Boshlang’ich sinf matematika darslarida geometrik shakllarni va materialni o’rgatish jarayonida ko’rgazma hamda didaktik o’yinlardan foydalanish usullari
Download 201.17 Kb.
bet2/6
Sana16.10.2022
Hajmi201.17 Kb.
#27339
1   2   3   4   5   6
Bog'liq
3-bob dissertatsiya

3.2. Boshlang’ich sinf matematika darslarida geometrik shakllarni va materialni o’rgatish jarayonida ko’rgazma hamda didaktik o’yinlardan foydalanish usullari.
O’quvchilarni matematika faniga qiziqtirish, befarq qaramasligini ta’minlash har bir bugungi kun pedagogining vazifasi hisoblanadi. Matematika fanida to’rt amalning bajarilishini o’rgatish bilan birga shakllar, ular tuzilishi, farqini va o’lchamini o’rgatish zaruriyati ham ahamiyatga ega. Bu geometriya fanining ilk tushunchalari hisoblanadi. Bunda boshlang’ich sinf o’qituvchisining roli nihoyatda kattadir.
Geometriya 2500 yildan avvalroq paydo bo'lgan. Geometriya yunoncha so’z bo’lib “yerni o’lchash” degan ma’noni bildiradi (“geo” -yer , “metrio” -o’lchayman). Geometriyaning fan sifatida shakllanishiga qadimgi Misr, Bobil, ayniqsa Yunoniston olimlari katta hissa qo’shdilar. Yer maydonlari sathini o’lchash, ariqlar o’tkazish, turli ko’rinishdagi idish, savatlar, omborlarga qancha suyuqlik, don va boshqa mahsulotlar sig’ishini bilish zaruriyati geometriyaga oid dastlabki ma’lumotlarni paydo bo’lishiga olib keldi.
Nuqta, kesma, siniq chiziq, to’g’ri chiziq , ko’pburchak, uchburchak, to’g’ri to’rtburchak, kvadrat, aylana, doira, shar, kub bularning hammasi geometrik shakldir. Har qanday geometrik shakl nuqtalar to'plamidan iborat.
Buyuk yurtdoshlarimiz Muhammad Muso al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg’oniy, Abu Rayhon Beruniy, Mirzo Ulug’bek va ularning shogirdlari geometriya fanini o’z asarlari va ilmiy natijalari bilan boyitdi.
Farobiyning fikricha, ta’lim - tarbiya jarayonining har bosqichida o’quvchilarning bilimlarini o’zlashtirishi, o’ziga xos tarzda fikrlashi, tasavvur qilishi va his etishi orqali amalga oshadi. Inson tug’ilganidan fikrlash quvvatiga ega bo'ladi va u bolaning o’sishi bilan rivojlanib boradi. Olimning fikricha, inson aqliga sig’adigan tushunchalarning kishi ongida saqlanib qolishi, bilishning natijasi sanaladi. Farobiyning: “Bolada katta imkoniyatlarga ega bo’lgan ko’ngil bor. U his tuyg’uga, tafakkur orqali anglash xususiyatiga ega. Hissiyot va tafakkur bilan jismlar tushuniladi” , - degan xulosasi fikrimiz isbotidir.
Geometriya turli shakllarning xossalarini aniqlash, tekshirish, ularni uzunliklari, yuzi, hajmlarini hisoblash bilan shug’ullanadi. Geometriya material dasturda mustaqil bo’lim sifatida o’qitish jarayonida ajratib ko’rsatilmaydi. Geometrik mazmunli masalalarni imkon bo’lgan vaqtda, kursning boshqa masalalari bilan yaqin aloqada doima qarab chiqiladi. Biroq dasturdagi tushuntirish xatida ko’rsatilganidek, geometrik masalalarni bayon qilishda bu materialni kurs materialiga kiritish maqsadlariga bo’ysundirilgan shaxsiy mantiqqa ham rioya qilish kerak. Bu maqsadlar dastavval bolalarning fazoviy tasavvurlarini o’stirishda, ularda turlicha geometrik figura haqida tasavvur qilishdan iborat. Bolalar bu figuralarning har biri alohida turganda ham, tanish figura boshqa figuraning qismini tashkil etganda ham ularni taniy olishlari, berilgan bir necha figuradan boshqa figura yasashni o'rganishlari kerak.
Geometrik material bilan tanishishda o’lchamlarga ancha katta o’rin beriladi, bolalar kesmaning uzunligini, berilgan ko’pburchakning perimetrini, to’g’ri to’rtburchakning yuzini topishni bilishlari kerak.
Bunda tushunchalar ta’riflari bolalarga aytilmaydi. Shu bilan birga bir qator tushunchalarga nisbatan shu tushunchalarning mazmunini bevosita aks ettiruvchi belgilar ko’rsatiladi va yaqin jinsdosh tushunchalarga tegishli figuralar sinfidan tegishli figuralarni ajratish imkoni beriladi. Bolalar turli xil figuralarni tanib olishida, sinflarga ajratishda tegishli belgilardan foydalanishlari kerak.
Geometrik mazmunli masalalar asosan qog’oz varag’ini, figuralarni chizish va hokazolar bilan bog’liq amaliy ishlar bilan qarab chiqiladi. Chizishdagi elementlar, ko’nikmalarni shakllantirishga alohida e’tibor beriladi. Dasturda bolalar qachon chizg’ichdan foydalanishni o’rganishlari vaqti ko’rsatilgan, ular qanday sodda mashqlar va o’lchamlarni bajarishlari kerakligi ko’rsatilgan. Bular berilgan uzunlikdagi kesma chizish va o’lchov chizig’ichi yordamida kesmalarni o’lchash, keyin qog’ozda to’g’ri to’rtburchak yasash, chiziqsiz qog’ozda chizmachilik uchburchagi yordamida to’g’ri burchak va to’g’ri t’ortburchaklar yasashni o’rganishdir. O’lchash bilan masalalarni qarab chiqish albatta, sonlar va arifmetik amallar ustida bajariladigan ish bilan bog’lab olib boriladi. Geometrik figura qaralayotgan arifmetik masalalarning yaqqol talqini vositasi bo’lib xizmat qiladi.
Egallangan bilim, o’quv va malakalar geometrik materialni o’rganishda faqat amaliy mashqlarni bajarishda emas, balki tekstli masalalarni yechishda ham qo’llaniladi. Boshlang’ich sinf o’quvchilarining o’zlashtirishi lozim bo’lgan bilim, ko’nikma va malakalri me’zoni DTS lari asosida quyidagicha belgilab o'tilgan:
Boshlang’ich maktabda matematika ta’limi o’quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirishga, o’z fikrlarini mustaqil bay on qila olish, egallagan bilimlarni ijtimoiy faoliyatlarda qo’llash hamda ta’limning ikkinchi bosqichida o’qishni davom ettirish uchun matematik tayyorgarlikni ta’minlashga xizmat qiladi.
Matematika bo’yicha standart ko’rsatkichlari bolalarda natural sonlar va nol to’g’risida tasavvurni shakllantirish, puxta hisoblash ko’nikmalarini hosil qilish, amaliy masalalarni yechishda natural sonlar va arifmetik amallarni qo’llay olishda o’rgatish, eng sodda geometrik shakllar, ularni tekislikda tasvirlash xususiyatlari haqida tasavvurga ega bo’lish hamda og’zaki hisoblash va matematik munosabat belgilaridan foydalana olish malakasini hosil qilish nuqtai nazardan izohlanadi.
Agar o’quvchiga fazoviy tasavvurlar yaxshi shakllansa, har qanday qiyinchilikdagi masalalarni soddagina yechish imkoniyatiga ega bo’ladi. Fazoviy tasavvurlar rasm chizmachilik, steriometriya masalalarini yechishda shakllanadi, ba’zan o’quvchilar ayni bir figuraning turli ko’rinishlarida tasvirlangan hollarini bir- birlaridan farqlay olmaydilar. Bunda o’qituvchi faoliyati muhim o’rin tutadi.
Bitta obyektni turli xil ko’rinishlari ustida fikrlash, o’quvchilarda fazoviy tasavvur va tafakkurlarni shakllantiradi. Fazoviy tasavvurlarni shakllantirish o’quvchilarning konstruksion texnologik tafakkurlarini shakllantiradi. Shuningdek, steriometrik figuralarni kesma holida chizmalarda qaralishi fazoviy tasavvurlarni shakllantiradi. Boshlang’ich sinfda geometrik materialni o'rganishda quyidagi talablar qo’yiladi:

Download 201.17 Kb.
1   2   3   4   5   6
Download 201.17 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaBoshlang’ich sinf matematika darslarida geometrik shakllarni va materialni o’rgatish jarayonida ko’rgazma hamda didaktik o’yinlardan foydalanish usullari

Download 201.17 Kb.