• Tayanch so‘z va iboralar
 • Elektronika va asbobsozlik
  Download 1.6 Mb.
  bet12/27
  Sana14.05.2023
  Hajmi1.6 Mb.
  #59524
  1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   27
  Bog'liq
  Elektronikaning fizik asoslar fanidan ma\'ruzalar kursi
  17-21 gurux 200 ta test, Umidjon MatLab2, Elektron asboblar va integral sxemalar, Ўқув материаллари
  Nazorat uchun savollar:
  1. Erkin elektronlarning harakati nima?
  2. Eksitonlar haqida umumiy ma’lumot bering.
  3. Shridenger tenglamasini tushuntirib bering.
  4. Fononlar deb nimaga aytiladi?

  7-MAVZU: Elektronning effektiv massasining tenzor xarakteri. Kovak tushunchasi.
  REJA:
  1. Effektiv massa tushunchasi.
  2. Kovak tushunchasi.
  Tayanch so‘z va iboralar: tenzor, effektiv massa, kiritmali elektr o'tkazuvchanlik, kovaklar, xususiy o’tkazuvchanlik.
  Tenzor (lot. tensus — kuchlanish, taranglash) — vektor tushunchasini umumlashtirib, bir necha maʼnoda qoʻllanib kelinayotgan matematik atama. Bu atama tenzorlar hisobiaya koordinatalarning bir tizimidan ikkinchi tizimiga oʻtganda maxsus qonun boʻyicha oʻzgaradigan miqdor (kattalik)larni bildiradi. Massa, tutash muhitlar mexanikasida qayishqoq (egiluvchan) jismning holatini ifodalovchi miqsor (deformatsiya tenzori) yoki qattiq jism massasining olingan nuqtaga nisbatan taqsimlanishini ifodalovchi miqdor (inersiya tenzori), shuningdek, tutash jismning biror nuktasida kuchlanishlarni ifodalovchi miqdorlar (kuchlanishlar tenzori). Elektronika — fan va texnika sohasi bo'lib, axborot uzatish, qabul qilish, qayta ishlash va saqlash uchun ishlatiladigan elektron qurilmalar hamda asboblar yaratish usullarini o‘rganish, ishlab chiqish bilan shug'ullanadi.
  Elektronikaning rivojlanishi elektron asboblar texnologiyasining takomillashuvi bilan chambarchas bog'liq bo‘lib, hozirgi kungacha to‘rt bosqichni bosib o‘tdi.
  Erkin zaryad tashuvchilar yarimo'tkazgich hajmida xaotik harakat qilishi natijasida kristall panjara tugunlaridagi atomlar bilan to'qnashib, o'z harakat yo'nalishi va tezligini o'zgartiradi. Shu sababli elektronning kristaldagi massasi uning bo‘sh fazodagi massasi dan farq qiladi. massa o'tkazuvchanlik elektronining effektiv massasi deyiladi. Kovaklarning effektiv massasi elektronlarning effektiv massasi ga nisbatan katta. Masalan, kremniyda =0,28 * , =0,59 * tashkil etadi. Bu ifodalarda = 9,11 • kg. O'zgarmas temperaturada va kristalga boshqa energetik omillar ta’sir etmaganda (kristali muvozanat holatda bo'lganda) erkin zaryad tashuvchilarning generatsiya va rekombinatsiya tezliklari teng bo'ladi.
  O’zgarmas temperaturada va kristalga boshqa energetik omillar ta’sir etmaganda (kristali muvozanat holatda bo'lganda) erkin zaryad tashuvchilarning generatsiya va rekombinatsiya tezliklari teng bo'ladi. Yarimo'tkazgichning solishtirma elektr o'tkazuvchanligi qiymati birlik hajmdagi zaryad tashuvchilar soni, ya’ni konsentratsiyasi bilan aniqlanadi. Xususiy yarimo'tkazgichda elektronlar konsentratsiyasi kovaklar konsentratsiyasiga teng ( = ). Yarim o'tkazgich o'tkazuvchanlik turini belgilovchi n va p lar, mos ravishda negative (manfiy) va positive (musbat) so'zlarining bosh harflarini tashkil etib, kattalik elektronga yoki kovakka tegishli ekanini anglatadi. Kiritmasiz yarimo'tkazgichda hosil bo'lgan elektron va kovaklar xususiy erkiti zaryad tashuvchilar ( va ), ular bilan bog'liq elektr o'tkazuvchanlik esa xususiy elektr o'tkazuvchanlik deyiladi.
  Kiritmali elektr o'tkazuvchanlik. Elektron asboblarning juda ko'pchiligi kiritmali yarimo'tkazgichlar asosida hosil qilinadi. Elektr o'tkazuvchanligi asosan kiritmalar atomlarining ionlashuvi natijasida hosil bo'ladigan zaryad tashuvchilar bilan bog'liq yarimo'tkazgichlar kiritmali yarimo'tkazgichlar deb ataladi. Kremniyga D.I. Mendeleyev davriy jadvalining V guruh elementi atomlari (masalan, As,) kiritilsa, uning beshta valent elektronidan to'rttasi qo'shni kremniy atomlarining valent elektronlari bilan bog'lanadi va sakkiz elektrondan iborat mustahkam qobiq hosil qiladi. Bunda beshinchi elektron o'z atomi bilan kuchsiz bog'langan bo'lib qoladi. Shuning uchun u, kuchsiz issiqlik energiyasi ta'sirida, o'z atomidan uziladi va erkin elektronga aylanadi (1.5, a-rasm). Elektronini yo'qotgan kiritma atomi qo'zg'almas (As+) musbat ionga aylanadi. Bu holda As atomlari kremniyning kristali panjarasida donor kiritma sifatida qatnashadi. Energetik diagrammada ushbu jarayon elektronni donorlar sathi dan o'tkazuvchanlik zonaga o'tishiga mos keladi (1.5, b-rasm).
  Donor kiritmali yarimo'tkazgichlarda kovaklar, ilgaridagidek, kremniy atomlari elektronlarining, xususiy yarimo‘tkazgichlardagidek o'tkazuvchanlik zonaga termogeneratsiya hisobiga o'tishi natijasida hosil bo'ladi. Yarimo'tkazgichga donor kiritmalar kiritish erkin elektronlar konsentratsiyasini oshiradi, kovaklar konsentratsiyasi esa xususiy yarimo'tkazgichdagi konsentratsiyaga nisbatan kamayadi, chunki erkin zaryad tashuvchilar konsentratsiyasi ko'paytmasi (n * p) o'zgarmas temperaturada doimiy qiymatga ega va faqat yarimo'tkazgich taqiqlangan zonasi kengligi bilan aniqlanadi. Xona temperaturasi (300 K.) da kremniy uchun np 0,64 * , germaniyda esa np 4 * qiymatga egaligini yodda tutish foydali.
  Shunday qilib, agar misol uchun, kremniy kristaliga konsentratsiyasi bo'lgan donor kiritma kiritilsa, T=300 Kda o'tkazuvchanlik elektronlari konsentratsiyasi n= ni, kovaklar konsentratsiyasi esa — ni tashkil etadi. Natijada bunday kiritmali yarimo'tkazgichda elektr o'tkazuvchanlik asosan elek tro n lar yordam ida amalga oshiriladi (1.1, b-rasm ), yarimo'tkazgichning o'zi esa elektron o‘tkazuvchanlikka ega yoki nturdagi yarimo'tkazgich deb ataladi. n — turli yarimo'tkazgichlarda elektronlar asosiy zaryad tashuvchilar deb, kovaklar esa — noasosiy zaryad tashuvchilar deb ataladi.

  Agar kremniy kristali panjarasiga D.l. Mendeleyev elementlar davriy jadvalining III guruh elementlari atomlari kiritilsa, kiritmalarning uchta valent elektroni q o ‘shni kremniy atomlarining uchta elektroni bilan to'liq bog‘ hosil qiladi. To'rtinchi bog‘ esa to'lm ay qoladi. Q o'shni kremniy atom larining valent elektronlaridan biri kuchsiz issiqlik energiyasi ta’sirida kiritma atomidagi egallanmagan bog'ni to'ldirishi mumkin. Bunda kiritma atomi manfiy zaryadlanadi va qo'zg'almas manfiy (B ) ionni hosil qiladi. Kremniy atomining to‘ldirilmagan bog‘i kovakni tashkil etadi (1.5, d-rasm). Energetik diagrammada ushbu jarayon valent zonadagi elektronni akseptor sathga o ‘tishiga va valent zonada kovak hosil bo'lishiga mos keladi (1.5, e-rasm).
  Bunda erkin elektron hosil bo'lmaydi. Kiritmalarning bunday turi — akseptor kiritma deb, akseptor kiritmali yarimo'tkazgich esa — kovakli o'tkazuvchanlikka ega yoki p - turdagi yarimo'tkazgich deb ataladi. Bunday yarimo‘tkazgichlarda elektronlar, xususiy yarimo'tkazgichlardagidek, termogeneratsiya hisobiga hosil bo'ladi. Akseptor kiritmali yarimo‘tkazgichlarda erkin elektronlarga nisbatan kovaklar konsentratsiyasi katta bo'ladi, shu sababdan bunday yarimo'tkazgichlar kovakli elektr o'tkazuvchanlikka ega bo'ladilar. p — turdagi elektr o'tkazuvchanlikka ega yarimo'tkazgichlar uchun kovaklar asosiy zaryad tashuvchi, elektronlar esa — noasosiy zaryad tashuvchi hisoblanadi.

  Download 1.6 Mb.
  1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   27
  Download 1.6 Mb.