Matematik savodxonlik – bu
Download 33.76 Mb.
Pdf ko'rish
bet9/76
Sana23.10.2022
Hajmi33.76 Mb.
#27911
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   76
Bog'liq
пизаҚўлланма

16
Matematik savodxonlik – bu 
shaxsning turli hayotiy vaziyatlar 
(kontekstlar) va masalalar ustida 
matematik mulohaza yuritish
berilgan muammoni matematika 
yordamida ifodalay olish, 
muammoni yechishda matematikani 
qo‘llay olish va olingan natijalardan 
muammoning yechimini talqin 
qilish va baholashda foydalana 
olish qobiliyatidir. U hodi salarni 
tavsiflash, tushuntirish va oldindan 
aytib berish uchun tushunchalar, 
algoritmlar, faktlar va vositalarni 
o‘z ichiga oladi. U insonlarga 
mate matikaning olamdagi o‘rnini 
tushunishga hamda yaratuvchan, 
qiziquvchan va o‘zini o‘zi tahlil 
qiladigan XXi asr fuqarolariga 
zarur bo‘lgan asoslangan hukm 
va qarorlar qabul qilishga yordam 
beradi. 
Matematik savodxonlik ta’rifi da 
asosiy urg‘u turli sharoit larda be-
ril gan real muammolarni ye chish 
uchun matematika bilan faol 
muno sabatga berilib, ma te matik 
mulo hazalar yuri tishni, xoh u 
induk tiv, xoh u deduktiv bo‘lsin, 
ham da tabiat va jamiyatda duch 
kelinadigan hodisalarni mate-
matik belgi va timsollar yorda mida, 
ya’ni matematika tilida ifodalash, 
hodisalarni tushun tirish va oldin-
dan aytib berishda matematik 
mulo haza yuritish, matematikaga 
oid bilim, tushun cha, algoritm, fakt 
va vosita lardan foydalanishni o‘z 
ichiga oladi.
Matematik savodxonlik har bir 
kishiga matematika olamini tu shu nishga, uning inson hayo ti da tutgan 
o‘rni va ahamiyatini anglashga, faol, mulohazali va ishning ko‘zi-
ni biladigan (konstruktiv) XXI asr fuqarosi uchun zarur bo‘lgan, asosli 
mulohazalar yuritish orqali maqbul qarorlar qabul qilish qobiliyatla rini 
o‘zida shakllantirishga yordam beradi. Matematik savodxonlik maxsus 
tuzilgan topshiriqlar yordamida ba ho la nadi va tadqiq qilinadi. Bu top-
shi riqlarning mazmuni, tuzilishi va shakli tadqiqot mohiyatidan kelib 
chiqib qabul qilingan muayyan talablarga javob berishi lozim bo‘ladi. 
Matematik savodxonlikni baholashga qaratilgan maxsus PISA sinov 
topshirig‘ining tuzilmasi (modeli) quyidagi 3 jihat asosida tuziladi:
– topshiriq tegishli bo‘lgan matematika fanining mazmun sohasi, ya’ni 

Download 33.76 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   76
Download 33.76 Mb.
Pdf ko'rish