• Yuqori bo‘g‘in rahbariyatining bosh vazifasi
 • O‘rta va quyi bo‘g‘in rahbarlari
 • Xodimlarni boshqarishning 3asosiy yondashuvi mavjud: • 1.Xodimlarni boshqarishga «inson kapitali»
 • Uchinchi yondashuv «korxonaga sodiklik»ka asoslangan.
 • Huquq va majburiyatlar mushtarakligi
 • I. Boshqaruvning ma’muriy uslublari.
 • 2. Farmoyish bilan ta’sir ko‘rsatish
 • 3. Moddiy mas’uliyat.
 • 5. Ma’muriy mas’uliyat
 • II. Boshqaruvning iqtisodiy uslublari
 • 3. Mehnatga haq to‘lash
 • 4-mavzu: xodimlarni boshqarish tizimi
  Download 1.21 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet1/7
  Sana20.02.2023
  Hajmi1.21 Mb.
  #42907
    1   2   3   4   5   6   7
  Bog'liq
  4-MAVZU  4-MAVZU: XODIMLARNI BOSHQARISH 
  TIZIMI 
  Reja: 
  1. Xodimlarni boshqarish tamoyillari va uslublari 
  2. Xodimlarni boshqarish xizmati vazifa va 
  funksiyalari 
  3. Xodimlarni boshqarishning chet el tajribalari 
   
   
  Oqituvchi:Вакауеva M.R. 


  • Xodimlarni boshqarish quyidagi qoidalarga 
  asoslanadi: 
  • 1. Xodimlarni rejalashtirishni korxonani 
  rivojlantirish strategiyasi bilan uzviy aloqasini 
  ta’minlash. 
  • 2. Xodimlar xarajatlarini miqdoriy baholash 
  va uning ishlab chiqarish iqtisodiy 
  ko‘rsatkichlarigata’siri. 
  • 3. Mehnat bozorida samarali ish olib borish 
  uchun zarur kompensatsiyalarni aniklash. 


  • Tamoyil (prinsip) — qaror qabul qilishda 
  hisobga olinishi yoki amal qilinishi zarur bo‘lgan 
  ilmiy asos, qoida hisoblanadi. Xodimlarga 
  rahbarlik boshqaruv funksiyasi sifatida boshqa 
  barcha funksiyalarni yagona birlikka 
  birlashtirishi, muvofiklashtirishi, o‘zaro 
  bog‘lashi, integratsiya qilishi kerak. Bunga 
  xodimlar bilan ishlash tamoyillarini amalga 
  oshirish orqali erishiladi. 


  • Rahbar xodimlarni boshqarar ekan, o‘ziga bo‘ysunuvchilarga 
  faqat buyruq berish bilan cheklanmasdan, ular kuch-
  g‘ayratlarini aniq maqsadga yo‘naltirib turishi, o‘z 
  salohiyatlarini namoyon eta olishlariga ko‘maklashish atrofida 
  maslakdoshlarini birlash-tirishi, ya’ni xodimlarga rahbarlik 
  qilish tamoyillaridan foydalanabilishi zarur. Bu quyidagilarni 
  o‘z ichiga oladi: 
  • har bir xodimga u bajaradigan ish uchun mas’uliyatni yuklash; 
  • har bir xodim kimga bo‘ysunishi va kimdan topshiriq olishini 
  bilishi kerak; 
  • xodimlarni boshqarish maqsadi. Zamonaviy rahbarlik 
  belgilangan maqsadga erishish uchun xodimlar va ma’muriyat 
  hamkorligini nazardatutadi; 
  • rahbarning bevosita ishtiroki. Butun mehnat jamoasiga bosh 
  bo‘lgan birinchi rahbar yangiliklarni joriy etish, ishlab 
  chiqarishni takomillashtirish va boshqa masalalarda shaxsan 
  ishtirok etishi shart; 
  • muvofiklik. Kadrlar siyosati ko‘zlangan maqsadga, tegishli 
  mezonlarga muvofiq bo‘lishi kerak. 


  • Turli bosqich (bo‘g‘in)lardan iborat bo‘lgan boshqaruv 
  tizimi boshqaruv turli bosqichlarini alohida rahbarlar 
  yoki boshqaruv organ (apparat)lariga biriktirib 
  qo‘yilishini taqozo etadi. 
  • Yuqori bo‘g‘in rahbariyatining bosh vazifasi boshqaruv 
  jarayoniga umumiy rahbarlik — turli funksiyalarni 
  muvofiqlashtirish, tegishli bo‘linma va xizmatlar 
  rahbarlarini tanlash, boshqaruv tizimi ishini tashkil 
  etishdan iboratdir. 
  • O‘rta va quyi bo‘g‘in rahbarlari belgilangan ish 
  turlarining tashkilotchilari vazifasini bajaradilar. Ular 
  xizmat vazifasiga ish rejasini ishlab chiqish, mehnat 
  faoliyatini amalga oshirish uchun xodimlarni 
  birlashtirish, ish jarayoniga rahbarlik qilish, korxona 
  alohida bo‘linmalari va alohida xodimlar ishini 
  muvofiqlashtirish, ish jarayonini nazorat qilish va 
  boshqalar kiradi. 


  • Xodimlarni boshqarishning 3asosiy yondashuvi mavjud: 
  • 1.Xodimlarni boshqarishga «inson kapitali» usulida yondashish ishchi kuchini 
  tashqaridan yollamasdan korxonaning o‘z mehnat salohiyatini rivojlantirishga 
  asoslangan. Ushbu yondashuv «yaratish yoki sotib olish» falsafasining bir 
  ko‘rinishidir: ayrim kompaniyalar o‘z mahsulotlarini butlovchi qismlarini ishlab 
  chiqarishdan ko‘ra sotib olish foydaliroq deb hisoblaydilar, boshqalari malakali 
  xodimlarni o‘zlari tayyorlash va rivojlantirishga pul sarflashdan ko‘ra, tayyor 
  xodimni chetdan yollashni afzal biladilar. 
  • Xodimlarni boshqarishdagi ikkinchi «mehnat bozori» yondashuvi ish beruvchini 
  tashqi mehnat bozorida eng maqbul kasbga ega ishchi kuchini qidirishga 
  rag‘batlantiruvchi omillar bilan bog‘liqdir. Bu holda tashqi bozordan ishchi kuchini 
  jalb etish muayyan cheklashlarga ega ekanligini hisobga olish lozim. Jumladan, 
  kadrlarni tanlash uchun sarf-xarajatlar talab etiladi. Bozor kon’yunkturasi mazkur 
  firma uchun talab etilayotgan malakali ishchi kuchiga taklifni kamaytirishi mumkin, 
  ushbu sharoitlarda tashqi mehnat bozoridan foydalanish xodimlarni yollash bilan 
  bog‘liq xarajatlarni ko‘paytirib yuboradi. 
  • Uchinchi yondashuv «korxonaga sodiklik»ka asoslangan. Bu holda xodimlarni 
  korxona (firma) faoliyatiga jalb etish shu darajaga etadiki, xodimlarda korxonaga o‘z 
  mulkidek munosabatda bo‘lish shakllanadi. Mazkur yondashuvda xodim va ish 
  beruvchi bilan iqtisodiy munosabatlar xodimlar va korxona o‘rtasidagi shartnomada 
  mustahkam-langan bo‘ladi. Ushbu shartnomada ish haqi, boshqa iqtisodiy 
  masalalar mas’uliyati, hokimiyatni sui iste’mol qilish cheklovlari belgilab qo‘yiladi. 
  «Korxonaga sadoqat» psixologik omillar — xodimlarning sidqidilligi, topshiriqlarning 
  aniqligi va ularning ijroga bog‘liqligi, shaxsiy qadriyatlar va firma qadriyatlari, 
  shaxsiy va guruhiy munosabatlarni qamrab oladi 


  • Xodimlarni boshqarish tizimi quyidagi tamoyillarga javob berishi 
  kerak: 
  • Egiluvchanlik — ishlab chiqarishda va xodimlar tarkibida ro‘y berayotgan 
  o‘zgarishlarga muvofiq qisqa muddatda tizim tuzilmasini qayta tashkil etish 
  imkoniyati. 
  • Markazlashtirish — korxona bo‘linmalari va xizmatlaridagi xodimlar 
  funksiyalarini oqilona markazlashtirish, tezkor boshqarish funksiyalarini kuyi 
  bo‘g‘inlar ixtiyoriga berish. 
  • Boshqaruv me’yorlari — har bir bo‘g‘in rahbariga bo‘ysunuvchi xodimlar 
  miqdorining oqilona bo‘lishi. Amaliyotda korxona yuqori bo‘g‘ini 
  rahbarlariga bo‘ysunuvchi xodimlar 4 — 8 kishini, o‘rta bo‘g‘inda (funksiyali 
  rahbarlar) — 8 — 20 kishini, quyi bo‘g‘inda (katta ustalar, usta-brigada 
  boshliqlari) — 20 — 40 kishini tashkil etishi maqsadga muvofiqdir. 
  • Huquq va majburiyatlar mushtarakligi — bu korxona bo‘lin-malari va 
  xodimlarning huquq va majburiyatlari mushtarak bo‘li-shini taqozo etadi. 
  • Vakolatlarning chegaralanishi — bu tamoyilga ko‘ra, liniya rahbarlari 
  mahsulot ishlab chiqarishni ta’minlashga oid qarorlar qabul qilinishini, 
  funksiyali rahbarlar mazkur qarorlarni tayyorlashlari va ular ijrosini 
  ta’minlashlari kerak. 
  • Tejamkorlik — boshqaruv tashkiliy tuzilmasi uchun sarf-xarajatlar oqilona 
  bo‘lishini anglatadi. 
  mumkin 


  • Boshqaruv uslublari — ishlab chiqarishni boshqarish maqsadlariga erishish uchun 
  xodimlarga boshqaruv ta’sirini o‘tkazish vositalaridir. Odatda, boshqaruvning 
  quyidagi uslublari farqlanadi: 
  • I. Boshqaruvning ma’muriy uslublari. Bu uslub hokimiyatga, xodimlarga imtiyozlar 
  berish va jazo choralari ko‘rishga asoslangan. Xodimlarga ma’muriy ta’sir 
  ko‘rsatishning besh asosiy vositasi mavjuddir: 
  • 1. Tashkiliy ta’sir — korxona faoliyatini muvofiklashtirib turuvchi me’yoriy hujjatlar 
  (korxona nizomi, jamoa shartnomasi, shtatlar jadvali, xizmat yo‘riqnomalari, ish 
  o‘rnini tashkil etish qoidalari)ga asoslangan. Tashkiliy ta’sir yuqori darajada yo‘lga 
  qo‘yilgan korxonalarda mehnat va ijro intizomi, pirovard ishlab chiqarish natijalari 
  yuqori bo‘ladi va farmoyish ta’sirini qo‘llashga hojat bo‘lmaydi.
  •  2. Farmoyish bilan ta’sir ko‘rsatish — boshqaruv maqsadlariga bevosita 
  ma’muriy boshqarish orqali erishishga qaratilgan. Xodimlarga farmoyish orqali ta’sir 
  ko‘rsatish vositalariga ishlab chiqarishni tashkil etish, mehnat va ijro intizomi, 
  mehnatni me’yorlash, ishlarni muvofiqlashtirish va nazorat qilishga Qaratilgan 
  rahbariyatfarmoyishlari, buyruqlari, ko‘rsatmalarini keltirish mumkin. 
  • 3. Moddiy mas’uliyat. Bu xodimning mehnat faoliyati yoki faoliyatsizligi oqibatida 
  korxonaga etkazilgan moddiy zararini qoplashdir. 
  4. Intizomiy mas’uliyat — mehnatga oid amaldagi qonunchilikka rioya 
  etilmagan taqdirdagi mas’uliyatdir. 
  •  5. Ma’muriy mas’uliyat — xodim tomonidan ma’muriy huquq-buzarliklarga 
  yo‘l qo‘yilgan hollardagi mas’uliyatdir. Bu jazo choralari davlat yoki mahalliy 
  hokimiyat organlari tomonidan ma’muriy huquqbuzarlikka yo‘l qo‘ygan mansabdor 
  shaxsga nisbatan amaldagi qonunchilikka muvofiq qo‘llaniladi. 


  • II. Boshqaruvning iqtisodiy uslublari — xodimlarga iqtisodiy qonunlar va me’yoriy 
  hujjatlar asosida ta’sir ko‘rsatishdir. Ularning quyidagi turlari mavjuddir. 
  •  1. Xo‘jalikni rejali yuritish — bu har qanday korxona faoliyat yuritishining 
  asosiy qonuni hisoblanib, korxona maqsadlariga erishishning aniq strategiyasi 
  mavjud bo‘lishini taqozo etadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitlarida korxona erkin tovar 
  ishlab chiqaruvchi hisoblanib, bozorda boshqa korxonalarning teng huquqli sherigi 
  maqomiga ega bo‘ladi. Korxonaning iqtisodiy rivojlanish rejasi tovarga bozor talabi 
  bilan zarur resurslar o‘rtasidagi balansni ta’minlovchi asosiy shakli hisoblanadi. 
  • 2. Xo‘jalik hisobi — korxonaning mahsulot ishlab chiqarish xarajatlarini xo‘jalik 
  faoliyati natijalari (sotish hajmi, daromad) bilan taqqoslash asosidagi xo‘jalik 
  yuritish uslubidir. U korxona mustaqilligi, o‘z-o‘zini mablag‘ bilan ta’minlashi, 
  iqtisodiy me’yorlarga asoslangan. 
  •  3. Mehnatga haq to‘lash — mehnat faoliyati bilan shug‘ullanishga qiziqtiruvchi 
  asosiy omil va ishchi kuchi qiymati hisoblanadi. 
  • 4. Ishchi kuchi — mehnat vositalari yordamida xom ashyo va materiallarni pirovard 
  mahsulotga aylantiradigan mehnat jarayonining asosiy elementidir. Bu har qanday 
  korxonaning eng asosiy omilidir. 
  Download 1.21 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7
  Download 1.21 Mb.
  Pdf ko'rish