• Poetik yoki badiiy mahorat
 • Adabiyotshunoslik
  Download 0.98 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet24/67
  Sana24.07.2023
  Hajmi0.98 Mb.
  #77206
  1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   67
  Bog'liq
  qiyosiy adabiyotshunoslik (2)
  Amaliy matematika, 1-Mavzu. Iqtisodiyot nazariyasi fanining predmeti va bilish usul-fayllar.org
  5. Tarixiy poetika – bunda asar yaratilishiga xizmat qila­
  digan barcha badiiy unsurlarning genezisi o‘rganiladi. Ijodkor­
  ning badiiy olami va mahorati tarixiy-adabiy jarayonga va davr 
  ruhiga bog‘lab ochib beriladi. Tarixiy poetika rivojida A.Vese­
  lovskiy, M.Jirmunskiy, N.Konrad, I.G.Neupokoyeva, M.M.Baxtin 
  kabi olimlarning ilmiy asarlari alohida ahamiyat kasb etadi
  3
  .
  I.V.Stebleva, A.B.Kudelin, B.Ya.Shidfar, Ye.E.Bertels, 
  V.I.Bra ginskiy, R.Musulmonqulov, Sh.M.Shukurovlarning il-
  miy izlanishlari sharqshunoslikdagi tarixiy poetika masalala-
  riga bag‘ishlangan
  4
  .

  Тўйчиев У. Ўзбек адабиётида бадиийлик мезонлари ва уларнинг маромлари. – 
  Тошкент, 2011; Саримсоқов Б. Бадиийлик асослари ва мезонлари. – Тошкент, 2004; 
  Расулов А. Бадиийлик – безавол янгилик. – Тошкент: Шарқ, 2007.

  Жўрақулов У. Назарий поэтика масалалари: Муаллиф. Жанр. Хронотоп. – Тошкент: 
  Ғафур Ғулом, 2015.

  Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – М., 1989; Жирмунский В.М. Историческая 
  поэтика А.Н.Веселовского и ее источники // Ученые записки ЛГУ. Сер. филол. наук. 1939. 
  Вып. №3. – С.3 – 19; Конрад Н.И. Запад и Восток. – М.: Восточная литература, 1966; 
  Михайлов А.В. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры: Очерки 
  из истории филологической науки. – М., 1989; Храпченко М. Историческая поэтика: 
  основные направления исследований // Вопросы литературы. 1982. №9. – С.73 – 79; 
  Историческая поэтика: Итоги и перспективы изучения. – М., 1986.

  Проблемы исторической поэтики литератур Востока. Коллективная монография. – 
  М.: Наука, 1988.


  40
  41
  Poetik yoki badiiy mahorat yozuvchining o‘ziga xos ba­
  diiy olami, badiiy asarni yaratishdagi san’atkorligidir. Ijod­
  korning badiiy mahorati asar tilining mohirona berilishida
  obraz yaratishida, badiiy tasvir vositalaridan o‘z o‘rnida, mo­
  hirona foydalanishida, asar kompozitsiyasini to‘g‘ri va tizimli 
  shakllantirishda va h.k.larda yaqqol namoyon bo‘ladi. 
  Bulardan tashqari
  badiiylikning quyidagi 10 ta mezoni
  1
  yozuvchining badiiy mahoratini aniqlashga yordam beradi:
  1. Gumanizm (insonparvarlik).
  2. Estetik tuyg‘uni shakllantira olish.
  3. Hayotiy haqiqatga sodiqlik.
  4. Chuqur mushohoda.
  5. Muallif g‘oyasining mantiqiyligi va ijodiy fantaziyasi-
  ning kengligi.
  6. Umumlashtirish va tipiklashtirish qobiliyati.
  7. Badiiy detallarning aniqligi va qaysidir g‘oyaga xizmat 
  qilishi.
  8. Syujet qurilishi va obrazlar tizimini yaratishdagi ma­
  horat.
  9. Qahramonlar ichki dunyosini mahorat bilan ochib be-
  rilishi.
  10. Asar tilining boyligi va rang-barangligi.
  Badiiy asar kompozitsiyasiga xizmat qiladigan har bir un­
  surning poetikasini o‘rganish va shu asosda ilmiy tadqiqot olib 
  borish mumkin. Masalan, rus olimlaridan D.S.Lixachev qadim 
  rus adabiyoti poetikasini, I.V.Silanev motivlarning, V.V.Vinogra­
  dov syujet va uslubning, N.E.Falikova xronotopning, N.Bandu­
  rina va Z.Suvanov obrazlarning, Y.Solijonov badiiy nutqning, 
  K.Hamrayev kompozitsiyaning poetikasini tadqiq qilishgan va 

  Темирболат А.Б. Поэтика литературы. Учебное пособие. – Алматы, 2011.
  muhim ilmiy-nazariy xulosalarni chiqarishgan
  1
  . Ayniqsa, asar 
  syujeti va janrlar tipologiyasi bilan shug‘ullanmoqchi bo‘lgan 
  olimlarga 

  Download 0.98 Mb.
  1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   67
  Download 0.98 Mb.
  Pdf ko'rish