5-ma`ruza. Pedagogik tizim pedagogik texnologiyaning asosi Assosiy savollar
Download 0.68 Mb.
bet20/50
Sana14.05.2023
Hajmi0.68 Mb.
#59683
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   50
Bog'liq
5-ma`ruza. Pedagogik tizim pedagogik texnologiyaning asosi Assos
3-dedline
1. Muayyan toifadagi vazifalarni echish metodikasini tushunib olishga
yordam beradigan bilimlar o’zlashtirilishini nazorat qilish;
2. O’zlashtirilish obekti bo’lgan vazifalarning echilish metodikasi bilan tanishish;
3. Konkret vazifa materiallari asosida ctrganilgan metodikaga muvofiq ravishda talabalarning individual faoliyatini tashkil etish;
4. Tipik qiyinchiliklar va ulami engish yo’llarini guruh bo’lib muhokama qilishni tashkil etishning talabalar tomonidan bajarilib borishi va natijalarini tahlil qilish, kelgusida egallanishi mumkin bo’lgan malakalarni takomillashtirish bo’yicha vazifa qo’yish.

  1. Muammoli tipdagi amaliy mashg’ulotlarni tashkil etish quyidagi bosqichlarni o’z ichiga oladi:

1. Muayyan toifadagi vazifalarning echilish metodikasini ishlab chiqish uchun zarur bo’lgan bilimlarning talabalar tomonidan o’zlashtirilishini nazorat qilish;
2. echilish metodikasini ishlab chiqishni kctzda tutgan yangi vazifalarni qo’yish;
3. Qo’yilgan vazifaning echilish metodikasini ishlab chiqishga qaratilgan talabalarning fikrlashga urinishlarini tashkil etish;
4. Talabalar ishlarining natijalarini tahlil qilish, metodikani ishlab chiqish jarayonida yuzaga kelgan qiyinchiliklarni guruh bo’lib muhokama qilish, uning sabablari va uni engish usullarini aniqlash.

Amaliy vazifa va muammolarni echishdagi talabalarning umumiy faoliyatini tashkil etishning samarali shakli tadbirkorlik o’yinlaridir. Ma’lumki, tadbirkorlik o’yinlari talabalarning kollektiv faoliyatini tashkil etishni bildiradi. Bu jarayonda uning bo’lg’usi kasbiy faoliyatining ashyoviy va ijtimoiy mazmuni yaratiladi.


Tadbirkorlik o’yinlarining pedagogik samaradorligi natijasi ko’p jihatlardan o’yinning ssenariysini ishlab chiqish va uning tayyorlanish sifati bilan belgilanadi. Tadbirkorlik o’yinlari talabani amaliy tayyorlashning pedagogik vazifalari tizimini echishga qaratilgan bo’lishi lozim. Bularga birinchi navbatda: real kasbiy faoliyat sharoitida qo’llanadigan amaliy malaka va ko’nikmalarni shakllantirish; amaliy vaziyatlar va shunga mos harakat usullarini ishlab chiqishni tahlil qiladigan fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish guruh (jamoa) faoliyatida faol ishtirok etishini ta’minlaydigan qobiliyatlarni shakllantirish taalluqlidir.
O’yinning mazmuni va tuzilmasi shunday shakllanishi va shunday ruzilishi kerakki, unda shunga mos malaka va qobiliyatlar har bir ishtirokchida butun o’yin davomida shakllansin. O’yinning pedagogik vazifalari ssenariyda aniq aks etishi shart.
O’quv vaziyatini modellashtirish bo’yicha tadbirkorlik o’yinlarini tayyorlashda murakkab amaliy vazifalarni (muammolarni) echishga qaratilgan kasbiy faoliyat mazmuni tanlanadi. Bunda mos vazifalarni tahlil qilib chiqish, uni echishda ishtirok etadigan rahbarlar va ijrochilarni, ularning vazifalari, o’zaro munosabatlari tartibi, vazifani samarali echishning ibtidosi bosqichlari va me’yorlari, unga kerak bo’ladigan texnik vositalar, me’yoriy, ehtiyoj (spravochnik), metodik va boshqa manbalarni aniqlash zarur.
O’quv jarayonini takomillashtirish metodlari muammoli o’qitish jarayonida samaradorligi bilan alohida ahamiyatga ega. Ulardan talaba ijodiy shaxsni — bo’lg’usi mutaxassisni shakllantirish nuqtai nazardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bunday o’qitishda talabalarning bilish mustaqilligini shakllantirish va rivojlantirish katta ahamiyatga ega, chunki u talabalarda bilimga bo’lgan barqaror qiziqishning shakllanganligini, tashabbus va mustaqil faoliyatning muntazamligini, muayyan aqliy harakatlar va aqliy sifatlar tizimini ko’zda tutadi.
Ma’lumki, bilish talabalarning tushunishi uchun bo’lgan aniq fan sathida boshlanar va bu bosqichga uning rivojlanishi, qobiliyati mos kelishi, tabiat jarayonlari va hodisalarining ichki mohiyati va haqiqiy mazmuniga etish va shu tariqa asl ilmiy bilimlar o’zlashtirilar ekan, bu o’rinda o’qitishning faol, muammoli-ijodiy metodlarini qo’llash zarur. Vazifa ilmiy bilimlarni egallash jarayonida o’z-o’zidan hal bo’lmaydi.JJning echilishi tafakkurni maxsus mashq qildirishga jalb etadi. Shu ma’noda gap o’quv materialini o’rganishning muayyan obrazi, tashkiliy, pedagogik maqsadga muvofiqligi jarayoni, fikrlashning faol taraqqiy etib borishi, bilish faolligi va talabalarning mustaqilligi haqida boradi.
Demak, muammoli o’qitish bu o’qitishning pedagogik texnologiyasi bo’lib, o’zining mazmuni va tuzilmasi bo’yicha o’qituvchi va talabaning ijodiy jarayonlarini sintezlaydi.
Muammoli o’qitishda pedagogik faoliyatning xususiyatlari o’quv axborotlari mazmunini muammoli vazifalar va muammoli vaziyatlarga ko’chirish orqali maqsadlarni oydinlashtirish jarayonidan iborat bo’ladi.
Ijodiy o’quv faoliyati muammoli o’qitishning asosiy qoidasini saqlagan holda — ma’lum darajada harakatlarga erkinlik berish va bu harakatlarni bilish jarayonining butun tuzilmasi tizimida tartibga tushirish bilan boshqariladi.
Muammoli o’qitishdan foydalangan holdagina talabalarda o’quv muammolari va kasbiy vazifalarini echishda ilmiy tekshirish jihatdan yondashuvni tarbiyalash, mustaqil bilish malakasi va metodlarini shakllantirish murnkin. Muammoli o’qitishni qo’llash, bilishni tushunishni shakllantirishga yordam beradi, pedagogik ijod va kasbiy mahoratni rivojlantirishga psixologik va kasbiy tayyorlikni shakllantiradi.
Muammoli o’qitish o’quv axborotlarining maxsus tuzilmasini ishlab chiqishni taqqazo qiladi. Muammoli lektsiya texnologiyasi savollar, gipotezalar tizimi, uning echimi, nazorat va tuzatuvlarni amalgaoshirish tizimi orqali mazmunni muntazam ochib borishni ko’zda tutadi.
Shuningdek, muammoli lektsiyada muammoli vaziyat va uni muammoli hal qiiish tizimi ham kiradi. O’quv jarayonida bunday texnologiyani joriy qilish qiziqishni uyg’otadi, aqlni rivojlantiradi, bilish qarshiliklarini engish uchun yo’l-yo’riqlar berishni talab qiladi. Shu bilan birga mantiqiy tadqiq qilishga yo’llaydi va uni bosqichlar bo’vicha o’rgatadi, tafakkuming nazariy uslublarini tarbiyalaydi.
Muammoli leksiyani o’tkazishda o’quv axborotlari tuzilmasi shunday tasvirlanishi mumkin, ya’ni lektsiya «O’zbekiston Respublikasida Xalq ta’limi taraqqiyotining hozirgi zamon konseptsiyasi» kabi muammolarga bag’ishlanishi mumkin. Bu leksiyani tashkil etishda muammoli vaziyat takliflar bo’yicha echilish usulini tanlash, qo’yilgan muammo echimi bo’yicha tanlangan usullarni muhokama qilish, yangi axborotni olib kirish tarzida yaratiladi.
Muammoli vaziyatni yaratish uchun talabalarga ikki nazariy qoida taklif etiladi: bu xalq ta’limini bashorat qilish va xalq ta’limi maqsadi. Ularga bu muammolardan birini tanlash yoki muammoli vaziyat aniqlab berishi lozim bo’lgan o’zlarining yangi nazariy qoidasini tuzish taklif etiladi.
Keyingi bosqichda tanlangan vazifani muhokama qilish tashkil etiladi, uning hal qflinish jarayoni kuzatiladi, axborotlar tahlil qilinadi va tanlangan echimniftg to’g’riligi tekshirib ko’riladi. Undan so’ng yangi nazariy nuqtai nazarni tuzishga o’tiladi.
Muammoli lektsiya talabalarning faqat tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi bo’lishini taqozo qiladi. U ilmiy tafakkur uslubini rivojlantiradi. Muammoli vazifalar o’zida operasion-prosessual tarkiblarni birlashtiradi. Ular axborot mazmunini yangilash va yangi bilimlar olish orqali tahlilga, tushunish va izohlashga, o’rganilayotgan ilmiy muammolarni nazariy jihatdan fikrlashga diqqatni jalb qiladi. Muammoli leksiya davomidatalabalarda mavjud bo’lgan bilimlardan foydalaniladi, ularni yangi axborotlar bilan bog’liq ravishda yangilanishini amalga oshiradi.

Download 0.68 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   50
Download 0.68 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa5-ma`ruza. Pedagogik tizim pedagogik texnologiyaning asosi Assosiy savollar

Download 0.68 Mb.