• D) – Test mashqlari.
 • C) - Quyidagi ifodalardan qaysilari kimyoviy elementga, qaysilari oddiy moddaga tegishli?




  Download 0.92 Mb.
  bet2/31
  Sana20.02.2023
  Hajmi0.92 Mb.
  #42965
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
  Bog'liq
  1-kitobcha
  6 Mavzu, Hozirgi vaqtda viruslarni yo, Scan 05 fev 23 18·22·46, 63a15003dce33
  C) - Quyidagi ifodalardan qaysilari kimyoviy elementga, qaysilari oddiy moddaga tegishli?

  ___ a) Azot havoga nisbatan yengilroq.


  ___ b) Vodorod molekulasida ikkita atom bor
  ___ c) Kislorodning tarkibi massalari 16,17 va 18 m.a.b. ga teng bo`lgan izotoplardan tashkil topgan
  ___ d) Ftor II davrning VII guruhida joylashgan
  ___ e) Kislorod havo tarkibiga kiradi;
  ___ f) Kislorod oksidlar tarkibiga kiradi;
  ___ g) Kislorod yonish reaksiyasida qatnashadi;
  ___ h) Kislorod ozon hosil qiladi;
  ___ i) Vodorod kislotalar tarkibiga kiradi.
  ___ j) suv tarkibida vodorod bor;
  ___ k) baliqlar suvda erigan kislorod bilan nafas oladi;
  ___ l) nitrat kislota tarkibiga kislorod kiradi;
  ___ m) kislorod qaytaruvchi va oksidlovchi bo`lishi mumkin
  ___ n) inson organizmida natriy va fosfor bor;
  ___ o) vodorod davriy jadvalda ham I guruhda, ham VII guruhda joylashgan;
  ___ p) bor qattiq modda;
  ___ q) borda ikkita elektron qavat mavjud
  ___ r) qo’rg’oshin suvda erimaydi;
  ___ s) soch tarkibida azot bor;
  ___ t) uglerodning yadro zaryadi +6 ga teng;
  ___ u) qon tarkibida temir bor;
  ___ v) gazometrga xlor yig`ilgan;
  ___ w) kislorod suvda yomon eriydi;
  ___ x) suv gazi tarkibiga vodorod kiradi


  D) – Test mashqlari.

  1. Quyidagilardan qaysi biri jism?


  A) Temir B) Mis C) Pichoq D) Tuz

  2. Quyidagilardan qaysi birlari modda?


  1) qoshiq 2) shakar 3) bo’r
  4) suv 5) shtativ 6) shisha
  A) 1,2,4,6 B) 2,3,4,6 C) 4,5 D) 2,4,6

  3. Quyidagi qaysi o’zgarish noto’g’ri bajarilgan?


  A) 2,45 g = 2,45∙103 mg
  B) 2 mm = 2·10-3 m
  C) 2,5 dm3 = 250 ml
  D) 37°C = 310°K

  4. Quyidagi qaysi qisqartirish noto’g’ri amalga oshirilgan?


  A) 1,358 → 1,36 B) 1,657 → 1,66
  C) 18,439 → 18,45 D) 0,0786 → 0,079

  5. O’zgarishlardan qaysilari to’g’ri amalga oshirilgan?


  I. 0,0021 = 2,1∙10 -3
  II. 1,82∙10 -4 = 0,00182
  III. 0,035∙108 = 3,5∙106
  IV. 2,61∙104 = 26100
  A) I,II,III B) I,II,IV
  C) I,III,IV D) I,II,III,IV

  6. Kimyoviy toza bo’lgan moddani aniqlang.


  A) olmos B) dengiz suvi
  C) generator gazi D) benzin

  7. Quyidagilardan kimyoviy toza moddalarni belgilang.


  A) bronza B) tabiiy gaz
  C) havo D) soda

  8. Qanday yo‘l bilan osh tuzi eritmasidan tuzni ajratib olish mumkin?


  A) Filtrlash yo‘li bilan
  B) Bug‘latish yo‘li bilan
  C) Magnit yordamida
  D) Ajratish voronkasi bilan

  9. Moddalarni qattiq holatdan suyuqlanmasdan bug‘ holatiga o‘tib ketish hodisasiga ...................... deyiladi.


  A) kondensatlanish B) sublimatlanish
  C) dissosiyalanish D) konveksiyalanish

  10. Sublimatsiya xossasiga ega bo’lgan birikmalarni ko`rsating.


  I – Iod kristallari II – Muz
  III – CO2 (qattiq) IV – Osh tuzi
  A) I, II B) II, III C) I, III D) II, IV

  11. Quyida moddalarning suyuqlanish va qaynash temperatura-lari berilgan. Unga ko'ra xona temperaturasida ( 20oC ) qaysi modda qanday agregat holatida bo’ladi?





  Modda

  s.t. (°C)

  q.t. (oC)

  A

  - 160

  - 10

  B

  35

  130

  C

  10

  90

  A) A qattiq, B suyuq, C gaz


  B) A gaz, B suyuq, C qattiq
  C) A gaz, B qattiq, C suyuq
  D) A gaz, B va C suyuq
  12. Suyuq holatdagi moddalar .............. .
  A) molekulalari zich, hususiy hajmga ega, lekin shakli yo’q, bolg’alanadi, turg’un
  B) molekulalari zich, hususiy hajmga ega, lekin shakli yo’q, bolg’alanmaydi va siqilmaydi, oquvchan
  C) molekulalari zich, hususiy hajmga va shaklga ega, bolg’alanadi, turg’un
  D) molekulalari siyrak, hususiy hajmi va shakli yo’q, siqiladi, uchuvchan

  13. Qaysi hususiyat gazlarga taalluqli emas?


  A) molekulalari orasidagi masofa katta
  B) bolg’alanmaydi, lekin siqilishi mumkin
  C) hajmi umuman yo’q
  D) molekulalari siyrak, tartibsiz

  14. 750 ml.li plastik idishdagi “MIRA” – kunga-boqar moyi massasini aniqlang. (p = 0,86 g∙sm-3)


  A) 645 B) 750 C) 800 D) 872

  15. 224,6 g massali silindrga 40 ml suyuqlik quyilgandan keyin uning massasi 256,2 g keldi. Suyuqlikning zichligini toping. (zichlikni topish formulasi - ρ = massa / hajm )


  A) 1,26 g/ml B) 0,79 g/ml
  C) 0,72 g/ml D) 0,95 g/ml

  16. Quyidagilardan fizikaviy hodisani aniqlang.


  A) sutdan qatiq olish B) shamning yonishi
  C) muzning erishi D) temirning zanglashi

  17. Quyidagilardan kimyoviy hodisani aniqlang.


  A) havodan azot olish B) sutning achishi
  C) misning suyuqlanishi D) shamning erishi

  18. Quyidagilardan qaysilari fizikaviy jarayon hisoblanadi.


  1) sumalakning erishi.
  2) sumalak pishirish.
  3) temirning zanglashi.
  4) kisloroddan ozon olish
  5) havoni suyultirib kislorod olish.
  6) suvni elektrolizidan kislorod olish
  A) 1,3,5 B) 2,4,6 C) 1,5 D) 1,2,5,6

  19. Quyidagi jarayonlardan kimyoviy hodisani aniqlang.


  1) oltingugurtni suyuqlanishi.
  2) oltingugurtning yonishi.
  3) shisha pishirish.
  4) shishani maydalash.
  5) shakarning erishi.
  6) shakarning ko‘mirlanishi.
  A) 1-2-3 B) 2-4-5 C) 1-4-5 D) 2-3-6

  20. Quyidagilardan qaysilari kimyoviy jarayon?


  1) qo`rg`oshining suyuqlanishi
  2) temirning xlorlanishi
  3) kalsiy karbonatning parchalanishi
  4) kislotadan vodorodning siqib chiqarilishi
  5) iodning sublimatlanishi
  6) osh tuzining suvda erishi
  A) 2,3,4 B) 2,3,4,6 C) 1,2,3,4 D) 3,4,5,6

  21. Quyidagilardan qaysilari fizikaviy jarayon?


  a. muzning erishi
  b. magniyning xlorlanishi
  c. sutning achishi
  d. naftalinning sublimatlanishi
  e. metanning yonishi
  A) a,d B) b,c,e C) a,c,d D) faqat a

  22. Atomning tarkibini ifoda qiladigan to’laroq ta’rifini ko’rsating.


  A) kimyoviy moddaning barcha xossalarini o’zida saqlovchi eng kichik zarracha.
  B) Musbat zaryadli yadro va uning atrofida aylanuvchi elektronlardan iborat elektroneytral zarracha.
  C) Kimyoviy jihatdan bo`linmaydigan eng kichik zarracha.
  D) Yadro zaryadi bir xil bo`lgan atomlar to`plami

  23. Molekula – bu …..


  A) Kimyoviy jihatdan bo`linmaydigan eng kichik zarracha.
  B) Musbat zaryadli yadro, manfiy zaryadli elektronlardan iborat.
  C) Moddaning barcha kimyoviy hossalarini o`zida saqlovchi eng kichik zarracha.
  D) Turli kimyoviy element atomlaridan tuzilgan modda.

  24. Atom-molekulyar ta’limotga mos ta’riflarni aniqlang.


  1) barcha moddalar molekulalardan iborat bo’lib, ular to’xtovsiz harakatda bo’ladi.
  2) molekulalar esa atomlardan iborat, atomlar harakatsiz bo’ladi.
  3) oddiy moddalar molekulalari bir kimyoviy element atomlaridan, murakkab moddalarning molekulalari esa turli kimyoviy element atomlaridan tashkil topadi.
  4) molekulalar o’rtasida o’zaro tortishish va itarilish kuchlari mavjud.
  5) kimyoviy reaksiyalar paytida molekulalar saqlanmaydi, lekin ularni tashkil qilgan atomlar saqlanib qoladi
  A) 1,3,4 B) 1,2,4 C) 1,3,4,5 D) 2,3,4,5
  25. Molekula to’g’risidagi noto’g’ri fikrni aniqlang.
  A) Molekula atomlardan iborat, atomlar ham molekulalar singari to’xtovsiz harakatda bo’ladi.
  B) Molekulalar tarkibi fizikaviy jarayonlarda o’zgarmay qoladi
  C) Molekulalar doimo harakatda bo’ladi
  D) Molekulalar kimyoviy hodisalarda deyarli o’zgarishga uchramaydi.

  26. Quyidagilardan xato ma’lumotlarni toping.


  1) fizikaviy hodisalar paytida molekulalar saqlanib qoladi, kimyoviy hodisalar paytida esa ularning o’rnida yangi moddalar hosil bo’ladi.
  2) Molekulalar to’xtovsiz harakatda bo’ladi, ularning harakat tezligi temperatura ko’tarilishi bilan kamayadi.
  3) modda molekulalari orasida ma’lum masofa bo’lib, uning o’lchami moddaning agregat holatiga bog’liq bo’ladi.
  4) qattiq moddalarda molekulalarning o’zaro tortilishi kuchi gazlardagiga ko’ra kuchsiz.
  5) bir turdagi atomlar boshqa turdagi atomlardan massasi va xossalari jihatidan farq qiladi.
  A) 1,3,5 B) 2,3,5 C) 1,3,4,5 D) 2,4

  27. Faqat kimyoviy elementlar berilgan qatorni aniqlang.


  A) uglerod, olmos, azot, ozon
  B) azot, ozon, vodorod, kislorod
  C) ozon, kislorod, olmos, vodorod
  D) uglerod, kislorod, vodorod, azot

  28. Metallmaslar berilgan qatorni ko’rsating.


  A) azot, oltin, vodorod, kislorod
  B) uglerod, oltingugurt, brom, selen
  C) osmiy, kislorod, vodorod, ftor
  D) xrom, mis, temir, aluminiy

  29. Qaysi qatorda aktiv metallar berilgan?


  A) Cu, Hg, Ag, Pt, Au
  B) Fe, Co, Ni, Sn, Pb
  C) Mg, Ca, Sr, Ba, K
  D) K, Li, Fr, Cs, Ra

  30. Passiv metallni aniqlang.


  A) rux B) qalay
  C) simob D) qo’rg’oshin

  31. Oddiy moddalar berilgan qatorni aniqlang.


  A) ozon, olmos, karbid, grafit, generator gazi
  B) malaxit, azot, vodorod, xlor, suv gazi
  C) fullerin, temir, argon, lantan, qaldiroq gaz
  D) berilliy, ksenon, bo‘r, oq fosfor, sintez gaz
  32. Oddiy moddalarni ko`rsating.
  1) ozon 2) suv 3) olmos
  4) silan 5) grafit 6) karbid
  7) oq fosfor 8) qizil fosfor 9) fosfin
  A) 2,4,6,9 B) 1,3,4,6,7
  C) 1,2,4,5,9 D) 1,3,5,7,8

  33. Quyidagilardan qaysi birida allatropiya hodisasi kuzatilmaydi?


  A) vodorod B) kislorod
  C) fosfor D) oltingugurt

  34. Allotropik shakl o`zgarishlarga ega bo`lmagan moddani aniqlang.


  A) qalay B) surma
  C) uglerod D) ftor

  35. Allotropik shakl o`zgarishlariga ega bo`lgan to’rtinchi guruh elementini aniqlang.


  A) uglerod B) fosfor
  C) kremniy D) azot

  36. Fosforning qaysi modifikatsiyasi grafitga o’xshaydi?


  A) oq B) qizil C) qora D) binafsha

  37. Tarkibida allotropik shakl o`zgarishli elementlar bo`lgan moddalarni toping.


  1) N2H4 2) KBr 3) FeS2 4) LiF
  5) CH4 6) HNO3 7) SnCl4 8) Fr2Se
  A) 2,4,5,7 B) 1,3,4,6,8
  C) 3,5,6,7,8 D) 1,3,5,7,8

  38. Quyidagi ma’lumotlarni mantiqan mos ravishda keltiring.


  1) Allotropiya – bir kimyoviy elementning turli oddiy moddalar hosil qilish hodisasi
  2) oddiy moddalar soni elementlar sonidan ko’p
  3) kisorod, uglerod, fosfor, oltingugurt va boshqa ba’zi elementlarda allotropiya hosisasi kuzatiladi
  4) bunga allotropiya hodisasi sababchi.
  A) 1-2-4-3 B) 2-4-3-1
  C) 1-3-4-2 D) 2-4-1-3

  39. Quyidagilardan qaysi biri oddiy moddaga tegishli emas?


  A) yadro zaryadi B) hid
  C) zichlik D) ta’m
  40. Kimyoviy elementga tegishli bo’lgan xossalarni toping.
  1) zichlik 2) rang 3) izotoplar
  4) qaynash va suyuqlanish temperaturasi
  5) elektron qobiq 6) yadro zaryadi
  A) 2,3,6 B) 1,2,4 C) 1,5,6 D) 3,5,6
  41. Quyidagilardan qaysi birida oddiy modda haqida so’z boradi?
  A) sulfat kislota tarkibida kislorod bor
  B) baliqlar suvda erigan kislorod bilan nafas oladi
  C) qon tarkibidagi temir kislorod tashish uchun xizmat qiladi
  D) Magniy xlorofill tarkibiga kirib fotosintezda qatnashadi

  42. Quyidagilardan qaysilari oddiy moddaga tegishli?


  1) kalsiy odam tanasining 2% qismini tashkil qiladi
  2) fosfor o’z - o’zidan shu’la chiqarish xossasiga ega
  3) vodorodning uchta izotopi bor – protiy, deyteriy va tritiy
  4) kislorodning ikkita allotropik shakl ko’rinishi mavjud.
  5) kulrang selen fotoelement sifatida ishlatiladi.
  A) 1,3,5 B) 2,4 C) 2,4,5 D) 2,5

  43. Qaysi hollarda kimyoviy element haqida gap boradi?


  1) havo tarkibida azot bor
  2) dengiz suvi qaynatilganda kislorod ajralib chiqadi
  3) bertole tuzi tarkibida xlor bor
  4) temir xlorda yonganda FeCl3 hosil bo’ladi.
  5) uchta kisloroddan ikkita ozon hosil bo`ladi.
  6) alyuminiy odatda +3 oksidlanish darjali bo’ladi, lekin u 150oC dan yuqori temperaturada ftor bilan +1 oksidlanish daraja hosil qiladi.
  A) 1,2 B) 2,3 C) 3,6 D) 4,5

  44. Stolda qalam va ruchkalar bor. Ularning yig’indisi 80 ta . Qalamlar soni ruchkalardan 3 marta ko’p. Qalam va ruchkalar sonini aniqlang.


  A) 30; 10 B) 75; 25 C) 50; 30 D) 60; 20
  45. Olimtoy bog’dan tergan olmalarini ukalariga ulashib berdi. Eng kattasiga barcha olmalarning
  yarmini va yarimta olma berdi. O’rtanchasiga qolgan olmalarnig yarmini va yana yarimta olma, kenjasiga ham oxirida qolgan olmalarning yarmini va yana yarimta olma tegdi. Pirovardida Olimtoyda bir dona ham olma qolmagan bo’lsa, u bog’dan qancha olma olib chiqqan?



  Download 0.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31




  Download 0.92 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa



  C) - Quyidagi ifodalardan qaysilari kimyoviy elementga, qaysilari oddiy moddaga tegishli?

  Download 0.92 Mb.