• 3. Tuzilgan dasturlarni kompyuter xotirasiga kiritish va ishlatish qaysi bosqichga oid
 • 5. Masalaning modelidan foydalanib hal etishni ko’rsatmalar ketma – ketligini tuzish qaysi bosqichga oid
 • 9. O’ganilayotganobyektningmatematikmunosabatlar , belgilarvabog’lanishlarorqaliifoqasi … deb ataladi.
 • 11. Matematikmodellarqaysi model guruhigakiradi A) fizik , B) biologik , C) iqtisodiy;matematik ; D) abstract. 12. Algoritmningqandayturlaribor
 • 14. Internetdagimalumotlarniuzatishqoidalari … deb ataladi.
 • 1. Masalanikompyuterdayechishbosqichlarinechta A) 5; B) 3; C) 7; D) 6. 2. Masalanikompyuterdayechishbosqichlariquyidagilardanqaysibirikiradi
 • 4. Informatikaob’yektquyidagichata’riflanadi
 • 6. Algorimtdagiko’rsatmalarketma – ketligikompyuterbajaraoladigantildayozilishi –bu … A) izoh; B) fayl; C) buyruq ; D) dastur. 7. … algoritmchiziqlibo’ladi .
 • 11. Matematikmodellarqaysi model guruhigakiradi A) fizik , B) biologik , C) iqtisodiy; matematik ; D) abstract. 12. Algoritmningqandayturlaribor
 • I-chorak 9-sinf
  Download 40.5 Kb.
  Sana05.07.2022
  Hajmi40.5 Kb.
  #24771
  Bog'liq
  9 monitoring test
  10-sinf infor test 3chorak, Фотоника Маг Химоя тақризчилар, химоя 2022, СХ-02М, 201 k Abdullayev Doston mt5, 14-mavzu Yasashga doir geometrik masalalar haqida tushuncha. Ge, 3-sinf matematika darsligi mazmuni bilan tanishtirish metodikasi, Lecture 25 (2), innovatsion ped tex mid term 3 course, Kurs ishi ramka ElMash, 6666, 7856785, 6876786786786Microsoft Word (2), 1, 222222222

  9-sinf Informatika
  1. Masalani kompyuterda yechish bosqichlari nechta?
  A) 5; B) 3; C) 7; D) 6.
  2. Masalani kompyuterda yechish bosqichlariga quyidagilardan qaysi biri kiradi?
  A) Masalani qo’yilishi ; B)Hammasi
  C) Algoritm tuzish ; D) Dastur tuzish.
  3. Tuzilgan dasturlarni kompyuter xotirasiga kiritish va ishlatish qaysi bosqichga oid ?
  A)To’g’ri javob yo’q; B)Masalani modelini tuzish ; C) Algoritm
  D) Dasturtuzish.
  4. Informatika ob’yekt quyidagicha ta’riflanadi :
  A) qurilayotgan bino ; B) o’rganilayotgan narsa yoki jarayon; C) jisimning nusxasi ;
  D) uchib tushayotgan jism.
  5. Masalaning modelidan foydalanib hal etishni ko’rsatmalar ketma – ketligini tuzish qaysi bosqichga oid ?
  A) Masalani qo’yilishi ; B) masalani modelini tuzish ; C) Algaritm tuzish ;
  D) Dastur tuzish.
  6. Algorimtdagi ko’rsatmalar ketma – ketligi kompyuter bajara oladigan tilde yozilishi –bu …
  A) izoh; B) fayl; C) buyruq ; D) dastur.
  7. … algoritm chiziqli bo’ladi .
  A) biror bir obyektni uzunligini hisoblaydigan; B) faqat bitta amalni ketma- ket takrorlanadigan ;
  C) tartibida tarmoqlanish va takrorlanish bo’lmagan ; D) ingliz tilida yozilgan.
  8. Model –
  A) haqiqiy obyektning izlanish olib borayotgan sohaning ma’lum talablariga javob beradigan nusxasi ;
  B) izlanish olib borilayotgan sohaning obyekti nusxasi ;
  C) o’rganilayotganobyektninghaqiqiyko’riishi; D) A va B.
  9. O’ganilayotganobyektningmatematikmunosabatlar , belgilarvabog’lanishlarorqaliifoqasi … deb ataladi.
  A) matematik model ; B) fizik model; C) hisob – kitob ; D) formula.
  10. Modellarquyidagiturlargabo’linadi :
  A) kemasozlik , avtomobilsozlik, samalyotsozlik ; B) abstrakt,fizik, biologik ;
  C) jonli, fizik , formulali
  D) A va B
  11. Matematikmodellarqaysi model guruhigakiradi ?
  A) fizik , B) biologik , C) iqtisodiy;matematik ; D) abstract.
  12. Algoritmningqandayturlaribor ?
  A) Chiziqli ; B) Tarmoqlanuvchi; C) Takrorlanuvchi ; D) a, b, c.
  13. Quyidagilardanqaysibirialgoritmnazaryasibilanbo’g’liq ?
  A) Al- Xorazmiy ; B) Blok- sxema ; C) Takrorlanuvchi ; D) a,b,c.
  14. Internetdagimalumotlarniuzatishqoidalari … deb ataladi.
  A) Provayder; B) Protakol; C) Web- sahifa; D) Web – sayt.
  15. Internetdafaqatqidiruvtizimlariko’rsatilganqatorniko’rsating .
  A)Aport , Yahoo ,Rambler. B) Yahoo ,Rambler,paint
  C) Rambler,paint ,Word D) a va b

  9-sinf Informatika


  1. Masalanikompyuterdayechishbosqichlarinechta?
  A) 5; B) 3; C) 7; D) 6.
  2. Masalanikompyuterdayechishbosqichlariquyidagilardanqaysibirikiradi?
  A) Masalaniqo’yilishi ; B)Hammasi
  C) Algoritmtuzish ; D) Dasturtuzish.
  3. Tuzilgandasturlarnikompyuterxotirasigakiritishvaishlatishqaysibosqichgaoid ?
  A)To’g’rijavobyo’q; B)Masalanimodelinituzish ; C) Algoritm
  D) Dasturtuzish.
  4. Informatikaob’yektquyidagichata’riflanadi :
  A) qurilayotganbino ; B) o’rganilayotgannarsayokijarayon; C) jisimningnusxasi ;
  D) uchibtushayotganjism.
  5. Masalaningmodelidanfoydalanibhaletishniko’rsatmalarketma – ketliginituzishqaysibosqichgaoid ?
  A) Masalaniqo’yilishi ; B) masalanimodelinituzish ; C) Algaritmtuzish ;
  D) Dasturtuzish.
  6. Algorimtdagiko’rsatmalarketma – ketligikompyuterbajaraoladigantildayozilishi –bu …
  A) izoh; B) fayl; C) buyruq ; D) dastur.
  7. … algoritmchiziqlibo’ladi .
  A) birorbirobyektniuzunliginihisoblaydigan; B) faqatbittaamalniketma- kettakrorlanadigan ;
  C) tartibidatarmoqlanishvatakrorlanishbo’lmagan ; D) ingliztilidayozilgan.
  8. Model –
  A) haqiqiyobyektningizlanisholibborayotgansohaningma’lumtalablarigajavobberadigannusxasi ;
  B) izlanisholibborilayotgansohaningobyektinusxasi ;
  C) o’rganilayotganobyektninghaqiqiyko’riishi; D) A va B.
  9. O’ganilayotganobyektningmatematikmunosabatlar , belgilarvabog’lanishlarorqaliifoqasi … deb ataladi.
  A) matematik model ; B) fizik model; C) hisob – kitob ; D) formula.
  10. Modellarquyidagiturlargabo’linadi :
  A) kemasozlik , avtomobilsozlik, samalyotsozlik ; B) abstrakt,fizik, biologik ;
  C) jonli, fizik , formulali
  D) A va B
  11. Matematikmodellarqaysi model guruhigakiradi ?
  A) fizik , B) biologik , C) iqtisodiy; matematik ; D) abstract.
  12. Algoritmningqandayturlaribor ?
  A) Chiziqli ; B) Tarmoqlanuvchi; C) Takrorlanuvchi ; D) a, b, c.
  13. Quyidagilardanqaysibirialgoritmnazaryasibilanbo’g’liq ?
  A) Al- Xorazmiy ; B) Blok- sxema ; C) Takrorlanuvchi ; D) a,b,c.
  14. Internetdagimalumotlarniuzatishqoidalari … deb ataladi.
  A) Provayder; B) Protakol; C) Web- sahifa; D) Web – sayt.
  15. Internetdafaqatqidiruvtizimlariko’rsatilganqatorniko’rsating .
  A)Aport , Yahoo ,Rambler. B) Yahoo ,Rambler,paint
  C) Rambler,paint ,Word D) a va b
  Download 40.5 Kb.
  Download 40.5 Kb.