Testlar - 1996-2003 yillar. (Axborotnoma)
Download 0.92 Mb.
bet10/31
Sana20.02.2023
Hajmi0.92 Mb.
#42965
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   31
Bog'liq
1-kitobcha
6 Mavzu, Hozirgi vaqtda viruslarni yo, Scan 05 fev 23 18·22·46, 63a15003dce33, Rangni tasvirlovchi modellar, 9-May Xotira va qadrlash kuni ssenari
Testlar - 1996-2003 yillar. (Axborotnoma).

1. (97-11-145). Molekulyar og’irliklari yig’indisi eng katta bo’lgan moddalar guruhini ko’rsating.


A) suv, metan, azot(IV) oksid
B) ammiak, azot(IV) oksid, suv
C) suv, ammiak, metan
D) metan, ammiak, azot(IV)oksid
E) azot(II)oksid, suv, azot(IV) oksid

2. (97-7-43). Qaysi moddalarda atom va molekulyar massalar bir xil emas?


1) vodorod 2) temir 3) kaliy
4) marganes 5) azot 6) ftor
A) 1, 5, 6 B) 2, 4, 6 C) 1, 3, 4
D) 3, 5, 6 E) 2, 3, 6

3. (98-5-2). Qaysi moddaning molekulyar massasi eng katta?


A) karbonat angidrid B) sulfat kislota C) ichimlik soda D) sirka kislota
E) malaxit

4. (03-7-16). "Temirning nisbiy atom massasi 56 ga teng" degan jumla sizga nimani anglatadi?


A) bitta temir atomining massasi 56 g ga tengligini
B) bir mol temir atomlarining massasi 56 g ga tengligini
C) bitta temir atomining massasi bitta 12C atomining massasidan 56 marta katta ekanligini
D) bitta temir atomining massasi bitta uglerod atomi massasining 1/12 qismidan 56 marta og’irligini
E) 6,02 ∙1023 ta temir atomlarining massasi 56 g ga tengligini

5. (98-10-2). Qaysi elementga metallmaslik xos emas?


A) kislorod B) oltingugurt C) selen
D) poloniy E) tellur
6. (01-8-5). Qaysi moddaning molekulyar massasi eng katta qiymatga ega?
A) natriy tellurid – Na2Te
B) natriy sulfid – Na2S
C) natriy selenid – Na2Se
D) natriy oksid – Na2O
E) kaliy oksid – K2O

7. (02-11-53). Anilinning (C6H5NH2) bitta mole-kulasining massasi qanday ifodalanishi mumkin?


1) 93 m.a.b. 2) 93 g
3) 93 g/mol 4) 1,54·10-22 g
A) 1, 3 B) 2, 4 C) 1, 4 D) 1 E) 3
8. (99-6-41). Quyidagi birikmalarda bir xil massadagi azotga kislorod massalarining nisbati qanday o’zgaradi?
N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5
A) 2:1:2:1:2 B) 1:2:3:4:5
C) 1:1:3:2:5 D) 16:16:48:32:80
E) 5:4:3:2:1

9. (00-5-9). Agar molekulaning massasi 44 m.a.b. ga teng bo’lsa, uning 1 mol miqdordagi molekulalar massasini toping.


A) 73 B) 6,02 ∙1023 C) 44
D) 3,67 E) 88

10. (99-10-2). Kimyoviy birikmani tashkil etuv-chi elementlarning massa ulushlari quyidagicha: H – 1,59%; N – 22,22%; O – 76,19%. Shu birikmaning formulasini aniqlang.


A) HNO2 B) HNO3 C) NH4NO2
D) NH4OH E) NH4NO3

11. (99-6-7). Moddalardan qaysi birining nisbiy molekulyar massasi 73 ga teng?


A) 2-amino-2-metilpropan – CH3C(CH3)(NH2)CH3
B) 2-aminopropan – CH3CH(NH2)CH3
C) trimetilamin – (CH3)3N
D) dimetilizopropilamin –(CH3)2NCH(CH3)2
E) 2-amino-2-metilbutan – CH3C(CH3)(NH2)CH2CH3

12. (00-5-8). Massaning atom birligi qiymatini (g) ko’rsating.


A) 2∙10-23 B) 1,66 ∙10-24 C) 1
D) 1/12 E) 12

13. (00-5-15). Azotning 1 ta molekulasining massasi (g) qanchaga teng?


A) 28 B) 14 C) 4,65 ∙10-23
D) 2,32 ∙10-23 E) 9,3 ∙10-23

14. (00-5-24). Natriy perxloratning beshta molekulasi massasini hisoblang.


A) 612,5 B) 122,5 C) 30 ∙10-23
D) 1,02 ∙10-21 E) 10,2 ∙10-23

15. (01-6-39). Simob atomining absolyut massasi necha gramm?


A) 2,4 ∙10-24 B) 1,2 ∙10-23 C) 1,5 ∙10-22
D) 5,1 ∙10-22 E) 3,3 ∙10-22

16. (98-10-4). Modda molekulasining massasi 5,65 ∙10-26 kg bo’lsa, uning nisbiy molekulyar massasini aniqlang. [m(C) = 2 ∙10-26 kg].


A) 34 B) 36 C) 38 D) 32 E) 48
17. (97-10-97). Bittadan kaliy va temir metallari atomlarining massalarini (g) toping.
A) 6,48 ∙1023 va 0,93 ∙10-23
B) 6,5 ∙10-24 va 9,3 ∙10-24
C) 6,48 ∙10-23 va 9,3 ∙10-23
D) 39 va 55,8
E) 3,9 ∙10-23 va 5,6 ∙10-23

18. (99-10-5). Uglerodning bitta atomi massasi necha grammni tashkil etadi?


A) 3,01∙10-22 B) 2∙10-22 C) 0,2 ∙10-23
D) 3,01∙10-23 E) 2∙10-23

19. (99-10-6). Kislorodning 1 ta molekulasi massasini (g) aniqlang.


A) 5,3 ∙10-23 B) 0,53 ∙10-23 C) 32 ∙10-23
D) 3,2 ∙10-22 E) 5,3 ∙10-22

20. (98-2-38). Agar 2,22 g suvsiz kalsiy xlorid 4,38g kristallgidrat hosil qilsa, tuz tarkibida necha molekula suv bo’ladi?


A) 4 B) 2 C) 3 D) 6 E) 1

21. (00-1-46). Natriy gidrofosfat Na2HPO4∙ nH2O da 11,57% fosfor bor. Kristallgidrat tarkibidagi ‘n’ ning qiymati necha?


A) 1 B) 7 C) 5 D) 10 E) 12

22. (01-3-38). Glauber tuzi deb ataladigan tuz Na2SO4 ∙ nH2O tarkibida natriyning massa ulushi 16,08% ga teng. Bu tuz tarkibida necha mol suv bor?


A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14

23. (01-3-39). Magniy kuporosi MgSO4∙nH2O tarkibida magniyning massa ulushi 11,42% ga teng. “n” ning qiymatini toping.


A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

24. (01-3-40). Na2CO3 ∙ nH2O tarkibida uglerodning massa ulushi 4,8% ga teng bo’lsa, “n” ning qiymati qancha bo’ladi?


A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12

25. (01-3-41). Temir(III) sulfat Fe2(SO4)3 ∙ nH2O tarkibida oltingugurt bilan temirning massa ulushi 37,0% ga teng bo’lsa, “n” ning qiymati qancha bo’ladi?


A) 8 B) 10 C) 12 D) 6 E) 9

26. (01-3-42). Alyuminiy sulfat kristallgidrati Al2(SO4)3 ∙ nH2O tarkibida alyuminiyning massa ulushi 9,67% ga teng bo’lsa, “n” ning qiymati qancha bo’ladi?


A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18
27. (01-3-43). Alyuminiy nitrat kristallgidrati Al(NO3)3 ∙ nH2O tarkibida azotning massa ulushi 0,1239 ga teng bo’lsa, “n” ning qiymati qancha bo’ladi?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

28. (01-3-44). Bura (tanakor) deb ataluvchi Na2B4O7 ∙ nH2O tarkibida borning massa ulushi 0,16 ga teng bo’lsa, “n” ning qiymati qancha bo’ladi?


A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 5

29. (03-2-51). Marganes(II) sulfat kristallgidrati tarkibida 24,66% marganes bo’lsa, uning formulasi qanday bo’ladi?


A) MnSO4∙H2O B) MnSO4∙3H2O
C) MnSO4∙4H2O D) MnSO4∙5H2O
E) MnSO4∙2H2O

30. (00-10-15). Na2CO3 ∙ xH2O kristallogidrat-dagi suvning massa ulushi 62,94% ni tashkil etadi. “x” ni aniqlang.


A) 12 B) 7 C) 5 D) 10 E) 2

31. (02-5-8). MgSO4 ning taxir tuz deb nomlanuvchi kristallgidrati tarkibida 51,22% suv bo’ladi. Shu kristallgidrat MgSO4∙nH2O da “n” ni toping.


A) 2 B) 3 C) 4 D) 7 E) 10

32. (02-6-23). Alyuminiy sulfat kristallgidrati tarkibidagi alyuminiyning massa ulushi 8,1% ga teng bo’lsa, kristallgidrat tarkibidagi suvning mollar sonini aniqlang.


A) 6 B) 9 C) 12 D) 16 E) 18

33. (02-6-25). Tabobatda taxir tuz deb nomlangan modda tarkibida 51,22% suv bo’lsa, uning formulasini toping.


A) MgCl2∙6H2O B) MgSO4∙7H2O
C) MgSO4∙6H2O D) MgSO4∙2H2O
E) MgCl2∙4H2O

34. (98-8-90). 30 g kalsiy sulfat kristallgidrati qizdirilganda 6,28 g suv ajralib chiqdi. Kristallgidrat formulasini aniqlang.


A) CaSO3∙3H2O B) CaSO4∙H2O
C) 2CaSO3∙H2O D) CaSO4∙2H2O
E) CaSO3∙5H2O

35. (99-10-14). Magniy gidroksiddagi Mg(OH)2 magniy, kislorod va vodorodlarning massalari nisbatini ko’rsating.


A) 6:10:1 B) 6:8:1 C) 12:16:8
D) 12:16:1 E) 3:4:0,5
36. (99-10-28). Uglerod bilan kislorod qanday og’irlik nisbatida birikma hosil qilishi mumkin?
A) 1:1,5 va 1:3 B) 1,5:2 va 3:4
C) 1,5:2 va 1,5:4 D) 3:4 va 1:2
E) 1:1,33 va 1:2,67
37. (96-1-3). Nitrat kislotasi tarkibidagi azotning massa ulushi nimaga teng?
A) 0,11 B) 0,18 C) 0,22
D) 0,30 E) 0,35

38. (96-1-12). Quyidagi birikmalarning qaysi birida uglerodning massa ulushi uning atomining massasiga teng?


A) H2CO3 B) CO C) CaCO3
D) Ca(CH3COO)2 E) CO(NH2)2

39. (96-15-5). Tarkibida azotning massa ulushi 63,63%, kislorodniki esa 36,37% bo’lgan azot oksidining formulasini ko’rsating.


1) N2O 2) N2O3 3) N2O5 4) NO 5) NO2
A) 3 B) 4 C) 2 D) 5 E) 1

40. (97-11-191). G’o’za bargini to’kish uchun ishlatiladigan kalsiy sianamid tarkibida 50% kalsiy, 15% uglerod va 35% azot borligi ma’lum. Birikmaning formulasini aniqlang.


A) CaCN2 B) Ca2CN C) Ca(CN)2
D) Ca3(CN)2 E) Ca2(CN)3

41. (96-5-5). Tarkibida marganesning massa ulushi 49%, kislorodniki 51% bo’lgan oksid formulasini ko’rsating. Ar(Mn)=54


A) Mn2O3 B) MnO2 C) MnO
D) MnO3 E) Mn2O7

42. (96-3-4). Alyuminiy xloridda qancha ele­ment bo’lsa qaysi birikmada shuncha element bor?


A) H2SO4 B) H2S C) O3
D) Cl2 E) HClO2

43. (96-1-5). Fosforning ftorli birikmasi tarkibidagi ftorning massa ulushi 0,65 bo’lsa, modda formulasini toping. Ar(F) = 19.


A) PF5 B) PF3 C) H[PF6]
D) H[PF4] E) P2F8

44. (97-11-188). Jez qotishmasida 60% mis va 40% rux bor. Shu birikmaning formulasini aniqlang. [Cu = 64, Ar(Zn) = 65]


A) CuZn B) Cu2Zn C) Cu2Zn2
D) Cu3Zn2 E) Cu3Zn3

45. (97-11-189). Qalay va misning qotishmasida har bir atom qalayga 5 atom mis to’g’ri kelishi uchun shu qotishmada necha foiz qalay bo’lishi kerak?


A) 27,0 B) 30,0 C) 25,5 D) 28 E) 31

46. (97-11-190). 224 kg xromli temirtosh FeCr2O4 rudasidan necha kilogramm xrom ajratib olish mumkin?


A) 52 B) 104 C) 100 D) 90 E) 110
47. (97-3-40). 160 g massali oltingugurtda necha mol oltingugurt atomi bor? [Ag(S) = 32]
A) 4 B) 5 C) 5,5 D) 4,5 E) 6,0

48. (02-1-1). Temir ma’dani tarkibida 34% Fe2O3 bo’lsa, uning 100 kg massasida temir moddasining miqdori qancha bo’ladi?


A) 4,25٠102 B) 4,25٠10-2 C) 3,8٠10-2
D) 4,25 E) 4,0٠102

49. (01-8-4). Molekulasi beshta atomga ega bo’lgan moddalarni toping.


1) perxlorat kislota - HClO4
2) natriy xlorat - NaClO3
3) alyuminiy xlorid - AlCl3
4) kalsiy perxlorat - Ca(ClO4)2
5) magniy gipoxlorit - Mg(ClO)2
6) xlorit kislota - HClO2
A) 1,5 B) 2,4 C) 3,4 D) 2,5 E) 3,6

51. (02-6-20). Glyukozadagi uglerod, vodorod va kislorodning massa nisbatlari qanday bo’ladi?


A) 1:2:1 B) 6:12:6 C) 3:4:3
D) 2:6:2 E) 6:1:8

52. (97-12-71). Oqsil molekulasi tarkibida 4 ta oltingugurt atomi bo’lib, u molekulaning 2,5% ini tashkil etadi. Oqsilning nisbiy molekulyar massasini hisoblang.


A) 520 B) 1226 C) 2560
D) 3560 E) 5120

53. (02-6-17). Molekulasining massasi 3,32∙10-19 gramm bo’lgan oqsilning nisbiy molekulyar massasini ko’rsating.


A) 18000 B) 20000 C) 200000
D) 180000 E) 16666

54. (02-6-18). Protein molekulasi tarkibida 2 atom temir bo’lib, uning massa ulushi 0,28% ga teng. Proteinning nisbiy molekulyar massasini hisoblang.


A) 28000 B) 11200 C) 56000
D) 40000 E) 36000
55. (98-9-54). Massasi 15 g bo’lgan modda yonganda, 2,8 g azot, 17,6 g uglerod(IV) oksid va 9 g suv hosil bo’ldi. Boshlang’ich modda tarkibi qaysi element atomlaridan tashkil topgan?
1) azot 2) vodorod
3) kislorod 4) uglerod
A) 1, 2, 3 B) 1, 3, 4 C) 2, 3, 4
D) 1, 2, 4 E) 1, 2, 3, 4

56. (99-10-13). 3,4 g noma’lum modda yonishidan 2,8 g azot va 5,4 g suv hosil bo’ldi. Uning nomini aniqlang.


A) gidrazin (N2H4)
B) ammoniy nitrit (NH4NO2)
C) ammiak (NH3)
D) ammoniy gidroksid (NH4OH)
E) nitrit kislota (HNO2)


Download 0.92 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   31
Download 0.92 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaTestlar - 1996-2003 yillar. (Axborotnoma)

Download 0.92 Mb.