• BADIIY ASAR MATNI TAHLILI ORQALI OQUVCHILARNING NUTQINI OSTIRISH Xolida Gulomova
 • Калит сўзлар
 • Academic research in educational sciences
  Download 0.52 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet1/6
  Sana05.08.2022
  Hajmi0.52 Mb.
  #25117
    1   2   3   4   5   6
  Bog'liq
  322-326 (1)
  4 topshiriq to\'liq.


  ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES 
  VOLUME 2 | ISSUE 9 | 2021 
  ISSN: 2181-1385 
  Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 
  Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89 
  DOI: 10.24412/2181-1385-2021-9-322-326 
  Academic Research, Uzbekistan 322 www.ares.uz 
  BADIIY ASAR MATNI TAHLILI ORQALI O'QUVCHILARNING NUTQINI 
  O'STIRISH 
   
  Xolida G'ulomova
  Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti
  katta o’qituvchisi 
   
  ANNOTATSIYA 
  Ushbu maqolada boshlang’ich sinflarda o’qish uchun yuksak darajadagi adabiy 
  asarlardan, folklor namunalaridan tanlash va badiiy asar tahlili orqali o’quvchilar 
  hissiyotiga ta’sir o’tkazish, badiiy nuqni, nutq madaniyatini egallashlarini ta’minlash 
  xususida so’z yuritiladi. 
  Калит сўзлар: adabiy asar, folklor namunalari, muammoli savol-topshiriqlar, 
  metod, usul, nutq o’stirish, nutq madaniyati, tasviriy ifodalar, badiiy-estetik 
  did,o`xshatish, metafora, jonlantirish. 
  ABSTRACT 
  This article discusses how to influence students' emotions through the selection 
  of high-quality literary works, folklore samples and analysis of works of art for 
  primary school reading, to ensure that they acquire an artistic point of view, a culture 
  of speech
   
  Keywords: literary work, examples of folklore, problem-solving tasks, 
  method, method, speech development, speech culture, figurative expressions, artistic 
  and aesthetic taste, analogy, metaphor, animation
   
  KIRISH 
  O’zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M. Mirziyoyevning 2019- yil 29- 
  apreldagi “O’zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030- yilgacha 
  rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to’g’risida”gi PF-5712-sonli Farmoni, 2018- 
  yil 14- avgustdagi “Yoshlarni ma’naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib 
  tarbiyalash, ularga ta’lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga 
  ko’tarish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-3907-sonli Qarori hamda ushbu sohaga 
  tegishli boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalar ijrosi boshqa 
  fanlar qatori boshlang’ich sinf o’qish ta’limida ham muhim o’rin tutadi. O’qish 
  darslarida kichik yoshdagi o’quvchilarning xalqimizning boy va qadimiy 
  ma’naviyati, madaniyati, turmush tarzi, davr taraqqiyoti haqidagi tushunchalarini   Download 0.52 Mb.
    1   2   3   4   5   6
  Download 0.52 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Academic research in educational sciences

  Download 0.52 Mb.
  Pdf ko'rish