• PISA–2021 tadqiqoti topshiriqlarida ballarni hisoblashning aqliy faoliyat turlari bo‘yicha taxminiy taqsimoti PISA–2021 da ballarni hisoblashning taxminiy
 • Davlat inspeksiyasi
  Download 33.76 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet13/76
  Sana23.10.2022
  Hajmi33.76 Mb.
  #27911
  1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   76
  Bog'liq
  пизаҚўлланма
  Mavzu Ona plata bilan tanishish uning turini, imkoniyatlarini a
  21
  Ifodalash Qo‘llash 
  Talqin qilish
  Muammoni tasvir-
  laydigan matematik 
  ifodani va ko‘rinishini 
  tanlash
  Modelning muhim 
  o‘zga ruvchilarini 
  aniqlash
  Muammo mazmuniga 
  mos ifodani tanlash
  Vaziyatning 
  modelini tuzish 
  uchun tasdiqlarni, 
  masalalarni, savollarni 
  yoki chizmalarni 
  o‘qish va 
  tushuntirish
  Masala yoki 
  vaziyatlarning 
  matematik 
  ifodasini (jum-
  ladan, qonuniyatlar, 
  munosabatlar va 
  andazalarni) tushu nish
  Real olamdagi 
  muammoning 
  matematik jihatlarini, 
  jumladan, muhim 
  o‘zgaruvchilarni 
  aniqlash va bayon 
  qilish
  Sodda hisob-kitoblarni 
  bajarish
  Mos kelgan yechish 
  usu lini tanlash. 
  Matematik yechimni 
  hosil qilish uchun 
  mazkur yechish 
  usulidan foydalanish
  Matematik diagram-
  malar, grafiklar, 
  strukturalar yoki sonli 
  ifodalarni tuzish
  Ta’riflar, qoidalar 
  va formulalar, shu 
  jumladan, tanish 
  algoritmlardan foy-
  dalanish asosida 
  strukturalarni 
  tushunish va u lardan 
  foydalanish
  Matematik diag-
  rammalar, grafiklar, 
  strukturalar yoki sonli 
  ifodalarni hosil qilish 
  va ulardan mate matik 
  ma’lumotlarni 
  chiqa rish
  Sonli, grafikli, 
  statistik ma’lumotlar, 
  algebraik ifodalar 
  va tenglamalar, 
  geometrik tasvir-
  larning shaklini 
  o‘zgartirish
  Matematik natijalarni 
  real hayotiy 
  muammolarga 
  nisbatan talqin qilish
  Muammo mazmuniga 
  qarab matematik 
  natija yoki xulosa 
  ma’noga egaligini 
  aniqlash
  Yechish jarayonida 
  qo‘llanilayotgan 
  model chegaralarini 
  aniqlash
  Yechimning ma’noga 
  egaligi ni va muammo 
  mazmuni dan kelib 
  chiqqan holda barcha 
  chegaralarni aniqlash 
  uchun matematik 
  vositalarni yoki 
  kompyuter model-
  lashtirishlarni qo‘llash
  Vaziyatdan kelib 
  chiqib, matematik 
  natijalarni turli 
  shakllarda talqin 
  qilish
  Real olamning xusu-
  siyatlaridan kelib 
  chiqib, matematik 
  natijalarni qanday 
  ko‘rinishda qo‘llash 
  yoki tuzatish to‘g‘ri-
  sida xulosalar chiqarish


  22
  Vaziyatni yoki masa-
  lani matematik nuqtai 
  nazardan tahlil qilish 
  uchun uni ixcham-
  lashtirish yoki soddaroq 
  ko‘rinishlarga keltirish
  Muammoning tanish 
  bo‘lgan matematik 
  tushunchalar, faktlar 
  va algoritmlarga mos 
  jihatlarini aniqlash
  Muammoni standart 
  matematik masalaga 
  yoki algoritmga 
  keltirish
  Matematik struktu-
  ralarni yoki munosa-
  batlarni tushuntirish 
  uchun matematik 
  vositalarni (mos 
  o‘zgaruvchilarni, 
  timsollarni, diagram-
  malarni) qo‘llash
  Matematik muno-
  sabatlarni tasvirlash 
  uchun matematik 
  vositalardan 
  foydalanish
  Matematik modeldagi 
  cheklovlarni, farazlarni 
  va soddalashtirishlarni 
  aniqlash
  Yechish bosqichlarini 
  keltirib yoki 
  tushuntirib yechimni 
  topish
  Aniq yoki taqribiy 
  yechimlarni topish 
  uchun matematik 
  vositalardan, jumladan, 
  texnologiyalar, 
  modellashtirish va 
  hisoblashlardan 
  foydalanish
  Muammoni hal 
  qilishda turli ifoda-
  lash larni tushunish, 
  bog‘lash va qo‘llash
  Muammoni 
  hal qilishda bir 
  ko‘rinishdan 
  boshqasiga o‘tish
  Matematik yechim, 
  xulosa chiqarish yoki 
  umumlashtirishga 
  olib keladigan ko‘p 
  qadamli algoritmdan 
  foydalanish
  Yechim jarayonini 
  yo‘naltirish yoki 
  maqbullashtirish 
  uchun kontekstni, 
  jumladan, unga mos 
  aniqlik darajasini 
  tushunish
  Muammo 
  mazmunidan kelib 
  chiqib tushuntirish va 
  dalillarni keltirish
  Matematik tushun-
  chalar va matematik 
  yechimlarning chega-
  ralari va darajalarini 
  tan olish (namoyish 
  qilish, talqin qilish va 
  tushuntirish)
  Muammo mazmuni 
  va matematik 
  yechim ko‘rinishi 
  orasidagi bog‘lanishni 
  tushunish
  Yechimni muammo 
  mazmuniga 
  nisbatan talqin 
  qilish va uni qo‘llash 
  imkoniyatlarini 
  aniqlash uchun 
  foydalanish


  23
  PISA–2021 tadqiqotida matematik mulohaza yuritish (induktiv va 
  deduktiv) va masalani yechish (modellashtirish) sikli orasidagi bog‘lanish 
  7-rasmda berilgan. 
  PISA–2021 tadqiqoti topshiriqlarida ballarni hisoblashning aqliy 
  faoliyat turlari bo‘yicha taxminiy taqsimoti keltirilgan (2-jadval).
  Manba: PISA–2021 matematika doirasi. 2018-yil, noyabr.
  2-jadval
  PISA–2021 tadqiqoti topshiriqlarida ballarni hisoblashning aqliy 
  faoliyat turlari bo‘yicha taxminiy taqsimoti
  PISA–2021 da ballarni 
  hisoblashning taxminiy 
  ulushi (foizda)
  Aqliy faoliyat turlari
  Matematik mulohaza yuritish
  25
  25
  25
  25
  100
  Muammoning 
  matematik 
  yechimini topish
  Vaziyatni matematik 
  ifodalash
  Matematik konsepsiya, 
  dalillar va protsedura-
  lardan foydalanish hamda 
  mulohaza yuritish
  Matematik natijalarni 
  talqin qilish, qo‘llash va 
  baholash
  Jami
  7-rasm. Matematik savodxonlik: 
  matematik mulohaza yuritish va 
  masalalarni yechish (modellashtirish) sikli 
  orasidagi bog‘lanish.


  24
  M
  P
  4.
  ATEMATIK MAZMUN
  ISA–2021 topshiriqlari matematika fanining quyidagi to‘rtta maz mun 
  sohalari (bo‘limlari) bo‘yicha taqsimlangan:
  – miqdorlar;
  – o‘zgarishlar va munosabatlar;
  – fazo va shakl;
  – ma’lumotlar va noaniqliklar.
  Miqdorlar – mazmun sohasida sonlar va ular orasidagi munosabatlarga 
  doir topshiriqlar beriladi va maktab matematika kursida bu bo‘lim 
  «Arifmetika» deb yuritiladi.
  Bu mazmun sohasi bo‘yicha tuzilgan topshiriqlar quyidagi mavzularni 
  qamrab olishi mumkin:
  – Sonlar va o‘lchov birliklari: son haqida tushuncha, sonlarni tasvir lash 
  va sanoq sistemalari, butun va ratsional sonlarning xossalari, irratsional 
  son haqida dastlabki tushunchalar, vaqt, pul, og‘irlik, temperatura, 
  uzunlik, yuza, hajm, shuningdek, ulardan hosil bo‘lgan kattaliklar 
  (masalan, tezlik – km/h) va ularning qiymatlari; 
  – Kompyuter yordamida modellashtirish (PISA2021): natijasi ko‘p 
  omil larga bog‘liq muammolarni maxsus kompyuter simulatori yorda­
  mida, bu omillarning yakuniy natijaga ta’siri nuqtai nazaridan turli 
  vaziyatlar (budjetni moliyalashtirish, rejalashtirish, aholini taqsimlash, 
  kasalliklarning tarqalishi, eksperimental ehtimollik, kimyoviy 
  reaksiyalar ning davom etish vaqti va hokazolar) asosida o‘rganish. 
  Miqdorlarni o‘lchashda qo‘llaniladigan mos o‘lchov usullari asosida 
  yaratilgan kompyu terdagi simulatsion o‘quv qurollari, kalkulator va 
  o‘lchov asboblaridan foydalanish;
  – Arifmetik va algebraik amallar: arifmetik va algebraik amallar, qabul 
  qilingan qoidalar, qonunlar, shu jumladan, sonni darajaga ko‘tarish va 
  sodda kvadrat ildizlarni chiqarish amallarining mohiyati va xossalari;
  – Foizlar, munosabatlar va proporsiyalar: ularning qiymatlarini hisoblash, 
  proporsiyalar va to‘g‘ri proporsional munosabatlarning muammolarni 
  yechishda qo‘llanishi;
  – Baholash: sonli ifodalar va miqdorlarning berilgan aniqlikdagi taqribiy 
  qiymatlari, yaxlitlash;


  25
  – Saralash usuli: bu usul bilan yechiladigan guruhlash, o‘rin lash tirish va 
  o‘rin almashtirishlarga doir sodda kombinatorika masalalari.

  Download 33.76 Mb.
  1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   76
  Download 33.76 Mb.
  Pdf ko'rish