«biotexnologiya» kafedrasi
Download 3.04 Mb.
bet102/109
Sana22.02.2023
Hajmi3.04 Mb.
#43169
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   109
Bog'liq
Biotexda bioxavfsizlik majmua 2022 Osimlikshunoslik
Документ Microsoft Word, Apakxujayeva. Suv omborlari gidravlikasi, Fizikaning zamonaviy tatqiqot usullari MT, Aholi statistikasi B B Usmonov, A D Abdurahmonov Darslik Toshkent, 3333, 8-dekabr, Документ Microsoft Word
B) Propionbacterium shermanii
D)Streptococcus thermophilus
E)Zymomonas mobilis

437. Qaysi tizim bioreaktorning muhim tarkibiy qism hisoblanadi?


A)Aralashtiruvchi
B) Sovutuvchi
D)Ko‘pik yutuvchi
E)Isituvchi

438. Biomassani saqlab qolish uchun qanday metoddan foydalaniladi?


A)Filtirlash
B) Flotasiya
D)Sentirafugalash
E)Sintezlash

439. DNKning strukturoviy tuzilishini kimlar kashf etgan?


A)D.Uotson va F.Kriklar
B) E.S.Piruzyan va P.Berg
D)F.Kriklar va P.Berg
E)G.Boyer, S.Koen

440. Hujayra irsiyatning unga yot DNK kirishi natijasida o‘zgarishi nima deyiladi?


A)Transformatsiya
B) Transduksiya
D)Translatsiya
E)Replikatsiya

441. Sut kislota qaysi produtsentdan olinadi?


A)Lactobacillus delbrueckii
B) Propionibacteriumshermani
D)Acetobacteraceti
E)Aspergillus terreus

442. Kimyoviy Sekvenirlash usulini kim asoslagan?


A)Maksam, Gilbert
B) Uilking, Frankling
D)Stenli Koen
E)Djorj Bidl

443. Imobilizatsiya nima?


A)Fermentlar faolligini saqlash uchun uning harakati va tuzilishini chegaralash
B) Fermentlar faolligini o‘zgarishi
D)Fermentlar sintezi
E)Fermentlarning katolitik aktivligi va tuzilishining o‘zgarishi

444. Qаysi usul yordаmidа sоmаtik hujаyrаlаrdаn hаyvоn оrgаnizmini tiklаsh mumkin?


A)Sоmаtik hujаyrаni inаktivаsiyagа uchrаgаn jinsiy hujаyrа bilаn birlаshtirish yordаmidа
B) Sоmаtik hujаyrаlаrni sun’iy muhitdа ko‘pаytirish yordаmidа
D)Sоmаtik hujаyrаni embriоn bilаn qo‘shish yordаmidа
E)Trаnsfоrmаtsiyagа uchrаgаn hujаyrаlаrni ko‘pаytirish yordаmidа

445. Geterogen oqsillar qaysi organizmlardan olish mumkin?


A)Hayvon tanasidagi ko‘pgina to‘qimalardan
B) O‘simlik hujayralaridan
D)Zamburug‘ hujayralaridan
E)Bakteriya hujayrasidan

446. Ichak tayoqchasi bakteriyasining necha xil vektorlari mavjud?


A)4
B)2
D)3
E)1

447. Turli kаsаlliklаr diаgnоstikаsidа zаmоn tаlаbigа jаvоb bеrаdigаn tеstni ko‘rsаting?


A)Immunоfеrmеnt tеstlаr
B) Prеsipitаsiоn tеstlаr
D)Аgglyutinаsiоn tеstlаr
E)Diffuziоn tеstlаr

448. Sentrifugalash jarayonida harakatlanuvchi kuch bu?


A)Markazdan qochma kuch
B) Qo‘zg‘almas kuch
D)Ishchi kuch
E)Bosim kuchi

349. Gibridоm tеxnоlоgiya аsоsidа qаndаy аntitеlаlаr оlinаdi?


A)Mоnоklоnаl аntitеlаlаr
B) Nishоnlаngаn аntitеlаlаr
D)Pоliklоnаl аntitеlаlаr
E)Mikroklonal ko‘paytirishda

450. Mоnоklоnаl аntitеlаlаr qаndаy tеhnоlоgiya аsоsidа оlinаdi?


A)Gibridоm tеhnоlоgiya аsоsidа
B) Biоkаtаlitik jаrаyonlаrni stimullаsh аsоsidа
D)Аjrаtilgаn prоtоplаstlаr qo‘shilishi аsоsidа
E)Hujаyrаlаr klоnini yarаtish tеhnоlоgiyasi аsоsidа

451. Go‘shtga ishlov berish uchun o‘simlikdan olinadigan ferment nimadan olinadi?


A)Papain
B) Fitsin
D)Bromelin
E)Peroksidaza

452. Genetik kod universalligi bu –?


A)Barcha tirik mavjudotlar uchun yagona kodning mavjudligi
B) Ikkita aminokislotaning aminoguruhlarning birikishi
D)Ikkita aminokislotaning karboksil guruhlari birlashishi
E)Bir organizm aminokislotasining boshqa organizm aminokislotasi bilan birikishi

453. Biotexnologiyaning keng imkoniyatlarini namoyon qiluvchi moddalar?


A)Biopreparatlar
B) Bioapparatlar
D)Biomassalar
E)Biosintez

454. Genom nima?


A)Organizmning barcha genlari yig‘indisi
B) Organizmdagi belgilar yig‘indisi
D)Organizmdagi o‘zgarishlar yig‘indisi
E)Organizmlardagi DNK ning miqdori

455. Genlar terapiyasi bu:..... ?


A)Genlar yordamida turli irsiy kasalliklarni davolash
B) Genlarning rekombinatsiyalanishi
D)Genlarni bakteriyaga kiritish bilan dori-darmon ishlab chiqarish
E)Genlarning transpozitsiyasi

456. Biotexnologiya bu?


A)Ishlab-chiqarishda tirik organizmlar va biologik jarayonlardan foydalanish.
B) Faqat sun’iy tazrda hosil bulgan organizmlardan foydalnib sanoatda qo‘llanishi
D)Sun’iy va tabiiy jarayonlardan foydalanib mahsulotlar ishlab chiqish
E)Tabiiy mahsulotlarni inson organizmiga ta’sirini o‘rganadigan fan

457. Qishloq xo‘jalik hayvonlarini ko‘payish biologiyasini boshqarish qaysi fan yutuqlariga asoslangan?


A)Endokrinologiya va biotexnologiya
B) Fiziologiya va biotexnologiya
D)Anatomiya va biotexnologiya
E)Biokimyo va biotexnologiya

458. Hayvonlarni ko‘payish fiziologiyasini o‘rganishda erishilgan eng katta muvaffaqiyat qaysi ichki sekretsiya bezi bilan bog‘liq?


A)Gipofiz
B) Oshqozon osti bezi
D)Ayrisimon bez
D)Buyrak usti bez

459. Sut emizuvchilarni gipofizini oldingi qismida jinsiy bezlarni faoliyatini boshqarib turadigan nechi xil garmon ishlab chiqariladi?


A)3 xil
B)2 xil
D)1 xil
E)4 xil

460. Vaksina antigenlar qanday olinadi?


A)Kasallik qo‘zg‘atuvchi genlar klonlashtiriladi
B) Sigir o‘lati viruslaridan foydalaniladi
D)V - gibridon hujayralari mahsulotlari
E)To‘g‘ri javob yo‘q

461. Yomon sifatlt o‘smalar va ma’lum mikroorganizm guruhlariga nisbatan fiziologik faollikka ega bo‘lgan hayotiy faoliyat mahsuloti?


A)Antibiotiklar
B) Garmonlar
D)Interferanlar
E)Interleykinlar

462. Superovulyatsiya bu?


A)Urg‘ochi mollarda gormonlar yordamida ko‘plab ovulyatsiya chaqirish
B) Urg‘ochi mollarda gormonlar yordamida ovulyatsiyani to‘xtatish
D)Hayvonlarni sun`iy urug‘lantirish
E)Hayvon organizmiga UG garmonlarini kirgizish

463. Donor hujayralan ajratilgan DNK ning resipiyent hujayraga tushishi natijasida sodir bo‘ladigan genetik axborot almashinuvi jarayoni nima deyiladi?


A)Transformatsiya
B) Transpozitsiya
D)Translyasiya
E)Terminasiya

464. Gen injenerligida DNK molekulalarining muhim manbai nima hisoblanadi?


A)Turli xil organizmlarning genetik materiallari bo‘laklari
B) Genlarning kimyoviy sintezi
D)Genlarning ximiko-opermentativ sintezi
E)Muhim manbalar yo‘q

465. Insoniyatning biotexnologik bilimlari tarmoqlari oldidagi eng muhim muammosi bu?


A)Yer yuzi aholisini oziq-ovqat bilan ta’minlash
B) Yadro fizikasi
D)Fan va texnika
E)Aholini ish bilan ta’minlash

466. Transformatsiya nima?


A)Bir organizmning boshqa organizm genetik axborotning bir o‘ziga biriktirib olishi
B) Bitta triplet yordamida bir nechta aminokislotalarning kodlanishi
D)Genning kodlanmaydigan qismi
E)Reparatsiyadan so‘ng DNKning tiklanishi

467. Hujаyrа tаshqi qоbig‘ini pаrchаlаsh uchun qаndаy fеrmеntlаr qo‘llаnilаdi?


A)Sеllyulаzа, gеmisеllyulаzа, pеktinаzа
B) Sеllyulаzа, аmilаzа, pеrоksidаzа
D)Pеrоksidаzа, invеrtаzа, аmilаzа
E)Pеktinаzа, аmilаzа, invеrtаzа

468. Qаysi usul yordаmidа sоmаtik hujаyrаlаrdаn hаyvоn оrgаnizmini tiklаsh mumkin?


A)Sоmаtik hujаyrаni inаktivаsiyagа uchrаgаn jinsiy hujаyrа bilаn birlаshtirish yordаmidа
B) Sоmаtik hujаyrаlаrni sun’iy muhitdа ko‘pаytirish yordаmidа
D)Sоmаtik hujаyrаni embriоn bilаn ko‘shish yordаmidа
E)Trаnsfоrmаsiyagа uchrаgаn hujаyrаlаrni ko‘pаytirish yordаmidа

469. Prоtоplаstlаrni аjrаtishdа qаndаy usul sаmаrаli?


A)Fеrmеntаtiv
B) Mexanik
D)Kimyoviy
E)Fizik-kimyoviy

470. Birlаmchi kаllus to‘qimаsi nеchа hаftа ichidа hоsil bo‘lаdi?


A)4-6
B)4-5
D)2-3
E)4-8

471. Qаysi usul yordаmidа virussiz o‘simlik оlinishi mumkin?


A)Mеristеmа hujаyrаlаrini sun’iy muhitdа o‘stirish
B) O‘simliklаrni o‘zаrо gibridini оlish
D)O‘simliknivаksinаsiyaqilish
E)O‘simliklаrnigеnоminio‘zgаrishkiritish

472. Trаnsgеn o‘simlik yarаtishdа fitоgоrmоnlаr qаndаy mаqsаddа qo‘llаnilаdi?


A)O‘simlik hujаyrаsini o‘sishini tеzlаshtirish
B) O‘simlik gеnоmidа jоylаshtirilgаn gеnni to‘g‘ri yo‘nаltirish
D)RNK sintеzini kuchаytirish
E)Trаnsgеn hujаyrаlаr sоnini ko‘pаytirish

473. Quyidаgi qаysi subhujаyrа strukturаlаr trаnsgеn o‘simliklаr оlinishidа ishlаtilаdi?


A)Prоtоplаst
B) Ribоsоmа
D)Mitоxоndriya
E)Yadrо

474. Boshlang‘ich genetopga teskari mutasiya natijasida yuzaga keladigan mutantlar nima deb ataladi?


A)Revertantlar
B) Supressorlar
D)Leki-mutant
E)Klonlar

475. In vivo nima?


A)(lotincha, “tiriklik ichida”) –tirik organizmda tajriba o‘tkazish texnologiyasi
B)(grekcha, narsa yoki laboratoriya ichida)-labaratoriya dagi tajriba
D)Butun olamda bo‘layotgan jarayonlar
E)(lotincha, “shisha ichida”) – tajribani tirik organizmdan tashqarida (“probirka”dA)o‘tkazish texnologiyasi

476. Hujayra biotexnologiyasini nechta yo‘nalishi bor?


A)3 ta
B)2 ta
D)5 ta
E)1 ta

477. Hujayralar qanday oziqa muhitlarida o‘stiriladi?


A)Murasiga – skuga, Uayt, Gamborga
B) Murasiga – skuga
D)Gibberilin, absisin
E)Gibberillin, sitokinlar

478. Kеlib chiqishiga qarab mutatsiyalar?


A)Spontan,induksion
B) Dominant, retsessiv
D)Monogen, poligen
E)Monosomiya, polisomiya

479. Biokataliz nima?


A)Moddalarni fermentlar ishtirokida o‘zgarishi.
B) Moddalarning oqsillar yordamida katalizlanishi
D)Moddalarning lipidlar ta’sirida o‘zgarishi
E)Uglevodlar parchalanishidan hosil bo‘lgan modda

480. Embrionlar transplantatsiyasini asosiy bosqichi?


A)Superovulyatsiya chaqirish va donorni su`niy urug‘lantirish
B) Garmonlar bilan ishlov berish
D)Embrionlarni bo‘linishi
E)Sun’iy urug‘lantirish

481. Klon deb nimaga aytiladi?


A)Genetik jihatdan bir xil
B) Hujayralar populyasiyasi
D)Hujayralar, to‘qimalar
E)Genlarni kesib tashlash

482. Xromasoma bo‘laklarining tushib qolishi nima deb ataladi?


A)Deletsiyalar
B) Duplikasiyalar
D)Transpodisiyalar
E)Inversiyalar

483. Xromasomalar o‘rtasida xrosmasom bo‘laklarining o‘zaro joyi almashishi nima deyiladi?


A)Translokasiyalar
B) Inversiyalar
D)Tranpozisiyalar
E)Amplifikasiyalar

484.Nima missens-mutasiyaga olib keladi?


A)Transpozisiya va tranvereziyalar
B) Duplikasiyalar
D)Duplikasiya va transpazisiya
E)Transversiyalar

485. Iz qoldirish (otpechatok) metodi biotexnologiyaga kim tomonidan kiritilgan?


A)D.Lederberg va E.Lederberg
B) N.N.Dubinin
D)V.V.Suxodeles
E)D.J.Uotson

486. Ichak tayoqchasi xromasomasi qanday namoyon bo‘ladi?


A)DNK molekulasining halqasimon shakli
B) Chiziqsimon DNK molekulasi shaklida
D)RNK molekulasining halqasimon shaklida
E)Chiziqsimon RNK molekulasi shaklida

487. “………..bu reklikonlar, doimiy ravishda xromasomadan tashqarida irsiylanadi” ushbu iborada nima nazarda tutilgan?


A)Plazmida
B) Vektorlar
D)Kosmida
E)Bakteriya

488. Fag zarrachalari nimalardan iborat?


A)DNK, RNK va oqsildan
B) Faqat DNK
D)Faqat RNK
E)Faqat oqsildan

489. Faglar tomonidan amalga oshiriladigan donor hujayradan, resipiyent hujayraga genetik informasiyaning berilishi qo‘yidagi jarayonlarning qaysi biriga to‘g‘ri keladi?


A)Transduksiya
B) Translyasiya
D)Terminatsiya
E)Transpoditsiya

490. Bitta xromasomaga nechta yirik plazmida to‘g‘ri keladi?


A)1-4
B)10-200
D)6-12
E)100-150

491. Gen injenerligida namunaviy tadqiqot necha bosqichdan iborat?


A)4
B)5
D)3
E)2

492. DNK dagi bir xil ketma-ketlikni aniqlovchi fermentlar nima deb ataladi?


A)Izoshizomerlar
B) Ligazalar
D)Polimerazalar
E)Gidrolazalar

493. Rekombinant DNK ni xo‘jayin hujayrasiga kirishini va uni replikasiyasini ta’minlovchi qismi nima deb ataladi?


A)Vektor
B) Plazmida
D)Kosmida
E)Transpozon

494. Klonotek genomlar yaratishga va eukariot DNK ning kata bo‘laklarini klonlashga moslashgan yirik hajmli vektorlar nima deb ataladi?


A)Kosmidlar
B) Transpozon
D)Plazmidlar
E)Bakterifaglar

495. Fazmidlar nima?


A)Fag va plazmidlar o‘rtasidagi gibridlar
B) Lyamda fagining yopishqoq uchli DNK li, plaznium
D)DNK ning katta bo‘laklarini klonlashga moslashgan vektorlar
E)Xromasomadan tashqaridagi genetik elementlar

496.Tarkibida plazmidalar va replikasiyasi va seleksiyasi uchun zarur bo‘lgan va fagning litik yetilishiga zarur genlarni saqlovchi ishlab chiqarilgan lyambda bakteriofaglari nima deb ataladi?


A)Fazmidlar
B) Kosmidalar
D)Plazmidlar
E)M13 fagi

497. Ko‘p miqdorda oqsil olish uchun nima qilish lozim?


A)m-RNK turg‘unligini ta’minlash va oqsil kroteolizini to‘xtatish
B) m-RNK turg‘unligini kamaytirish
D)m-RNK turg‘unligini oshirish
E)Oqsil proteolizini oshirish

498. Sayt-spesiorik mutagenez texnikasi qanday imkoniyatlar beradi?


A)Mutatsiyalarni genning aniqlangan uchastkasiga olib kiradi
B) Mutatsiyalarni genning biron bir uchastkasiga olib kiradi
D)Matatsiyalardan ximoyalaydi
E)Genga mutatsiyalarning kirishiga yo‘l qo‘ymaydi

499. Gen muhandisligi nimani o‘rganadi?


A)Genlarni qirqish va ulashni, genlar ustida ishlashni
B) Genlarni va ularning tuzilishini
D)Genlarni ajratib olish
E)Hujayrada kechadigan biokimyoviy jarayonlarni

500. Gen muhandisligida o‘simlik hujayralarining qaysi hususiyatlari hayvon hujayralariga nisbitan afzal hisoblanadi?


A)Bitta hujayrasidan yaxlit o‘simlik olish mumkinligi
B) Yirik hujayra va bo‘linish tezligi
D)Biologik va morfologik belgilari
E)Reproduktiv xususiyati

Download 3.04 Mb.
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   109
Download 3.04 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa«biotexnologiya» kafedrasi

Download 3.04 Mb.