraq egasining topshirig’i asosida bajariladi, 
  mijozlarning buyrug’isiz hisobvaraqlardagi pul mablag’lari faqat sud qaroriga 
  binoan, qonunda belgilangan tartibda bank va mijoz o’rtasidagi shartnomaga 
  asosan ko’chirilishi mumkin. 
  O’zbekiston Respublikasi fuqorolik kodeksiga asosan mijozlarning 
  hisobvaraqlarida barcha talablarni bajarishga pul mablag’lari etarli bo’lgan 
  hollarda pul ko’chirilishi bo’yicha mijozning topshirig’i va boshqa hujjatlarning 
  kelib tushishi tartibida hujjatlar to’lanishi lozim. Mijoz hisobvarag’ida barcha 
  talablarni to’lashga mablag’lar etarli bo’lmagan taqdirda hujjatlarning to’lanishi 
  O’zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 1999 yil 22 yanvardagi «xo’jalik 
  sub’ektlarining bankdagi» hisobvaraqlaridan pul mablag’larni ko’chirish 
  to’g’risidagi 104-V sonli qarori bilan tasdiqlangan yo’riqnomaga asosan olib 
  boriladi. Agar mijoz bilan bank o’rtasidagi kredit shartnomasi tuzilgan bo’lsa 
  to’lovlar bank krediti hisobidan amalga oshirilishi mumkin.
  Naqd pulsiz hisob-kitoblarni tashkil qilishning uchinchi tamoyili shundan 
  iboratki, mablag’lar to’lovchining hisobvarag’idan o’chirilgandan so’ng 
  oluchining hisobvarag’iga o’tkaziladi. Tijorat banklarining hisob cheklari 
  bo’yicha pul o’tkazish bundan mustasno.
  Hisob-kitoblar bo’yicha xo’jalik yurituvchi sub’ektlar orasidagi o’zaro 
  e’tirozlar belgilangan tartibda bank ishtirokisiz ko’rib chiqilishi hisob-kitoblarni 
  tashkil qilishning to’rtinchi tamoyilidir. Banklar o’z vaqtida to’lanmagan xujjatlar 
  bo’yicha penyalarni hisoblash va undirishga javobgar emas. To’lovchi yuklab 
  jo’natilgan mahsulotlar uchun o’z vaqtida to’lanmagan summaga hisoblangan 
  penyani to’lovchi va mahsulot etkazib beruvchi o’rtasidagi tuzilgan xo’jalik 
  shartnomasida ko’zda tutilgan tartibda to’laydi. Agar bank bilan mijoz o’rtasidagi 
  penya hisoblash va undirish ko’zda tutilgan bo’lsa, bu holda bank o’z vaqtida 
  to’lanmagan hujjatlar bo’yicha penya hisoblash va mahsulot sotuvchi korxona 


  20
  foydasiga undirib berishi mumkin. 
  Naqd pulsiz hisob-kitoblarni olib borishning beshinchi tamoyili xisob-kitob 
  shakllarini tanlash bilan bog’liq. Mulkchilik shakllarining xilma-xilligi hamda 
  tovar pul munosabatlari rivojlanishi sharoitida xo’jalik yurutuvchi sub’ektlarning 
  faoliyati naqd pulsiz hisob-kitoblarni tashkil qilish xo’jalik idoralari tomonidan 
  hisob-kitob shakllarini erkin tanlash tamoyilidan kelib chiqadi va ular xo’jalik 
  shartnomasida mustahkamlanadi. Xo’jalik organlarining shartnomaviy 
  munosabatlariga bank aralashmaydi. Bu tamoyil hisob-kitob ishtirokchilarining 
  o’zaro munosabatlarining ijobiy natijalari uchun moddiy javobgarligini oshirishga
  hisob-kitob va shartnomaviy munosabatlarni tashkil qilishda iqtisodiy 
  mustaqillikni mustahkamlashga xizmat qiladi. 
  Naqd pulsiz hisob-kitoblarning oltinchi tamoyili to’lovning muddatliligidir. 
  Bu tamoyil katta amaliy ahamiyatga egadir. Xo’jalik yurituvchi sub’ektlar 
  to’lovning qanday muddatda kelib tushishi to’g’risidagi axborotga ega bo’lgan 
  holda o’z mablag’larining aylanishini ratsional tashkil qilish
  g
  qarz mablag’lariga 
  bo’lgan zaruratni hisoblab ko’rishi
  g
  shu bilan birga o’z balansining likvidligini 
  boshqarib borishi mumkin bo’ladi. Mahsulot sotuvchi va oluvchi tomonlar 
  kelishuviga ko’ra to’lovlar muddatli, muddatdan oldin hamda muddatli 
  kechiktirilgan bo’lishi mumkin.
  Muddatli to’lovlar quyidagi hollarda amalga oshiriladi: 
  - Tovar jo’natilmasdan yoki xizmatlar bajarilmasdan oldin, bunday to’lovlar 
  avans to’lovlari yoki oldindan to’lov ko’rinishida amalga oshiriladi. 
  - Tovar jo’natilgandan keyin, ya’ni tovarni bevosita aktsept qilish yo’li bilan. 
  - Yirik summaga tuzilgan shartnomalarda ko’rsatilgan summalarni bo’lib-
  bo’lib to’lash yo’li bilan amalga oshiriladi. 
  Muddati uzaytirilgan to’lovlar belgilangan muddatda to’lovni amalga 
  oshirolmay qolgan hollarda, to’lov muddatini qandaydir muddatga cho’zish
  g
  ya’ni 
  yangi to’lov muddatini belgilashni bildiradi. Muddati uzaytirilgan to’lovlar 
  tomonlarning moliyaviy ahvoliga zarar etkazmagan holda shartnomaviy 
  munosabatlar doirasida bo’lishi lozim. 
  Muddati kechiktirilgan to’lovlar to’lovchi korxonaning hisobvarag’idan 
  hujjatda ko’rsatilgan summani to’lash uchun pul mablag’lari bo’lmagan holatda 
  yuzaga keladi. Agar korxona bankdan kredit olish huquqiga ega bo’lmasa hujjat 
  korxona hisobvarag’iga pul kelib tushgandan so’ngina belgilan tartibda to’lanadi. 
  Yuqorida biz korxona va tashkilotlar o’z mablag’larini bankdagi 
  hisobvaraqlarida saqlashlari lozimligi ta’kidlagan edik. Banklarda mijozlarga bir 
  qator hisobvaraqlar ochiladi. Bular talab qilinguncha saqlanadigan depozitlar 
  bo’yicha hisobvaraqlar, jamg’armali depozitlar va muddatli depozitlar bo’yicha 
  hisobvaraqlardir. Talab qilungunchaga saqlanadigan depozitlar bo’yicha 
  hisobvaraqlar ilgarigi hisob-kitob hisobvaraqlarga tenglashtirilgan bo’lib, 
  xo’jaliklarning barcha operatsiyalari aynan mana shu hisobvaraqlardan 
  o’tkaziladi. Jamg’armali va muddatli depozitlar bo’yicha hisobvaraqlar xo’jaliklar 
  tomonidan qo’shimcha daromad olish yoki pul mablag’larini asta-sekin 
  ko’paytirib borish maqsadida ochiladi. 
  Naqd pulsiz hisob-kitoblar bir necha shakllarda olib boriladi va bu shakllar 


  21
  vaqt o’tishi bilan o’zgarib borishi mumkin. Hozirgi kunda respublikada naqd 
  pulsiz hisob-kitoblar O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki belgilagan va 
  halqaro amaliyotda qabul qilingan shakllarda tashkil etiladi. Hisob-kitob shakllari 
  deyilganda huquqiy me’yorlarda ko’zda tutilgan, pul mablag’larining mahsulot 
  etkazib beruvchi yoki xizmat ko’rsatuvchi korxona va tashkilotlarning 
  hisobvarag’iga yozish usuli
  g
  hisob-kitob hujjatining turi va hujjatlar aylanishi 
  tartibi bilan farq qiluvchi hisob-kitob turlari tushuniladi. 
  Korxonalar o’zlariga qulay bo’lgan hisob-kitob shaklini erkin tanlaydilar va 
  uni o’zaro shartnomada mustahkamlab qo’yadilar. Naqd pulsiz hisob-kitoblar 
  hozirgi kunda quyidagi shakllar orqali amalga oshiriladi: 

  To’lov topshiriqnomasi; 

  To’lov talabnomasi; 

  Akkreditiv; 

  Inkasso topshiriqnomasi; 

  Hisob-kitob cheki; 

  Memorial order; 

  Plastik kartochkalar. 
  Hisob-kitob shakllarining har birini keyingi paragraflarda batafsil ko’rib 
  chiqamiz. 
  Naqd pulsiz hisob-kitoblar oldiga bir qator talablar qo’yiladi. Hisob-
  kitoblarni amalga oshirish jarayonlarida ularga amal qilish talab qilinadi. Bu 
  talablar quyidagilar : 

  Download 0.64 Mb.
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   92
  Download 0.64 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  2 Боб На¢д пулсиз ¦исоб-китоблар ва нот¤ловлар муаммоси

  Download 0.64 Mb.
  Pdf ko'rish