Atomning bor modeli. Bor postulatlari. Reja
Download 82.6 Kb.
bet2/10
Sana21.10.2022
Hajmi82.6 Kb.
#27660
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Bog'liq
Atomning bor modeli. Bor postulatlari
1-ilova Reja-grafik, 1-mustaqil ish
Atom xususiyatlari

  1. Atom markazida musbat zaryadli og‘ir yadro joylashgan, uning atrofida Quyosh atrofida harakatlanayotgan planetalar singari manfiy zaryadlangan yengil elektronlar yopiq orbitalarda harakat qiladi. Bu atom tuzilishining planetar modelidir.

  2. Kimyoviy elementlarning D.Mendeleev davriy tizimidagi tartib raqami Z atom yadrosining zaryadi sonini bildiradi hamda atom elektronlar qobiqlaridagi elektronlar sonini ko‘rsatadi. Davriy tizimda elementlar atom massasining ortib borishi bilan emas, balki element zaryadi Zye ning ortishi bilan joylashadi.

  3. Atomning musbat zaryadi radiusi 10–14m tartibda bo‘lgan kichik hajmda joylashgan. Atomning musbat zaryadli bu kichik hajm atom yadrosi deb aytiladi.
  1. Atomning deyarli barcha massasi (99,95%) atom yadrosida to‘plangan. Buning sababi yadroning “og‘ir” protonlardan va neytronlardan, elektron qobiq “yengil” elektronlardan tuzilganligidir (mp=1836me, mn=1838me, me=9,11×10–31kg)

  2. Atomning o‘lchami 10–10m tartibidadir.

Shunday qilib, yuqorida bayon qilinganlar bo‘yicha atom to‘g‘risida quyidagi asosiy tushunchalarga ega bo‘lish mumkin.
Atom moddaning eng kichik zarrasi bo‘lib, elementning barcha kimyoviy va fizikaviy xossalariga ega bo‘ladi. Atom musbat zaryadlangan yadro va yadroning Kulon elektr maydonida elektron qobiqlarda harakatlanuvchi manfiy zaryadli elektronlardan iborat. Atomning o‘lchami (radiusi) 10–8sm=10–10m tartibidadir. Atomning deyarli barcha massasi (99,95%) yadroda joylashgan. Buning sababi yadroning og‘ir proton va neytronlardan tashkil topganligidir.
Elektron qobiqlar esa, yengil elektronlardan tuzilgan (mp=1836,15me; mn=1868,38meva me=9,11∙10–31kg=9,11∙10–28g=0,000549 m.a.b.).
Atomning zaryadi uning juda kichik hajmida (o‘lchami ~10–14m) bo‘lgan yadrosida to‘plangan. Yadro zaryadi esa +Ze ga teng (Z –elementning Mendeleev davriy tizimidagi tartib raqami, ya’ni element yadrosi zaryadi soni). Atom elektron qobiqlaridagi elektronlarning manfiy zaryadlari yig‘indisi yadroning musbat (+Ze) zaryadiga teng. Bunday holda atom neytral deyiladi. Atom murakkab, barqaror elektr tizimidir. Barcha kimyoviy jarayonlar atom qobiqlarida elektronlarning qayta joylashishi tufayli yuz beradi. Atomning kimyoviy xossalari uning tashqi elektron qobiqlardagi elektronlari bilan aniqlanadi. Tashqi elektronlar yadro bilan kuchsiz bog‘langandir. Shuning uchun ularga qo‘shni atomlar tashqi kobiq elektronlarining elektr ta’siri kattaroq bo‘ladi. Atom elektron qobiqlarining tuzilishi va xossalari atom yadrosi elektr maydoni bilan aniqlanadi.
Eng oddiy atom vodorod atomidir. Vodorod atomi yadrosida bir proton va yadroning Kulon elektr maydonida elektron qobig‘ida harakatlanayotgan bir elektrondan iborat (4.6-rasmga qaralsin). Turli moddalar atomlarining o‘lchami turlicha bo‘ladi. Masalan, N (vodorod) atomi o‘lchami O (kislorod) atomi o‘lchamidan kichik, Na (natriy) atomi o‘lchami Cl (xlor) atomi o‘lchamidan kichik, O (kislorod) atomio‘lchamidan esa katta. Atom o‘lchami 10–10m tartibida bo‘ladi.
Ion elektr zaryadiga ega bo‘lgan zarra bo‘lib, atom yoki molekulaning elektron yo‘qotishi yoki qo‘shib olishi natijasida hosil bo‘ladi. H+, Li++, Be+++ ionlar vodorodsimon ionlar bo‘lib, +Ze zaryadga ega bo‘lgan yadrodan va bir elektrondan iborat.

Download 82.6 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Download 82.6 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaAtomning bor modeli. Bor postulatlari. Reja

Download 82.6 Kb.