Geometrik optika
Download 0.72 Mb.
Sana10.05.2022
Hajmi0.72 Mb.
#20723
Bog'liq
Geometrik optika test
PERSONALNING MEHNATGA QIZIQISHINI OSHIRISH, 2-ma\'ruza, 655a8e9e-ae97-47ea-ba57-c7814fe24abf

___________________________________
___________________________________
___________________________________
GEOMETRIK OPTIKA
L-01
1. Odam tekis oynaga 3 m yaqinlashsa, tasviri o’ziga nisbatan qanday o’zgaradi?
A) 3 m uzoqlashadi B) 3 m yaqinlashadi
C) 6 m uzoqlashadi D) 6 m yaqinlashadi
2. Nur vakuumdan suyuqlikka 600 burchak ostida tushib, 450 burchak ostida sinmoqda. Suyuqlikning vakuumga nisbatan sindirish ko’rsatkichini toping.
A) 2,3 B) C) D) 1,5
3. Nur sindirish ko’rsatkichi ga teng bo’lgan muhitga 600 burchak ostida tushmoqda. Nurning sinish burchagini toping.
A) 600 B) 450 C) 300 D) 750
4. Nur vakuumdan shishaga 600 burchak ostida tushdi va sinish burchagi 300 bo’ldi. Agar nurning vakuumdagi tezligi c bo’lsa, uning shishadagi tezligini toping.
A) B) C) D)
5. Nur vakuumdan moyga 530 burchak ostida tushdi va sinish burchagi 370 bo’ldi. Nurning moydagi tezligini (m/s) toping.
A) B) C) D)
6. Ikki muhit chegarasiga α burchak ostida nur tushmoqda. Agar qaytgan va singan nurlar o’zaro perpendikulyar. Ikkinchi muhitning birinchi muhitga nisbatan sindirish ko’rsatkichi nechaga teng?
A) B)
C) D)
7. To’la ichki qaytish burchagi 600 bo’lgan muhitning sindirish ko’rsatkichini toping.
A) 2 B) 1,5 C) 1,73 D) 1,15
8. Buyum linzaning oldiga qo’yilganida uning haqiqiy tasviri linzadan 50 sm masofada 2,5 marta kattalashgan holda hosil bo’ldi. Linzaning optik kuchini (D) toping.
A) 0,14 B) 4 C) 7 D) 12
9. Yorug’lik nuri – bu …
A) ning tebranish yo’nalishini ko’rsatuvchi chiziq
B) bir xil fazada tebranuvchi nuqtalarning geometrik o’rni
C) ingichka yorug’lik dastasi
D) yorug’lik energiyasining tarqalish yo’nalishini ko’rsatuvchi to’g’ri chiziq
10. Quyida keltirilgan tasdiqlar ichida qaysi biri noto’g’ri?
A) “Jism – Yer” tizimining potensial energiyasi musbat kattalikdir.
B) jismning tezlik yo’nalishi har doim harakat yo’nalishi bilan mos tushadi
C) tebranish davriga teng vaqt ichida to’lqin o’zining to’lqin uzunligiga teng bo’lgan masofani bosib o’tadi
D) elektromgnit to’lqinning bir muhitdan ikkinchi muhitga o’tishida to’lqin uzunligi o’zgaradi
11. Ikki muhit chegarasiga tushayotgan yorug’lik nurining tushish burchagi 2 marta ortsa, sinish burchagi sinusining tushish burchagi sinusiga nisbati qanday o’zgaradi?
A) 2 marta ortadi B) o’zgarmaydi
C) 1,25 marta kamayadi D) 1,25 marta ortadi
12. Buyum sochuvchi linzadan 2F masofaga joylashtirildi. Unin tasviri qanday bo’ladi?
A) kattalashgan, mavhum, to’g’ri
B) kichiklashgan, haqiqiy, teskari
C) kichiklashgan, mavhum, to’g’ri
D) kattalashgan, haqiqiy, teskari
13. Quyidagi rasmda yorug’lik nurining 3 ta muhitdan o’tgandagi yo’nalishlari tasvirlagan. Muhitlarning sindirish ko’rsatkich-larini taqqoslang.
A) B)
C) D)
14. Yorug’lik nuri tushayotgan nuqtaning mavhum tasviri linzadan 60 sm masofada hosil bo’lgan. Agar yorug’lik tarqatayotgan nuqta linzadan 30 sm da joylashgan bo’lsa, linzaning fokus masofasi necha sm ga teng?
A) 60 B) 20 C) 40 D) 3,5
15. Fokus masofasi 20 sm bo’lgan yig’uvchi linzaning optik kuchini (D) aniqlang.
A) -5 B) +5 C) +20 D) -10
16. Optik kuchi +4D bo’lgan linzada buyumning 5 marta kattalashgan mavhum tasvirini olish uchun uni linzadan qanday masofada joylashtirish (sm) kerak?
A) 40 B) 30 C) 20 D) 45
17. Sochuvchi linzaning fokus masofasi F ga teng. Linzada 1,5 F masofada joylashgan jismning balandligi h bo’lsa, shu jismning hosil bo’lgan tasvirining balandligi qanday bo’ladi?
A) 3h/5 B) 5h/2 C) 2h/5 D) 5h/3
18. Buyum yig’uvchi linzadan 3 F masofaga joylashtirildi. Bunda qanday tasvir hosil bo’ladi?
A) to’g’ri, kichiklashgan, haqiqiy
B) teskari, kichiklashgan, haqiqiy
C) to’g’ri, kattalashgan, mavhum
D) to’g’ri kattalashgan, mavhum
19. Yorug’lik tarqalayotgan nuqtaning mavhum tasviri linzadan 60 sm da hosil bo’ladi. Agar yorug’lik tarqalayotgan nuqta linzadan 30 sm da joylashgan bo’lsa, uning fokus masofasi (sm) nimaga teng?
A) 60 B) -20 C) -40 D) 35
20. Yig’uvchi linza yordamida to’g’ri, mavhum va kichraygan tasvir hosil qilish uchun jismni qaysi oraliqqa qo’yish kerak?
A) 0 < d < F B) F < d < 2F C) d > 2F
D) bunday tasvir hosil qilish mumkiin emas
21. Buyum yig’uvchi linzadan 40 sm masofaga joylashtirilganda uning mavxum tasviri linzadan 120 masofada hosil bo’ladi. linzaning fokus masofasini toping.
A) 80 sm B) 45 sm C) 72 sm D) 60 sm
22. Buyumdan linzagacha bo’lgan masofa 20 sm, linzaning kattalashtirishi 4 ga teng. Linzaning fokus masofasini (sm) toping?
A) 8 B) 20 C) 12 D) 16
23. Optik kuchi 8 D bo’lgan linzaning fokus masofasini (sm) toping.
A) 12,5 B) 25 C) 4 D) 8
24. Fokus masofasi 10 sm bo’lgan yig’uvchi linzadan 12 sm uzoqlikka buyum joylashtirildi. Buyumdan uning tasvirigacha bo’lgan masofani (sm) toping.
A) 72 B) 28 C) 60 D) 62
25. Buyumning fokus masofasi 10 sm bo’lgan linzadan qanday masofaga joylashtirilsa, uning 5 marta kattalashgan tasviri hosil bo’ladi (sm)?
A) 60 B) 12 C) 16 D) 25
26. Fotoapparat obyektividagi yig’uvchi linzaning fokus masofasi 50 mm. Rasmga olish jarayonida buyum obyektivdan 40 sm masofada joylashgan. Rasm aniq chiqishi uchun, fotoplyonka obyektivdan qanday masofa uzoqlikda bo’lishi kerak?
A) 2F dan uzoq B) 2F
C) F va 2F orasida D) F
27. Obyektiv birinchisining fokus oralig’i 12,5 sm bo’lgan ikki tomoni qavariq, ikkinchisining fokus oralig’i 10 sm bo’lgan ikki tomoni botiq va uchinchisining fokus oralig’i 5 sm bo’lgan qavariq uchta bir – biriga tegib turgan yupqa linzalardan iborat. Obyektivning fokus oralig’ini (sm) aniqlang.
A) 2,63 B) 5,55 C) 4,5 D) 120
28. Buyum yig’uvchi linzadan 2F masofaga joylashtirildi. Buyum va uning haqiqiy tasviri orasidagi masofani toping.
A) 2F B) cheksiz katta C) 3F D) 4F
29. 5 ta yig’uvchi va huddi shuncha sochuvchi linza rasmda ko’rsatilgani kabi joylashtirildi. Sochuvchi linzaning fokus masofasi 4,5 sm, yig’uvchi linzaniki esa 2 marta kattaroq. Linzalar orasidagi masofa 4,5 sm. Bosh optik o’qga parallel bo’lgan, diametri 160 sm bo’lgan yorug’lik dastasi linzalardan o’tgach, uning diametri qanday (sm) bo’lib qoladi?
A) 32 B) 160
C) 5 D) 20
30. Agar buyum yig’uvchi linzadan 3F masofaga joylashtirilsa, uning tasviri qanday bo’ladi?
A) to’g’ri, haqiqiy, kattalashgan
B) teskari, haqiqiy, kichiklashgan
C) teskari, mavhum, kichiklashgan
D) to’g’ri, mavhum, kattalashgan
31. Buyum fokus masofasi 20 sm bo’lgan ikki yoqlama botiq linzadan 60 sm masofada joylashgan. Tasvirdan buyumgacha bo’lgan masofani (sm) toping.
A) 75 B) 45 C) 18 D) 60
32. Slindr shaklidagi shaffof jismning yon tarafidan slindrning asosiga parallel yo’nalgan 2 ta nur dastasi tushmoqda. Bu ikkita nir skindrning qarama – qarshi tomonidagi O nuqtada uchrashishlari uchun shaffof jismning optik zichligi qanday bo’lishi kerak? Slindr asosi radiusi R ga teng.
A) 1,5 B) 2,76 C) 2,24 D) 1,93
33. Fokus masofasi 3 sm bo’lgan lupada buyumning haqiqiy tasviri hosil qilinmoqda. Agar buyumdan tasvirgacha bo’lgan masofa 12 sm bo’lsa, lupaning kattalashtirishini toping.
A) 2 B) 4 C) 1 D) 3
34. Buyum F va 2F oralig’ida joylashgan bo’lsa, qavariq ko’zgudagi tasvir qanday bo’ladi?
A) haqiqiy, teskari, kattalashgan
B) mavhum, to’g’ri, kichiklashgan
C) mavhum to’g’ri, kattalashgan
D) haqiqiy, to’g’ri, kichiklashgan
35. Buyum botiq ko’zgudan 3R masofada bo’lsa, uning tasviri buyumdan qancha masofada hosil bo’ladi? R-ko’zgu sferasi radiusi.
A) 3,6R B) 1,5R C) 4,5R D) 2,4R
36. Mikroskop obyektivining kattalashtirishi 8ga, okulyarining kattalashtirishi 40 ga teng. Mikroskopda buyumning necha marta kattalashgan tasvirini kuzatamiz?
A) 320 B) 48 C) 18 D) 5

Download 0.72 Mb.
Download 0.72 Mb.