3. Ikkinchi sinfda vokal-xor ishlarini mohiyati. Ikkinchi sinfda musiqa savodi va uning ahamiyati. Ikk
Download 22.66 Kb.
Sana07.01.2023
Hajmi22.66 Kb.
#37676
Bog'liq
2- sinfda musiqa o`qitishning vazifalarni va mazmuni.
Документ Microsoft Word, informatika uzb 7 imtihon 2021, ENGLISH. BinobarIKKINCHI SINFDA MUSIQA 0 ‘QITISHNING MAZMUNI VA METODIKASI
Reja:
1. Ikkinchi sinf o‘quvchilarining psixologik - fiziologik ususiyatlari.
2. Ikkinchi sinfda musiqa o‘qitishning mazmuni va metodikasi.
3. Ikkinchi sinfda vokal-xor ishlarini mohiyati.
4. Ikkinchi sinfda musiqa savodi va uning ahamiyati.

Ikkinchi sinf o‘quvchilarining psxologik - fiziologik harakterga ko‘ra, 1 - sinf o‘quvchilariga o‘xshash bo‘ladi. Ulaming diqqat e’tibori hali to'liq shakllanmagan bo‘ladi. Bu yoshdagi o‘quvchilar diqqati bir narsadan boshqa bir narsaga tez - tez almashib turadi. Chunki, ular o‘yin bilan bog‘liq boMgan narsalarga ko’proq moyildirlar. Shu nuqtai nazardan musiqa madaniyati darslarida dars faoliyatlarini tez - tez almashtirib turish ulami musiqaga qiziqtirib turish dars unumining garovi hisoblanadi. Ovoz apparatlarini nozikligi, mo‘rtligi, ovoz pardalarining to‘la shakillanganligi sababli ovozlari faltet tizimida yangraydi. Ovoz diapazoni (DO, - RE2) gacha bo‘ladi. Birinchi sinfda olingan bilim va malakalari ikkinchi sinfda chuqurlashib, takomillashib konkretiashadi. Masalan: birinchi sinfda o‘quvchilar marsh musiqalarini jadal shaxdam tantana vor harakterini musiqa ohangiga mos qadam tashlash bilan ajralsalar, ikkkinchi sinfda esa bu musiqaiarni janr ekanligi, ulami turlari (sport, bayram, harbiy) xaqida konkret bilimga ega boiadilar. Shu tarzda qo‘shiq va raqs janri ham o‘rganiladi. Ikkinchi sinfda vokal - xor ishlari, birinchi sinfda olingan bilim va malakalarini mustaxkamlash va qo‘shiq kuylashdagi nuqsonlarni tuzatib borishdan iboratdir. Birinchi sinfda xor bo‘lib ashula aytishga doir bo‘lgan bilimlarni, ikkinchi sinfda yanada shakllantirish lozim.Qo;shiq aytsalar, uni avval eshitib idrok etib, so‘ng o‘rganib kuylaydilar. Raqsga tushganda ham musiqani tinglab uning badiiy ifodasini raqs harakatlari bilan tasvirlaydilar. Musiqa tinglashga doir asarlar shakl va janr jihatidan xilma - xil boim og‘i lozim. Aynan musiqa tinglash vositasida boialar turli o‘zbek xalq cholg‘u sozlari, o‘zbek xalq musiqasidan namunalar («Chertmak», «Dutor bayoti», «Alla», «Dilxiroj») kabi asarlar bilan boialar kompozitorlari va bastakorlar hayoti va ijodi, milliy musihamiz an’analari kuy va qo‘shiqlar bilan tanishadilar. Musiqiy o‘quv bo'sh boigan boialar har tomondan jarangdor ovozlami eshitib ularga taqlid qilib, chiroyli, sof intonatsiy ada kuylashga harakat qiladilar. Boshlangich sinf o‘quvchilari o‘z diqqat - e’tiborini uzoq vaqt bir narsaga qaratib turolmaydilar, juda tez charchab qoladilar. Shuning uchun ham musiqa madaniyati darslarida musiqiy ijroga ahamiyat berib borish, chapak chalish, qadam tashlash kabi hilma - hil harakatlardan foydalanish zarur. Ayniqsa boialar musiqiy cholg‘u asboblari (doiracha, bubencha, shiqildoq, marakassa, uch burchak, rumba, barabancha)da jo‘r boiish va ritmik raqs harakatlarini bajarish, bolalami faollashtiradi va dars qiziqarli, mazmunli o‘tadi. Kuylar ohangini o‘quvchilarning xotirasida chuqur o‘mashib qolishi uchun, ular bilan birga kuylash tavsiya etiladi. Shuni esdan chiqarmaslik kerak, musiqani asariami yaxshi esda saqlab qolish uchun kamida 2 - 3 marta eshittirish har gal kuyning yangi qirralari bilan tanishtirib boriladi, musiqa tinglashni esa sodda so‘zli asarlardan boshlab asta -sekin murakkablashtirib borish lozim. Darsning har beshta faoliyati bir -biri bilan uzviy bogiik holda darsning mazmunini bir - butun boiishini ta’minlash lozim. Darsning chorak yil mavzulari bir - biri bilan izchil bogianib bir - birini toidirish kerak. Fiziologik usish munosabati bilan ovoz kuchi, diapazoni, tembri o‘zgarib boradi, ma’lum tizim asosida avaylab tarbiyalash ikki ovozlikda kuylash uslubini shakllantiradi. Ikki ovozlikni hosil etishda bolalami mayin ovozda kuylashi lozim, aks holda ikkinchi ovoz eshitilmay qoladi, o‘qituvchi darsda bolalarga qo‘shiq o‘rgatishda bolalar ovozini o‘ziga xos hususiyatlarini puxta bilishi lozim. 0 ‘quvchilarni mutassil qo‘l harakatlariga o‘rgatib borishi «Diqqat», «Auf», «Ijroni boshlash», «Ijroni tugatish» kabi dirijyorlik ishoralariga amal qilgan holda o‘quvchilami kuylashga tayyorlash lozim. Ikkinchi sinfda ham o‘quvchilar sevgan kuy va qo‘shiqlar doirasini kengaytirish lozim. o‘quvchilarni hayotiy tajribalariga, birinchi sinfda olgan bilimlariga tayanib, musiqa asarlari tanlash lozim. Ulami milliy musiqamizni idrok etish, mumtoz musiqa namunalari bilan o‘zbek xalq musiqasi namunalari, o‘zbek xalq cholg‘u sozlari bilan musiqa tinglash va qo‘shia kuylash orqali tanishtirib borish lozim. Bu o‘quvchilarimizni o‘z tarixini bilishga, fanlararo aloqa, o‘z Vatanini sevishga, milliy qadriy at lar, urf - odatlar bilan yaqindan tanishishga yordam beradi. Ikkinchi sinfda vokal - xor ishlariga e’tibor kuchayadi, o‘quvchilar ovoziga va cholg‘uga tayanib jo‘r boiib, musiqali ritmik harakatlar bajaradilar. Bunga «Paxtaoy» F.Nazarov, T.Ilxom she’ri, «Kichkintoymiz - gijingtoymiz» P.Mo‘min she’ri, K.Kenjaev musiqasi, «Yangi yilim» P.Mo‘min she’ri, D.Zokirov musiqasi «Rildiragim» SH.Yormatov musiqasi, T.Baxromov she’ri kabi qo‘shiqlar, «CHamanda go‘1» o‘zbek xalq kuy lari misol bo‘la oladi. Musiqa idrokining asosiy vositasi musiqa nutqidir. Musiqa ifoda vositalari: kuy, lad, ritm, registr, temr, tembr, dinamik belgilar kabilar musiqa savodiga kiradi. Ulami his etmasdan turib musiqa asarlarini sanbat sifatida badiiy va g‘oyaviy jihatdan ongli ravishda to‘liq idrok etish qiyin.O‘quvchilar shuningdek o‘Ichov, takt, takt chizig'i, notalarni joylanishi, pauzalar, kuchli va kuchsiz hissalar, janrlar haqida bilimlarga ega bo‘lishlari, kuy - qo‘shiqlarni ongli ravishda o‘zlashtirishga musiqiy savodidan quyidagi bilim va malakalar shakllanib, amalda bajarilishi lozim: 1. Kuylami ritmik sxemalarini bo‘g‘unli so‘zlar bilan kuylash (lya, du, da, mo, mi). 2. Kuchli va kuchsiz hissalarini aniqlash va ulami his etib kuylash. 3. Chapak va cholg‘u asboblarida chalib kuyga ritmik jo‘r bo‘lish. 4. Marsh va raqs harakterini ifodalash. 5. Lad haqida bilimlami mustaxkamlash mumkin. Musiqa tinglash, musiqa madaniyati darslarida yetakchi faoliyat hisoblanadi. Zero, darsda qoilanadigan barcha musiqa materiallari, asosan, musiqa tinglash orqali amalga oshiriladi, Ikkinchi sinfda bu bilimlar chuqurlashib takomillashadi. Musiqadan ozuqa olish uchun o‘quvchilar musiqiy obrazlami anglashlari, his etishlari va taasavvur etishlari lozim. SHunday ekan, o‘qituvchi ikkinchi sinfda o‘quvchilami musiqa tinglash jarayonida ishonchli dalillar: ko‘rgazmali qurollar, texnika vositalari, test kartochkalari, didaktik o‘yinlar, noan’anaviy darslar yordamida o‘tishni talab etiladi. Musiqaning tabiati, undagi kayfiyat, obraz harakterini ifodalashda lad qissini o‘stirishni ahamiyati katta. Bunga: «Alla», «Yallama - yorim», «o‘zbek xalq quyi», «Andijon polkasi», «Gulxan» D.Zokirov qayta ishlagan, «Baxor valsi» M.Mirzaev musiqasi misol b o ia oladi. Har bir darsda as ax harakteri, mazmuni va ifoda vositalarini aniqlashda ko‘proq bolalarga mustaqil fikr yuritish uchun imkoniyat berish lozim. SHu tarzda tinglanadigan va kuylanadigan qo‘shiqlar dars davomida oddiy tahlil etilib o‘rgatiladi. 0 ‘rgatiladigan kuy va qo‘shiqlar unutilmaslik uchun, uyga vazifa berib, rasmlar solib kelish, ko‘rgazmali qurollar tayyorlash orqali mustaxkamlash kerak. Musiqa madaniyati darslari beshta faoliyat asosida olib boriladi. Dors mavzulari bir biri bilan uzviylik, ilmiylik, sistemaliylik tamoyillari yordamida bog‘lanadi.
Download 22.66 Kb.
Download 22.66 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa3. Ikkinchi sinfda vokal-xor ishlarini mohiyati. Ikkinchi sinfda musiqa savodi va uning ahamiyati. Ikk

Download 22.66 Kb.