Alfa, betta va gamma yemirilishi. Radioaktivlik Xulosa
Download 119.7 Kb.
bet10/11
Sana21.09.2022
Hajmi119.7 Kb.
#26215
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Bog'liq
azizzzz
Kompyuter tarmoqlari chuqurlashtirilgan kursi (X.Zayniddinov, S.O\'rinboyev, A.Beletskiy), тестлер стандарт модель13, Kaykovusning Qobusnoma asari, анкета жумаев
2.4 Elementar zarralar.
Elemetar zarralar materiyaning eng kichik zarrachalari bo’lib ular maydonlar bilan o’zaro ta’sir etganda o’zini mustaqil tuta oladilar. Elementar zarralarga: elektron, proton, neytron, foton, mezonlar, giperonlar, neytron va ularning ba’zilarining antizarralari kiradi. Elementar zarralarni o’rganishdagi eng muhim qurol katta energiyaga ega bo’lgan kosmik nurlanishlar va tezlatgichlardir. Kosmik fazoni to’ldiruvchi yuqori energiyali stabil mikrozarralarga kosmik nurlar deyiladi. Kosmik nurlar birlamchi va ikkilamchi bo’ladi. Birlamchi kosmik nurlar asosan protonlardan iborat, bo’lib ularni energiyalari ( - )ev. Bu kosmik nurlar Yer atmosferasiga yetib kelib ikkilamchi kosmik nurlarni vujudga keltiradi.
Odatda 20 km dan quyiroq balandliklarda kosmik nurlar, aosan ikkilamchi nurlanishdan iborat bo’ladi. Ikkilamchi nurlanish zarrachalar jalasidan iborat bo’lib bu jala 1928 yilda akademik Skobelsin tomonidan Vilson kamerasi yordamida qayd qilingna. Dirak nazariyasiga asosan jala tarkibida musbat zaryadlangan elektron-pozitron mavjudligi isbot qilindi. Pozitron elektronga qarama-qarshi zarradir. Elementar zarralarning hozirgi zamon nazariyasiga asosan hamma elementar zarralar o’zlarining qarama-qarshi juftlariga ega, masalan, elektron-pozitron, neytrino antineytrino, proton-antiproton, neytron-antineytron. Agar ikki juft, ya’ni elektron-pozitron o’zaro to’qnashsa, bir-birini yemiradi (anniglyatsiyalanadi), natijada ikkala zarraning tinchligidagi massasiga to’g’ri keluvchi energiya ajralib chiqadi. Zamonaviy tezlatigichlarda zarralarni yuqori energiyalargacha tezlatish imkoniyati elementar zarralarni o’rganishga keng sharoitlar yaratib beradi. Anttiproton va antineytronlarni kashf etilishi sinxrofazotronda yuqori energiyali protonlar oqimini hosil qilish bilan bog’liq. 1932 yilda elektronnning antizarrasi pozitron kuzatilgandan so’ng, barcha elementar zarralarning antizarralari ham bo’lishi lozim, degan fikr fizikada mustahkam o’rin oldi. 1955 yilda Semberlen va boshalar amalga oshirgan tajribada antiproton qayd qilindi. Antiproton proton bilan to’nashganda annigilyatsiyalanadi. 1956 yilda antneytron kashf qilindi. U nuklon bilan (ya’ni proton yoki neytron bilan) to’qnashganda annigilyatsiyalanishi mumkin. Keyinchalik (1965-1966) eng oddiy yadrolar deyteriy va tritiylarning antiyadrolari antideyteriy va antitritiylar kuzatildi. 1973 yilda antigeliy yadrosi hosil qilindi. Elementar zarralar asosan, fotonlar leptonlar, mezonlar va barionlar gruppasiga bo’linadi. Fotonlar-elektromagnit nurlanish kvantlari bo’lib, zaryadlangan elementar zarralar bilan o’zaro ta’sir qiladi. Leptonlar gruppasi neytrino, elektron va myu-mezon (manfiy ion) dan iborat bo’lib ular yengil zarralardir. Ular o’z-o’zlari va boshqa zarralar bilan o’zaro ta’sir qilishlari mumkin. Mezonlar gruppasiga kirgan zarralarning (π mezon, π nol-mezon, ka-mezon, ka-nol mezon, η-mezon) massalari leptonlardan og’irroq lekin barionlarnikidan yengilro shuninig uchun ularni o’rta massali zarralar deyiladi.
Barionlar gruppasi nuklon va giperon kabi og’ir zarrachalarni birlashtiradi. Barionlar va mezonlar gruppalariga oid zarralarda kuchli o’zaro ta’sir namoyon bo’ladi. ba’zi zarralar bir vaqtning o’zida bir necha o’zaro ta’sirda qatnashishi mumkin.
E. Fermi 1952 yilda π-mezonlarning protonlarda sochilishini tekshirish jarayonida rezonanslar deb ataladigan zarralarni aniqlagan. Bu tajribada π-mezonlarning sochilish extimolligini ularning energiyasiga bog’liqligini ifodalovchi grafikda keskin maksimumlar kuzatiladi.
Hozirgi paytda olimlar ma’lum elementar zarralardan ham elementlararo zarralar mavjud emasmikan? Degan savolga javob qidirmodalar. Ba’zi nazoriyotcha fiziklarning fikricha tabiatda hali kashf qilinmagan zarralar mavjudki, bu zarralardan hozircha elementar deb atalayotgan zarralar tashkil topgandir.

Xulosa.
Olam shunchalik turli-tumanki, barcha jismlar birgina mayda zarralardan tuzilmaganligiga hech qanday shubha yo’q. Biroq ajablanadigan joyi shundaki, yulduzlarning moddasi xuddi Yerning moddasi singaridir. Koinotdagi barcha jismlarni hosil qiluvchi atomlar mutlaqo bir xil tuzilishga ega. Jonli organizmlar ham xuddi jonsiz organizmlar kabi tuzilgan atomlardan iborat. Elementar zarralar va ularning aylanishlari kashf etilgandan keyin materiya tuzilishining birligi olamning yagona manzarasida asosiy o’ringa chiqdi. Bu birlikning zamirida barcha elementar zarralarning moddiyligi yotadi. Turli elementar zarralar materiya mavjudligining turli konkret shakllaridir. Olamning yagonaligi materiya tuzilishining birligi bilangina cheklanib qolmaydi. Olamning yagonaligi zarralarning harakat qonunlarida va ularning o’zaro ta’sir qonunlarida ham namoyon bo’ladi. Olamning fizik manzarasi haqidagi klassik tasavvurlarning revolyutsion o’zgarishi materiyaning kvant xossalari kashf etilgandan so’ng ro’y berdi. Mikrozarralarning harakatini tavsiflovchi kvant fizikasi paydo bo’lgandan so’ng olamning yagona fizik manzarasida yangi elementlar ko’zga tashlana boshladi. Materiyani uzlukli tuzilishiga ega bo’lgan moddaga va uzluksiz maydonga bo’linishi o’zining absolyut ma’nosini yo’qotdi. Har bir maydonga shu maydonning o’z zarralari (kvantlari) mos keladi: elektromagnit maydonining zarrasi fotonlar, yadro maydonining zarrasi π-mezonlar yanada chuqurroq sathda esa glyuonlar va hokazo. O’z navbatida barcha zarralar to’lqin xossalarga ega. Korpuskulyar-to’lqin dualizmi materiyaning barcha shakllariga xos. Birinchidan qaraganda o’zaro istisno qiluvchi korpuskulyar va to’lqin xossalarini bir nazariya doirasida tavsiflashga bemustasno barcha mikrozarralarning harakat qonunlari statistik (ehtimolik) xarakterda ekanligiga imkon berdi. Shu tufayli mikro obektlarning biror tabiatini avvaldan bir qiymatli ravishda aytib berish mumkin emas. Kvant nazariyasining printsiplari mutloqo umumiy bo’lib, barcha zarralarni, ular orasidagi o’zaro ta’sirlarni va ularning o’zaro aylanishlarini tavsiflash uchun qo’llanilaveradi. Shunday qilib, hozirgi zamon fizikasi tabiat birligining ko’p tomonlarini yaqqol namoyish qilmoqda. Biroq olam birligining ko’p tomonlarini, ehtimol, hatto bu birlikning fizik mohiyatini bilib olishga hali muaffaq bo’lingani yo’qdir. Nima uchun shunchalik ko’p elementar zarralar mavjudligi noma’lum. Nima uchun ularning muayyan massalari, zaryadlari va boshqa xarakteristikalari mavjud? Hozirgacha barcha bu kattaliklar eksperimental aniqlab kelindi. Fizikada aniqlanadigan fundamental qonunlar o’zlarining murakkabligi va umumiyligi bilan har qanday hodisalarni o’rganishga asoslanadigan dalillardan ancha ustun turadi. Biroq, ular ham bevosita kuzatiladigan sodda hodisalar haqidagi bilimlar kabi to’g`ri va shu darajada obektivdir. Bu qonunlar hech qachon, har qanday sharoitlarda ham buzilmaydi. Tobora ko’proq va ko’proq kishilar tabiat bo’ysunuvchi obektiv qonunlar mujizalarga yo’l qo’ymaydi, bu qonunlarni bilish esa insoniyatning hayot kechirishiga imkon berishini anglab bormoqdalar. Fizika fanining taraqqiyoti falsafiy qarashlarda tub burilishlarga olib keldi va bir qator muammolarni keltirib chiqardi. Masalan, kvarklarni nazariy kashf etilishi va ularni erkin holda kuzatish printsipial mumkin emasligi “narsa o’zida” degan tushunchani qayta anglashga olib keldi. Fizikaning rivojlanishi va materiyaning yagona nazariyasini qurilishi yagona olamning fizik manzarasini yaratish imkonini berdi, dunyoni bilishning ilmiy asosini vujudga keltirdi.


Download 119.7 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Download 119.7 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaAlfa, betta va gamma yemirilishi. Radioaktivlik Xulosa

Download 119.7 Kb.