Биринчи молуль саволлари
Download 145 Kb.
bet1/2
Sana02.03.2022
Hajmi145 Kb.
#2620
  1   2

Birinchi оraliq savollari.

 1. Oqsillar tuzilishining peptid nazariyasi. Biologik faol peptidlar.

 2. Oqsillarning biologik vazifalari. Oqsillarning elementar tarkibi. To’qima va a’zolarning oqsil tarkibi.

 3. Oqsillar tasnifi.

 4. Oqsillarning birlamchi strukturasi, uni tur va tur ichi spetsifikligi, turli tumanligi va funksiyalari bilan bog’liqligi(turli hayvonlar va odamning insulin garmoni misolida).

 5. Oqsillarning ikkilamchi tuzilishi va uning biologik funksiyalariga bog’liqligi

 6. Oqsillarning uchlamchi strukturasi. Oqsillar biologik xususiyatlarining uchlamchi strukturaga bog’liqligi.

 7. Oqsillarning superikkilamchi strukturalari. Oqsil molekulasining konformatsion o’zgarishlari.

 8. Folding, shaperonlar, issiqlik shoki ingibitorlari.

 9. Oqsillarning to’rtlamchi strukturasi. Oqsillar biologik faolligining to’rtlamchi strukturaga bog’liqligi; protomerlar komplementarligi; protomerlar konformatsiyasining kooperativ o’zgarishi (gemoglobin misolida).

 10. Izofunksional oqsillar.

 11. Oqsillarning ligandlar bilan ta’sirlashuvi.

 12. Oqsillarni erishi va cho’kishi. Oqsillarning kolloid xususiyati.

 13. Oqsillarni ajratish usullari. Xromatografiya, tuzlash, gelfiltratsiya va dializ usullari.

 14. Oqsillarning molekulyar massasi va uni aniqlash usullari.

 15. Oqsillar denaturatsiya va renativatsiyasi, tibbiyotda qo’llanilishi.

 16. Organizm oqsil tarkibining ontogenezda o’zgarishi.

 17. Proteinopatiyalar.

 18. Eng ko’p tarqalgan hujayra nukleotidlari. DNK va RNK.

 19. Nuklein kislotalarning birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi strukturasi.

 20. Chargaff qoidalari. Spesifiklik koeffitsiyenti.

 21. RNK tuzilishining o’ziga xosligi: axborot, transport RNKlar. Ribosomalar tuzilishi.

 22. Nuklein kislotalarning duragaylanishi. DNK-DNK va DNK-RNK. Restriktazalar.

 23. Xromatin tuzilishi, nukleosomalar, giston va giston bo’lmagan oqsillari, vazifalari.

 24. Hujayra bo’linish fazalari, siklinlar, ularni DNK sintezi bilan bog’liqligi.

 25. Irsiy axborotni nasldan naslga o’tkazish bosqichlari. DNK biosintezi (replikatsiya):

 26. DNK-polimerazalar va ularning DNK boisintezidagi o’ziga xos vazifalari.

 27. Replikatsiyadan so’ng bo’ladigan o’zgarishlar: metillanish, telomerlanish, reparatsiya.

 28. RNK biosintezi – transkripsiya. RNK-polimeraza turlari.

 29. Ribosomal, transport va axborot preRNKlarning yetilishi.

 30. Bir gen - bir oqsil (bir sistron – bir polipeptid zanjir) konsepsiyasi. Kolinearlik; Nirenberg va Matteyning tajribasi.

 31. Genetik kod va uning xususiyatlari.

 32. Nukleotidlar (kodonlar) va aminokislotalar o’rtasida komplementarlikning yo’qligi; tRNK adaptor sifatida; izoakseptor tRNK.

 33. Oqsil sintezining asosiy bosqichlari: Aminokislotalarning aktivlanishi: aminoatsil-tRNK-sintetazaning substrat spesifikligi.

 34. Oqsil sintezining asosiy bosqichlari: Initsiatsiya.

 35. Oqsil sintezining asosiy bosqichlari: elongatsiya ва terminatsiya.

 36. Oqsillardagi translyatsiyadan keyingi o’zgarishlar: oligomer oqsillarning hosil bo’lishi, qisman proteoliz, oqsil bo’lmagan komponentlarning qo’shilishi.

 37. Nuklein kislota va oqsillar sintezi ingibitorlari (antimetabolitlar, antibiotiklar, interferon va toksinlar).

 38. Prokariot va eukariot hujayralarda oqsil biosintezining boshqarilishi va hujayra differensirovkasi. Genlar ta’sirining gоrmonlar yordamida boshqarilishi.

 39. DNKning jarohatlanishi va reparatsiyasi. Apoptoz. Molekulyar mutatsiyalar: almashtirish, deletsiya, nukleotidlar kiritish.

 40. Oqsillar polimorfizmi. Organizm kimyoviy (antigen) tarkibi o’ziga xosligining to’qima mustaqilligi (transplantatsion) asosi haqida tushuncha.

 41. Fermentlarning tuzulishi va xususiyatlari, katalitik va boshqaruv markazlar; kofaktorlar, koferment va prostetik guruhlar.

 42. Fermentativ reaksiya tezliklarining harorat, muhit, ferment va substrat konsentratsiyasiga bog’liqligi.

 43. Fermentativ reaksiyalar kinetikasi. Mixaelis va Menten konstantasi va uni ahamiyati.

 44. Fermentlar klassifikatsiyasi va nomenklaturasi. Fermentlar faolligini o’lchash birliklari.

 45. Fermentlarning xujayra ichida joylashishi. Izofermentlar.

 46. Fermentlar ingibitorlari; ingibirlanish turlari.

 47. Dori moddalar – fermentlar ingibitorlari sifatida.

 48. Fermentlar faolligining boshqarilishi: massalar ta’sir qonunining ta’siri; ferment miqdorining o’zgarishi;

 49. Fermentlar faolligining boshqarilishi: Profermentlar; fermentning kimyoviy modifikatsiyasi; fosforillanish-defosforillanish yo’li.

 50. Аllosterik fermentlarning to’rtlamchi strukturasi va ferment protomerlari konformatsiyasining kooperativ o’zgarishi, allosterik boshqarilish.

 51. Immobillangan fermentlar, ularni tibbiyotda qo’llanilishi.

 52. A’zo va to’qimalar ferment tarkibining farqi. Organospesifik fermentlar. Ontogenezda ferment tarkibining o’zgarishi.

 53. Klinik enzimologiya: Enzimodiagnostika.

 54. Klinik enzimologiya: Enzimopatologiya.

 55. Klinik enzimologiya: Enzimoterapiya.

 56. Vitaminlar haqida tushuncha, tasnifi, nomenklaturasi, kofermentlik vazifalari.

 57. Yog’da eruvchi vitaminlar: Vitamin A.

 58. Yog’da eruvchi vitaminlar: Vitamin D.

 59. Yog’da eruvchi vitaminlar: Vitamin E ва К.

 60. Suvda eruvchi vitaminlar: Vitamin B1 va B2.

 61. Suvda eruvchi vitaminlar: Vitamin B6 va B5 (pantoten kislota).

 62. Suvda eruvchi vitaminlar: Vitamin H va PP.

 63. Suvda eruvchi vitaminlar: Vitamin B12 va Folat kislota.

 64. Suvda eruvchi vitaminlar: Vitamin C va P.

 65. Vitaminsimon moddalar.

 66. Alimentar va ikkilamchi avitaminoz va gipovitaminozlar. Gipervitaminozlar.

 67. Antivitaminlar.

 68. Moddalar almashinuvi va uning bosqichlari.

 69. Ovqatlanish, ovqatning asosiy va minor tarkibiy qismlari, balansli va ratsional ovqatlanish.

 70. Hazmlanishning asosiy tamoyillari: ovqatlanishdagi qisman o’rnini bosish. Ovqat tarkibidagi almashtirib bo’lmaydigan tarkibiy qismlar.

 71. Ovqatning mineral tarkibiy qismi. Ovqat va suv tarkibida mikroelementlar etishmovchiligi bilan bog’liq bo’lgan regionar kasalliklar.

 72. Modda almashinuvini o’rganish usullari. Metabolizm, metabolik yo’llar haqida tushuncha, metabolizm xaritasi.

 73. Katabolizm va anabolizm. Asosiy ovqat moddalari katabolizmining sxemasi.

 74. Membranalar to’g’risida tushuncha, membranalar vazifalari.

 75. Lipid tarkibi, lipid qo’shqavatining tuzilishi. Xujayra membranasi oqsillari, glikoproteidlar va ularning vazifalari.

 76. Membranalarning umumiy xususiyatlari, hujayra membranalarining turli-tumanligi.

 77. Membrana reseptorlari. Membrana orqali signallarning o’tkazilishi.

 78. Membrana orqali moddalarning o’tkazilishi: oddiy, engillashgan diffuziya, aktiv transport.

 79. Vezikulyar, mexanik, elektroforetik transport

 80. Katabolizmning xususiy (uglevod va ko’pchilik aminokislotalardan piruvat hosil bo’lguncha) va umumiy yo’llari haqida tushuncha.

 81. Tirik xujayradagi endergonik va ekzergonik reaksiyalar. Makroergik moddalar.

 82. Substratlarning degidrogenlanishi va vodorodning oksidlanishi (suv hosil bo’lishi). Degidrogenazalar va vodorodning birlamchi akseptorlari – NAD va flavoproteinlar; NADH-degidrogenaza.

 83. Terminal oksidlanish: ubixinon, sitoxromlar. Sitoxromoksidaza.

 84. Elektron tashuvchilarning oksidlanish-qaytarilish potensiali.

 85. Substratli va oksidlanishli fosforillanish: P/O koeffitsienti.

 86. Elektron tashish zanjirining boshqarilishi (nafas nazorati); to’qima nafas olishining termoregulyator funksiyasi.

 87. Mitoxondriyalar tuzulishi, proton va elektronlarni nafas olish zanjirida o’tkazilishi (komplekslari).

 88. Oksidlanish-fosforillanish mexanizmi.

 89. To’qima nafas olishi va oksidlanish bilan boruvchi fosforillanishning ajratuvchilari va ingibitorlari.

 90. Gipoenergetik holatlar.Download 145 Kb.
  1   2
Download 145 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaБиринчи молуль саволлари

Download 145 Kb.