• 1 . 2 - r a s m . M ashina tutashmalari (d e ta lla n ) yeyilishining u m u m to m o n id a n qabul qilingan egri ch izig i elem entlari.
 • - r a s m . X izm at m uddati m obaynidagi xarajatlar to'plangan ch ek li
  Download 0.53 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet10/13
  Sana25.10.2022
  Hajmi0.53 Mb.
  #28000
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
  Bog'liq
  BvbQorlXcAm3VCrVQpNwy0DTbMiL9jNRwn4yIrNt (1)
  solenoid-va-toroidning-magnit-maydoni, The present simple tense, Фонетика, 1658823099, 10 MAVZU, 1632119137950
  1.1- r a s m . X izm at m uddati m obaynidagi xarajatlar to'plangan ch ek li 
  xarajatlar darajasiga b o g 'liq lig in i ifodalovchi grafik.
  T a ’m irla raro optim al bajarilgan ish m iqdorini aniqlash uchun 
  m ash in alar bajargan ish 
  m iq do ri — «T» ga bog‘liq ravishdagi 
  ekspluatatsion xarajatlar — Ex qiym atlarining statistik m a’lum otlari 
  berilgan b o ‘lishi kerak.
  Bu b e rilg an m a ’lum otlarni abssissa o ‘qlariga — bajarilgan ish 
  m iqdorini soatlarda, ordinata o ‘qi bo'yicha esa — shu qiym atlarga 
  mos keladigan ekspluatatsion x arajatlar qiymatini qo‘yib, qulay grafik 
  usulida ko'rsatish mumkin.
  E kspluatatsion xarajatlarning m inim al qiymatlarini bilgan holda, 
  uncha qiyin b o ‘lm agan grafiklar qurish yo‘li bilan ta ’m irlararo b a ­
  jarilgan ish m iqdorini topish m u m k in (1.1-rasmga qarang).
  D em ak, agar Ex n = C min so ‘m bo'lsa, u holda optim al bajaril­
  gan ish m iqd ori N m oto-soatni tashkil etadi.
  Bu to p sh iriq n i m atem atik usul bilan ham yechish m um kin.
  K o‘p tu rli k o ‘rinishdagi m ate m a tik bog'lanishlar ichida eksplu­
  atatsion x a ra jatlar Ex ning m ash in alar bajargan ish m iqdori W ga 
  bogMiqligini ifodalovchi va qoM lanilishi m um kin bo'lgan funksiya 
  bu Ex = A T 1 ko'rinishdagi darajali funksiyadir. Bu bog‘lanishda, A 
  va n k o effitsien tlarn in g bajarilgan ish m iqdoriga b o g iiq lig in i ko ‘p 
  hajm dagi o ‘zgarishlarini ifodalash m um kin.
  Agar, E 
  berilgan bo‘lsa, u holda
  ■*mm


  1 . 2 - r a s m . M ashina tutashmalari (d e ta lla n ) yeyilishining u m u m to m o n id a n  
  qabul qilingan egri ch izig 'i elem entlari.
  B unday tutashm alar (ish q a la n u v c h i juftliklar) ga m iso l qilib 
  barm oq — vtulka, porshen — gilza, tirsakli val — o ‘zak va shatu n vkla- 
  dishlari, shpindel roligi — tasm alar va shu kabilami ko‘rsatish mumkin.
  1.2-rasmda bitta tutashm ani hosil qiluvchi ikki (bir xil m ateri- 
  aldan tayyorlangan) detalning yeyilishini ko‘rsatuvchi egri chiziqlar 
  keltirilgan. Rasmdan ko'rinib turibdiki, tirqish chekli qiym atigacha 
  kattalashganda tutashm a yaroqsizga chiqariladi, chunki b u n d a uzel 
  yoki yig‘ish birliklarining b iro r ish holati (xarakteristikasi) keskin 
  yomonlashadi.
  Yeyilish kattaligi ortib bo rg an i sari tutashm aning q o ldiq resursi 
  (1.2-rasm ga qarang) kamayadi. Yeyilish «U» ning kattaligi yoki tir­
  qish «S» qiymati chekli qiym atlariga yetganda detai yoki tu ta sh m a ­
  ning resursi batam om tugaydi va bu ndan keyin undan foydalanish 
  maqsadga muvofiq bo‘lmaydi.
  T raktor, meliorativ, paxta terish m ashinalari va b o sh q a qishloq 
  xo‘jaligi mashinalarining ham m a detallarini ish xarakteriga k o ‘ra ikkita 
  mustaqil guruhga ajratish m um kin:
  1. 
  0 ‘zining brakka chiqarish k o ‘rsatkichiga — yeyilishning chekli 
  kattaligiga ega boMgan detallar. D etallar bundan ortiq yeyilsa, ular 
  sinib, falokat ro‘y berishi m um kin.


  B unday detallarga vtulkalar, sharikli va rolikli podshipniklar ( r a ­
  dial tirqishning kattalashuvi), shesternyalar, yulduzchalar (tishin in g
  yeyilishi), paxta terish m ashinalaridagi terish apparatining detallari, 
  tra k to rlarn in g yurish qism i d e ta lla ri va boshqalar m isol boMishi 
  mumkin.
  2. 
  O xirgi h o lati, y a ’ni ish q a la n u v ch i detallari o rasidag i t i r ­
  q is h n in g c h e k li q iy m a ti, o d a td a , d e ta lla rn in g s in ish ig a o lib
  k e lm a s d a n , uzel, agrégat yoki b u tu n m ashinaning tex n ik y ox ud
  iq tiso d iy tavsiflari b uzilish ig a sab ab bo'ladig an yig'ish birligi ( tu -
  ta sh m a ).
  C hekli yeyilish Ur yoki chek li tirqish Sr deb shunday yeyilish 
  yoki tirqishga aytiladiki, b u n d a detal yoki tutashm a oxirgi holatga 
  keladi. M ashinaning texnik yoki iqtisodiy ko‘rsatkichlari keskin yom on- 
  lashuvining oldini olish uch u n detal yoki tutashm adan bundan ke- 
  yin foydalanmaslik kerak.
  Shunday qilib, detal yoki tutashmalarning oxirgi holati foydalanish 
  jaray o n id a chekli yeyilish yoki tirqishning namoyon bo'lishi bilan 
  belgilanadi. T a’mirlash chog‘ida mashinaning ishlash qobiliyatigina emas
  uning ta ’mirlashlararo resursi ham tiklanadi. Demak, ta’mirlash jarayoni­
  da qoldiq resursi m ashina yoki agregatning ta’mirlashlararo resursiga 
  teng yoxud undan ortiq b o ‘lgan detallar, yoki tutashm alargina b u n ­
  dan keyin ishlatish uchun m ashinada qoldiriladi. Binobarin, ta ’mirlash 
  cho g ‘ida detallar va tutashm alarning oxirgi holati endi chekli emas, 
  balki «ta’mirlashda ruxsat etilgan» yoki oddiygina qilib «ruxsat etilgan» 
  deb ataluvchi yeyilish Utt yoki tirqish Sre qiymati bilan belgilanadi.
  D etal yoki tutashmaning qoldiq resursi butun mashinaning yoxud 
  ayrim yig‘ish birligining ta ’m irlashlararo resursiga teng b o ‘lgan yeyilish, 
  yoxud tirqishga ruxsat etilgan yeyilish Uie yoki tirqish 5re deb ataladi.
  C hekli va ruxsat etilgan yeyilishlar va tirqishlarning qiymatlari 
  m axsus ta d q iq o tla ro ‘tkazish h a m d a keyin stendlarda va xo'jaliklarda 
  sinab k o ‘rish yo'li bilan an iq lan ad i. Ko'pgina traktorlar va qishloq 
  xo‘jaligi m ashinalarining detallari ham da tutashm alari uchun chekli 
  va ruxsat etilgan yeyilishlar h a m d a tirqishlar qiym atlari davlat joriy 
  va butkul ta ’mirlash texnologiyasi ilmiy tekshirish instituti (va uning 
  shoxobchalari) nashrlarida keltirilgan.
  T rak torlar, paxta terish m ashinalari va boshqa turdagi qishloq 
  x o ‘jaligi m ashinalarining oxirgi holati ham da yig‘ish birliklari quyi- 
  dagilar bilan ifodalanadi:


  1) m ashinaning birinchi yoki navbatdagi ta ’m irlashga b o ‘lgan 
  talabi bilan;
  2) m ashinani hisobdan chiqarishning maqsadga muvofiqligi bilan;
  3) m ashina tuzilishining m a ’naviy eskirishi bilan.
  Shunga ko ‘ra m ashinaning yoki yig'ish birligining chidam liligi 
  (resursi va xizm at muddati) quyidagi turlarga b o'linadi:
  ta ’m irlashgacha, ya’ni foydalanila boshlanganidan to birinchi 
  ta ’m irlashgacha boMgan chidam lilik;
  t a ’m irlash g ach a, ya’ni avvalgi t a ’m irla sh d a n to n av b atd ag i 
  ta ’m irlashgacha bo‘lgan chidam lilik;
  to ‘liq, ya’ni foydalanila bo shlanganidan to hisobdan chiqaril- 
  gungacha b o ‘lgan chidamlilik.
  Oxirgi holatning kelishi m ashin an ing ishonchlilik darajasi pasa- 
  yishi, uning eskirish jarayoni bilan cham barchas bog‘liq.
  «Ishonchlilik darajasi» deganda tayyorlash vaqtida m ashinaga kiritil- 
  gan va u ishlaganda sarflanadigan ham da ta ’mirlash jarayonida tiklana- 
  digan buzilm asdan ishlash, chidam lilik, ta ’mirlashga yaroqlilik va 
  saqlovchanlik kabi barcha ko‘rsatkichlar majmuyi tushuniladi.
  M ashinaning ishonchlilik ko ‘rsatkichining yuqoriligi uning narxiga 
  ekvivalent b o ‘lib, um um lashgan tarz d a pul birliklari o ic h a m la rid a
  berilishi mumkin.
  M ashinadan foydalanish ja ra y o n id a uning ishonchlilik darajasi 
  pasayib borishini «eskirish» deb atash qabul qilingan. M ashina yoki 
  yig‘ish birligi eskirishining asosiy ko'rsatkichlari ishonchliligining 
  pasayish tezligi ortishi ham da ta ’m irlashlararo resursining kam ayi- 
  shidan iborat.
  Detallar o ‘lchamlari va geom etrik shaklining o ‘zgarishi m exanizm - 
  dagi ana shu detallaming ishlash xarakteriga turlicha ta ’sir qiladi yoki 
  mashinadagi har bir asosiy qism detallarining (dvigatel, harakat- 
  lanuvchi qism , terish apparati ish organlarining) yeyilishi ular m exa- 
  nizm larining jadal yeyilishiga, ish organining ish sifati pasayishiga va 
  iqtisodiy ko'rsatkichlarining yom onlashuviga olib kelishi m um kin.
  Yuqorida aytilganlarga asosan, detai va tutashm alam ing ruxsat etil- 
  gan chekli yeyilishini aniqlash u c h u n [28] quyidagi m ezo n lar ko 'zd a 
  tutiladi: 1) texnik mezon (detallarning yeyilishi); 2) ish sifati (tex- 
  nologik jarayonning barqarorligi); 3) iqtisodiy mezon. Ana shu m ezon- 
  lardan foydalanishda shuni n azard a tutish kerakki, garchi ulardan 
  har birini istalgan detal (tu ta sh m a )n in g ruxsat etilgan yeyilishini


  aniqlash uchun q o ‘llash m u m k in b o ‘lsa ham, m ashinaning vazifasiga 
  qarab ulardan faqat bittasigina undagi muayyan qism detallad uchun 
  asosiy m ezon bo'ladi, qolgan m ezonlardan esa ular uchun am alda 
  foydalanib b o ‘lmaydi yoki u lar yordam chi nazorat aham iyatiga ega 
  bo ‘ladi.
  Ish organlarini bevosita boshqaradigan aksariyat m exanizm larni 
  tashkil qiluvchi uzatish m exanizm lari va ish organlarining o ‘zi uchun 
  ish sifati asosiy m ezon b o ‘lsa, dvigatelga yonilg‘i uzatish, uning 
  yonish jarayonlarini, shuningdek, yonish mahsullarining chiqib ketish 
  jara y o n la rin i boshqaruvchi m exanizm lar uchun esa iqtisodiy m ezon 
  (m ash in an ing ish unum i, ish ashyolari sarfi) asosiy b o ‘lib hisobla- 
  nadi. M uayyan detai yoki tutash m an ing ruxsat etilgan chekli yeyil- 
  ishini eng a w a lo asosiy m ezo n b o ‘yicha aniqlash lozim . Shundan 
  keyingina, yuqorida aytilganidek, qolgan ikki nazorat m ezonini ham
  hisobga olish maqsadga m uvofiqdir (agar m um kin b o ‘lsa). Ushbu 
  m asalani batafsilroq ko‘rib chiq am iz.

  Download 0.53 Mb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
  Download 0.53 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  - r a s m . X izm at m uddati m obaynidagi xarajatlar to'plangan ch ek li

  Download 0.53 Mb.
  Pdf ko'rish