Qalqovichli difmanometrlar
Download 27.1 Kb.
bet4/5
Sana21.02.2023
Hajmi27.1 Kb.
#43004
1   2   3   4   5
Bog'liq
55-19 Javohir BOSIM OLCHASH USULLARI
Moliya bozorini tartibga solish boʻyicha jahon tajribasi, Atrof, Boshnalg’ich sinflarda imioviy sezgirlikni o’stirish, 123131, 7. Parallel plastinalar orasida nuriy issiqlik almashinuvi (1), 1- амалий, IT va IYoD, Madaminov Lazizxon Oliy Matematika, 7jOR80B51dYnRK0yTPf039d5Vp8qoTNAB9F8y09j, payment 0250403117 2.6.2022 20 30, Neftning 250-300 fraksiyasidagi maxsulotlarida alifatik uglevodorodlarni ajratib olish, Idul Fitri, cmd buyruqlari english, mustaqili talim mavzulari, ABRORBEK 2
Qalqovichli difmanometrlar. Qalqovichli difmanometrlarning ishlash prinsipi kosali manometrlarnikiga o‘xshash, ammo ularda bosimni o‘lchashda kosadagi suyuqlik sathining o‘zgarishi natijasida qalqovichning siljishidan foydalani­ladi. Uzatish qurilmasi yordamida qalkovichning siljishi strelkaga uzatiladi. Bular, ko‘pincha, bosimning o‘zgarishini o‘lchash uchun ishlatiladi.
4.4-rasmda qalqovichli difmanometr sxemasi ko‘rsatilgan. Katta bosim beriladigan idish musbat, kichik bosim beriladigan idish manfiy deyiladi. Musbat idishga R1 > R2 bosim berilganda undagi suyuklik sathi h2 ga pasayib, manfiy idishdagi sath h1 ga ko‘tariladi. R1 — R2 bosimlar ayirmasi suyuqlik ustunining h uzunligi orkali muvozanatlashadi:


h = h1 + h2. (5.16)
Sistemaning muvozanat sharti quyidagi formula orqali ifodalanadi:
Qalqovichli difmanometr sxemasi,

bunda ∆R – bosimlarning o‘zgarishi, Pa; ρ – difmanometr ichidagi suyuqlikning zichligi, kg/m3.
Silindr shaklidagi idishlar uchun bu shart quyidagi tenglama orqali ifodalanadi:
bunda S1 – manfiy idish kesimining yuzasi, m2S2 — musbat idish kesimining yuzasi, m2;
yoki


bu erda d va D – manfiy va musbat idishlarning diametri, m. (4.19) tenglamadan

(4.20) tenglamani (4.16) ga qo‘ysak, quyidagiga ega bo‘lamiz;

(4.21) ni (4.17) ga qo‘yamiz
(4.22)

Ma’lum asbob uchun va (ρ – ρ1) kattaliklar doimiy bo‘lgani uchun ularni K va K1 orqali ifodalaymiz:

SHunday qilib, difmanometr idishlaridagi bosimlar ayirmasi qalqovichning siljishi bilan ta’riflanadi. Agar musbat idishning hajmi o‘zgarmas bo‘lib, manfiy idishning diametri va uzunligi o‘zgartirilsa, bosimlar farqini o‘lchash chegaralarini o‘zgartirish mumkin (4.16) va (4.20) tenglamalarni birgalikda echamiz:

(4.24) tenglamadan D, h va h2 larning berilgan qiymatlaridagi ingichka idishning kerakli diametri aniqlanadi.
So‘nggi vaqtlargacha qalqovichli difmanometrlarda to‘ldiruvchi suyuqlik sifatida simob, vazelin moyi, shuningdek, transformator moyi ishlatilar edi, ammo hozir simobning zararliligi tufayli uning ishlatilishi keskin cheklangan, shuning uchun qalqovichli asboblar o‘rniga ko‘proq deformatsion asboblar ishlatilmoqda.
Qalqovichli difmanometrlarning turli maqsadlarga mo‘ljallangan turli xillari chiqariladi. Simob bilan to‘ldirilgan difmanometrlar uchun bosim o‘zgarishini o‘lchash chegarasi 6,3 dan 25 MPa gacha, ortiqcha bosimni o‘lchash chegarasi esa 4 dan 40 MPa gacha. Moy bilan to‘ldirilgan difmanometrlar uchun bosim o‘zgarishini o‘lchash chegarasi 40 Pa dan 4 kPa ga­cha, statik ortiqcha bosimni o‘lchash chegarasi esa 0,25 MPa ga­cha. Texnik difmanometrlar 1 va 1,5 aniqlik klassida chiqariladi. Qalqovich yo‘li bosimning maksimal farqida difmanometrning barcha modifikatsiyalari uchun 30,5 mm ga teng.
Ko‘rsatishlarni 50 m dan ortiq masofaga uzatish, zarur bo‘lganda, shuningdek, asboblar boshqarish (shchitlarida) o‘rnatilgan hollarda elektr va pnevmatik o‘zgartgichli va mos distansion uzatuvchisi bor difmanometrlar qo‘llaniladi.
Mamlakat sanoati DP tipdagi ko‘rsatuvchi va o‘zi yozar qalqovichli difmanometrlar chiqaradi. Etti tip-o‘lchamli almashtiriladigan idishlar chiqariladi, ular 25 MPa gacha statik bosimda 6,3 kPa (630 kgk/sm2) dan 0,1 MPa (1 kgk/sm2) gacha bo‘lgan bosimlar farqini o‘lchaydi. Asboblarning xatoliklari chegarasi o‘lchash diapazonining ±2% dan oshmaydi. Ko‘rsatuvchi qalqovichli difmanometrlar signalizatsiyasi (DP-778) va unifikatsiyalangan pnevmatik signal (DP-787) olish uchun qo‘shimcha qurilmaga ega bo‘lishi mumkin. Sarfni o‘lchash uchun mo‘ljallangan qo‘rsatuvchi va o‘zi yozar difmanometrlar yig‘indi sarf ko‘rsatishini olish uchun ichiga o‘rnatilgan indikatorga ega bo‘lishi mumkin (DP-781R, DP-712R).
Ko‘ng‘iroqli asboblardan kichik bosimlarni va bosimlar siyraklanishini (naporomerlar, tyagomerlar) o‘lchashda hamda differensial manometrlar sifatida foydalaniladi.

Qo’ng’iroqli manometr.


o‘ng‘iroqli manometrlarda bosimning o‘zgarishi ∆R=R1-R2 bilan paydo bo‘ladigan sathlar farqi N suyuqlikka qisman botirilgan qo‘ng‘iroq holati balandligi bo‘yicha aniqlanadi. Qolqovich siljishi doim N dan kichik bo‘lgan qalqovichli manometrlardan farqli o‘laroq, qo‘ng‘iroqli asboblarda qo‘ng‘iroq siljishi N dan katta, shu tufayli ular bosimning o‘zgarishiga sezgir. Sodda qo‘ng‘iroqli manometrlarda bosim o‘zgarishi qo‘ng‘iroqning botish chuqurligi o‘zgarganda gidrostatik usul bilan muvozanatlashtiriladi.
Qo‘ng‘iroqli manometrning prinsipial sxemasi 4.5-rasmda keltirilgan. Idish 1 da joylashgan suyuqlikka qo‘ng‘iroq 2 botirilgan. Naycha orqali qo‘ng‘iroq ostiga o‘lchanayotgan bosim R1 beriladi, qo‘ng‘iroq ustidagi fazoga atmosfera bosimi R2 beriladi.
Bosimlar ayirmasi ∆R = R1 – R2 ta’sirida qo‘ng‘iroqni yuqoriga siljitadigan kuch paydo bo‘ladi. Qo‘ng‘iroq siljishi bilan bosimlar farqi orasida bir qiymatli munosabat olish uchun qo‘ng‘iroq siljishiga funksional bog‘langan o‘zgaruvchi aks ta’sir etuvchi kuch zarur. Buning uchun arximed kuchidan, yukdan yoki prujinadan foydalaniladi. Eng sodda hol — qalin devorli qo‘ng‘iroqdan foydalanish (arximed kuchi bilan muvozanatlashtirish). Unda R1 bosim ortganda qo‘ng‘iroq unga ta’­sir etuvchi kuch yuqoriga turtayotgan kuch bilan muvozanatlashguncha ko‘tariladi.
Muvozanat holati uchun quyidagiga egamiz:
(4.25)
yoki
(4.26)
b

Мувозанатлаштирувчи пружинали қўнғироқли дифманометр.
unda S va Sc — mos ravishda qo‘ng‘irok tubi va uning devorlarining halqasimon kesimi yuzi; N —∆R ta’sirida qo‘ng‘iroq ko‘tarilgan balandlik; ρ1 va ρ2 — mos ravishda idishdagi suyuqlik va qo‘ng‘iroq ustidagi muhit zichligi.
Prujina bilan muvozanatlashtirishdan differensial manometrlar­da foydalaniladi. Muvozanatlashtiruvchi prujinali qo‘ng‘iroqli mano­metrning prinsipial sxemasi 4.6- rasmda keltirilgan. Difmanometrning sezgir elementi suyuqlikka qisman botirilgan va prujina 2 ga osilgan yupqa devorli qo‘ng‘iroq 1 dan iborat. Qo‘ng‘iroq materiali zichligi suyuqlik zichligidan katta bo‘lgani uchun R1 — R2 = ∆R = 0 bo‘lganda prujina bir oz cho‘zilgan bo‘ladi, bunda u qo‘ng‘iroqning og‘irlik kuchi va uning devoridagi suyuqlik gidrostatik bosimi kuchi orasidagi farqni teng qiladigan kuchni muvozanatlashtiradi. Bosim farqi ortishi bilan qo‘ng‘irokning ko‘tarilishi boshlanadi, natijada prujina qisiladi. Prujinaning qo‘ng‘iroqsiljishi N ga teng bo‘lgan siqilish darajasi (boshlang‘ich bo‘shashgan holatidan e’tiboran) o‘lchanayotgan bosimlar farqiga proporsional, ya’nibunda S – qo‘ng‘iroq tubining yuziS – prujinaning koeffitsienti; qo‘ng‘iroqning P1 – P2 = 0 bo‘lgandagi botish koeffitsienti.


Ferrodinamik datchik bilan ta’minlangan qo‘ng‘iroqli asbob sxemasi 4.7-rasmda keltirilgan. Asbobning sezgir ele­menta qo‘ng‘irok 4 iing ochiq tarafi bilan qisma moyga cho‘ktirilgan. Asbobga ikkita naycha ulangan: katta bosim qo‘ng‘iroq ustida, kichik bosim esa uning ichiga beriladi. Qo‘ng‘iroq qo‘zg‘almas idishcha 3 da joylashgan burchakli richag 1 ga ilinadi. Qo‘ng‘iroq hosil qilgan zo‘riqish prujina 5 orqali muvozanaglanadi. Qo‘ng‘iroq siljishi bilan bosimning o‘zgarishi natijasida richag 1 va ferrodinamik datchik 7 ning ramka o‘qi 9 da joylashgan maxsus shesternyacha 8 bilan qattiq bog‘langan sektori 2 buriladi. SHunday qilib, datchik ramkachasining burilish burchagi binobarin, uning EYUK i qo‘ng‘iroqqa ta’sir ko‘rsatuvchi bosimlar farqiga proporsional. Pru­jina 5 ning tarangligi vint 6 orqali rostlanadi. Hozir bosimning siyraklanishini va bosim o‘zgarishlarini o‘lchash uchun qo‘ng‘iroqli asboblarning katta nomenklaturam chiqariladi. Ko‘rsatishlarni masofaga uzatish elektr (diffe­rensial transformatorli va ferrodinamik) hamda pnevmatik sistemalar orqali bajariladi.
Qo‘ng‘iroqli difmanometr sxemasi
Bosimni o‘lchashning chegarasi 98,1 dan 392,4 Pa gacha, aniqlik klassi esa 1,5. Asbobning ikkilamchi asbob shkalasi bo‘yicha yo‘l qo‘yiladigan asosiy xatosi ±2%.
Halqali asboblar. Halqali asboblar kichik bosim,siyraklanish va bosimlar farqini o‘lchash uchun mo‘ljallangan. Bularning ishlashi „halqali tarozi" prinsipiga asoslangan. As­bobning prinsipial sxemasi 5.8-rasmda keltirilgan. Bu as­bobning asosiy qismi kovakli metall halqa 1 dan iborat.

Halqali asbobning sxemasi.
Uning prizmasimon uchi harakatsiz tayanchga o‘rnatilgan va yarmigacha suyuqlik (suv, moy yoki simob) bilan to‘ldirilgan. Halqaning pastiga G og‘irlikdagi yuk biriktirilgan. To‘siq 2 halqadagi suyuqlik va bo‘sh joyni I va II bo‘shliqlarga bo‘ladi. Bosim yoki siyraklanish o‘lchanganda halqa bo‘shliqlaridan biriga elastik naycha ulanadi, ikkinchi bo‘shliq atmosfera bi­lan tutashtiriladi. Bosimlar farqini o‘lchash kerak bo‘lsa, halqa bo‘shliqlarining ikkalasiga ham naychalar ulanadi. Agar I va II bo‘shliqlardagi bosim bir xil (R1 = R2) bo‘lsa, to‘siqqa ikki tomondan ko‘rsatiladigan kuch ham teng bo‘ladi. Unda halqa muvozanat holatda bo‘ladi (4.8- rasm, a). Agar, masalan, I bo‘shliqdagi bosim II bo‘shliqdagi bosimdan kattaroq (R1>R2) bo‘lsa, bosimlar farqi (P1 —R2) ning to‘siq yuzi S ga ko‘rsatadigan ta’siri natijasida aylantiruvchi moment hosil bo‘ladi:

bu erda S — to‘siq yuzi; R — halqaning o‘rtacha radiusi.
SHu aylantiruvchi moment tufayli halqa tayanch nuqtasi atrofida soat strelkasi yo‘nalishida aylanadi. Halqaning burilishi teskari ta’sirli moment hosil qiladi:
bu erda G—yukning og‘irlik kuchi; a— yukning og‘irlik markazi va tayanch nuqtasi orasidagi masofa; φ—halqaning burilish burchagi.
Halqa muvozanat holatida to‘xtaganda ikkala moment ham muvozanatlashadi (Mayl = Mtes):

Bundan halqaning burilish burchagi va bosimlar farqi o‘rtasidagi nisbat kelib chiqadi:

Og‘irlik kuchi va halqaning geometrik hajmi o‘zgarmas bo‘lgani uchun 4.31-tenglamani quyidagi shaklda yozish mumkin:

O‘lchanayotgan bosim (yoki bosimlar farqi) halqaning buri­lish burchagi sinusiga proporsional. SHuning uchun asbob shkalasi ravon emas. Ravon shkalaga ega bo‘lish uchun, halqaga qiya tekislangan lekalo biriktiriladi. Lekalo bo‘yicha asboblarning strelkasi yoki qalamiga ulangan rolik siljiydi. Asboblar ko‘rsatuvchi, o‘ziyozar va ko‘rsatishlarni masofaga uzatuvchi qilib tayyorlanadi. O‘lchashning eng yuqori chegarasi halqa hajmi va suyuqlik zichligiga bog‘liq. O‘lchash chegaralari G yukning og‘irligiga qarab o‘zgarishi mumkin. Halqali difmanometrlar 250 Pa dan 1,6 kPa gacha bo‘lgan bosimlar farqi va muhitdagi 25 kPa dan 0,1 mPa gacha bo‘lgan bosimlarni o‘lchashga mo‘ljallanadi. Asboblarning aniqlik klassi 1 va 1,5.
Halqali asboblarning qalqovichli va qo‘ng‘iroqli asboblardan afzalligi—uzatish mexanizmdagi zichlantiruvchi Kurilmalarning yo‘qligi va asbobning sezgir elementi suyuqlik zichligiga bog‘liq emasligidadir. Halqali asboblarning kamchiligi—asbobni muhitga tutashtiruvchi naychalarning mavjudligidadir. Bu naychalar o‘lchash paytida ko‘shimcha xatolar paydo bo‘lishiga sabab bo‘ladi.
YUqorida ko‘rilgan suyuqlikli manometrlarning va difmanometrlarning ustunligi ularning soddaligi va katta aniqlikda o‘lchashda ishonchliligidadir.Download 27.1 Kb.
1   2   3   4   5
Download 27.1 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaQalqovichli difmanometrlar

Download 27.1 Kb.