Organizm  DNKsi (juft asos)
Download 4.83 Mb.
Pdf ko'rish
bet22/101
Sana21.02.2023
Hajmi4.83 Mb.
#43090
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   101
Bog'liq
O.N. Imomov. Genetika va genomika asoslari
asosiy texnologik jarayon va qurilmalar
Organizm 
DNKsi (juft asos) 
Genlar soni 
SV40(hayvon virusi) 
T4(bakteriofag) 
E.coli (bakteriya) 
Odam gaploid hujayrasi 
5,0x10
3
2,0x10
5
4,6x10
6
2,8x10
9

200 
4600 
100000-500000 
Qo‘sh zanjir DNK kondensatsiyasi natijasida molekulaning uzunligi 10000 martagacha 
qisqaradi. Bu ikki yo‘l bilan amalga oshadi: 
1. Sferasimon kalava hosil qilish yo‘li bilan; 
2. DNKning yuqorilama spiral ko‘rinishini hosil qilish yo‘li bilan. 
Sferasimon kalava hosil bo‘lish yo‘li viruslarda, DNKning yuqorilama spiral ko‘rinishi 
hamma prokariot, eukariot hujayralarda va eukariot hujayralarni zararlovchi viruslarda uchraydi. 
DNKning sferasimon kalavalanishi natijasida kompakt «shpulka»(«mokki») hosil bo‘ladi. T4 
bakteriofagda ikki qavatlama shpulka hosil qilgan DNK fagning boshiga o‘ralib ikosaedra 
formasini hosil qiladi. Boshida kalava o‘rami tashqi, keyin ichki qavatni o‘raydi. Ular orasida 
ozgina ochiq joy qoladi. DNKning qolgan qismi har ikki qavatdan ham o‘tib, virusning markaziy 
qismidan dumi tomonga chiqib turadi. 
Boshqa viruslarda DNK xudi T4 ga o‘xshab o‘ralmagan bo‘lsa ham shunga o‘xshash 
bo‘ladi. 
Qo‘sh zanjir DNKning yuqorilama spiral ko‘rinishi DNKning kuchli taranglashishi 
natijasida yuqoriga qarab o‘z-o‘zidan spiral holda buralishidan hosil bo‘ladi. 
DNKning barqaror, kompakt formasi kerakli, pishiq DNK sferasimon kalavasi va DNK 
yuqorilama spiral ko‘rinishi manfiy zaryadlangan fosfat gruppalari bevosita bir-biriga yaqin. 
Ikala gruppa bir-biridan itariladi, lekin uzoqlashib ketmaydi, ularning uzoqlashib ketmasligini 
musbat zaryadlangan poliamin degan moda ta’minlab turadi. Bu moda prokariot, eukariot 
hujayralarda, ko‘proq viruslarda uchraydi. Poliamin moddalar qatoriga kiruvchi eukariot 
hujayralarda uchrovchi spermidin moddasi quyidagicha strukturaga ega: 
H
3
N CH
2
N CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
Spetsifikoqsil, barqarorDNKmolekulasi, xohlagantiphujayrada, ba’ziviruslarda (masalan, 
SV40 virusi) bor. 
ProkariothujayradaDNKningjoylashuviuniversalxaraktergaega; 
masalanE. 
solibakteriyasiorqaliuningjoylashuviniko‘ribchiqaylik. 


25 
DNKningyuqorlamaspiralko‘rinishgaegabo‘lganuchastkasigistonsifatoqsillarBilanbirgalikdadia
metri 
12 
nmlaratrofidabo‘lgan 
«munchoq»nihosil 
qiladi. 
Munchoqningichki 
qismidajoylashganDNK qo‘shspiralitaxminanoltitachaspiralo‘ramnihosil qiladi. Munchoqlarbir-
birlariBilanDNKuchastkalariyordamidabog‘langanbo‘lib, 
yuqorilamaspiralko‘rinishyo‘qolib, 
ularbirlashibketib, biripgatizilganmunchoqlarnieslatuvchistrukturanihosil qiladi. 
EukariothujayralardaDNKningjoylashuviprokariothujayralardaDNKningjoylashuvidanfar

qiladi. 
EukariothujayralardaDNKnukleoproteinlar 
– 
oqsillar 
(gistonlar) 
bilanbirgalikdakompleksxosil 
qiladivabuxromatindebnomlanadi. 
Xromatinningstrukturatuzilishimurakkabbo‘lib, 
atrofinio‘rabolganasosiygranula 
– 
spetsifikoqsillar 
– 
gistonlardantashkiltopganikkizanjirliDNKdantashkiltopgan. 
Xromatinmassasitaxminan 2/3 qismioqsillardantashkiltopsa, 1/3 qismiDNKdantashkiltopgan. 
Xromatindagibarchaoqsillarningyarmigistonlardaniborat. 
Gistonlarningmolekulyarmassasi 
11000 
– 
22000 
gateng. 
Gistonlarningmolekulyarmassasiprotaminlarnikidankatta. 
Gistonlarhammato‘qimahujayrasidauchraydivayadromaterialiningasosiy qisminitashkil qiladi. 
Gistonmolekulasitriptofandantashqariko‘plabasosiyaminokislotalargaega. 
Gistonmolekulasidagiaminokislotalarningtarkibiharxil, 
asosiyxossasikuchsizifodalangan 
(rNdagiizoelektriknuqtasi 10,5 – 11 gateng ), lekinmolekulyarmassasikatta (protaminlarga 
qaraganda). Ular uchun xarakterli bo‘lgan narsa bu alaninning ko‘p miqdorda bo‘lishidir. 
Gistonlar tarkibida lizin va arginin ham ko‘p miqdorda uchraydi: bu narsa ularga ishqor tabiatini 
va DNKning kislotali gruppalari Bilan o‘zaro ta’sir qilish xususiyatini belgilab beradi. 5 xil 
giston tiplari farq qilinadi: N1, N2A, N2V, N3 va N4. 
N1 – lizinga anchagina boy bo‘lgan giston: 26,3% lizinga, 23, 5% alaninga va 2,5% 
argininga ega. (Busch. N., 1967). N1 gistoni molekulyar massasining kattaligi jihatidan boshqa 
giston tiplaridan farq qiladi va u nukleosomaning asosiy qismini yoki markazini (serdsevinы 
nukleosom) tashkil qilishda ishtirok etmaydi. 
Navbatdagi giston tiplari bilan tanishishdan oldin nukleosoma to‘g‘risida to‘xtalib 
o‘tamiz. 
Xromatinning elektron – mikroskopik fotosuratlarida ipga terilgan munchoqqa o‘xshab 
ketuvchi tuzilmalar ko‘rinib turadi. har bir munchoq donasida 8 ta giston molekulasi va shularga 
o‘ralgan 150-200 ta nukleotid juftiga yaqin uzunlikdagi DNK bo‘ladi. Anna shunday struktura 
nukleosoma deyiladi. Nukleosoma strukturasi birinchi bo‘lib Klug va uning hamkasblari 
tomonidan ishlab chiqilgan. Nukleosomalar hamma eukariot organizm hujayralarida, ba’zi 
viruslarda (eukariot organizmlarni zararlovchi viruslarda) topilgan. 
N1 gistoni bir nukleosoma bilan ikkinchi nukleosomani bog‘lovchi DNK uchastkasida 
joylashadi; 


26 
DNKning bu uchastkasi, shuning uchun bog‘lovchi DNK yoki linker DNK deb ataladi. 
N1 gistoni barqaror xromosoma strukturasini hosil qilishda ishtirok etmasa ham, lekin giston 
oqsillar tarkibiga kirmaydigan boshqa bir oqsillar bilan birgalikda xromatin transkripsion 
aktivlik regulyasiyasida ishtirok etadi. 
N2A gistoni nukleosoma tarkibiga kiradi, etarli darajada lizinga ega bo‘lib N2V va N3 
gistonlariga yaqin turadi. N2V gistoni N2A gistoniga qaraganda lizinga boy, N3 gistoni 
molekulyar massasi jihatidan N2V va N2A gistonlariga o‘xshash. N3 gistonining xarakterli 
xususiyati, faqat shu giston sistein tutadi. N4 gistoni yuqoridagi gistonlarga qaraganda ancha 
barqaror. N1 gistonidan tashqari N2A, N2V, N3, N4 gistonlari nukleosomaning asosini tashkil 
qiladi.

Download 4.83 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   101
Download 4.83 Mb.
Pdf ko'rish