Uzatish mexanizmlarining detallan va tutashmalari uchun mezon
Download 0.53 Mb.
Pdf ko'rish
bet11/13
Sana25.10.2022
Hajmi0.53 Mb.
#28000
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Bog'liq
BvbQorlXcAm3VCrVQpNwy0DTbMiL9jNRwn4yIrNt (1)
solenoid-va-toroidning-magnit-maydoni, The present simple tense, Фонетика, 1658823099, 10 MAVZU, 1632119137950
Uzatish mexanizmlarining detallan va tutashmalari uchun mezon. 
U zatish m exanizm lariga ish organlariga harakat uzatuvchi dvigatel 
m exanizm i, traktor va q ishloq x o ‘jaligi m ashinalarining (o‘rnatm a 
yoki tirkalm a) shassilari kiritilishi kerak. Bu uzatish m um kin qadar 
kam isroflar bilan amalga oshirilishi lozim. Energiya isrofining ko‘payishi 
ushbu m exanizm lar ishi yom onlashganining belgisidir. Bu isroflar 
tutash juftliklardagi ishqalanishda boMadigan isroflar hisoblanganidan, 
ishqalanish esa yeyilishga sabab bo'lganidan ushbu detallarning rux­
sat etilgan chekli yeyilishini baholash uchun texnik m ezondan (jadal 
yeyilish m ezonidan) foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bu yana shu- 
ning u c h u n ham m uhim ki, ja d a l yeyilish boshlanganida ishqalanish­
da b o ‘ladigan isroflar keskin o rtadi va mexanizm o ‘ziga uzatilayotgan 
energiyaning yo‘l q o ‘yib b o ‘lmaydigan darajadagi qism ini sarflay 
b o sh lay d i. Bitta tu ta sh m a n in g jad al yeyilishi u bilan kinem atik 
bog‘langan tutashm alarning h am ancha yeyilishiga olib keladi. Ayrim 
hollarda bu yeyilish m exanizm ning ishdan to'xtashiga (masalan, shpin- 
d eln in g pastki tayanch d e ta lla n yeyilsa yoki roliklari q in g 'ir holatga 
kelsa va boshqalar) olib kelishi mumkin.
Ish organlarini bevosita boshqarm aydigan m exanizm lar uchun 
ish sifati m ezonidan foydalanib bo'lm aydi. Iqtisodiy m ezondan esa 
b irin c h id a n , u yoki bu m exanizm ning (yoxud m exanizm lar tizim i- 
ning) energiyani isrof qilishi (f.i.k. ning kamayishi) iqtisodiy jihat-


dan mumkinligini aniqlash uchun (chunki bu isroflar mashinaning ish 
unumiga ta ’sir qiladi), ikkinchidan, qandaydir detal (yoki m exanizm ) 
xizmat muddatiga ko‘raboshqa detallardan (mexanizm lardan) katta farq 
qiladigan hollarda nazorat mezoni sifatida foydalanish mumkin.
Birinchi holda iqtisodiy nazorat qilishning maqsadga muvofiqligi 
ravshan b o iib , bu nazorat ruxsat etilgan chekli darajada yeyilgan 
(texnik m ezon bo‘yicha aniqlangan) detallard an yig‘ilgan uzatm alar- 
ning f.i.k. ni aniqlashdan iborat boMadi. O lingan f.i.k. ni yeyilmagan 
uzatm alam ing f.i.k. bilan taqqoslab qabul qilingan chekli yeyilishlar- 
ning ruxsat etilganligini baholash m um kin. Ayrim uzatm alar (m asalan, 
tishli uzatmalar) ning f.i.k. ular hatto k uchli yeyilganda ham, kam
o ‘zgarishi sababli 
m azkur holda iqtisodiy m ezondan foydalanish 
qiyinligini aytib o ‘tish zarur. Bundan tashqari, f.i.k.ni aniqlash o datd a 
bittagina tutashm ada va hatto bittagina m exanizm da emas, balki b u tu n
boshli mexanizmlar tizimida olib borilgani sababli m azkur holda alohida 
detal yoki alohida tutashmaning ruxsat etilgan chekli darajada yeyilga- 
nini aniqlash uchun iqtisodiy m ezondan foydalanishning iloji yo‘q. 
Bitta detaining xizm at muddati m azkur uzatm adagi boshqa detallar- 
ning xizmat m uddatidan anchagina farq qilganda iqtisodiy m ezon u sh - 
bu detaining yeyilishga chidamliligini oshirish zarurligini asoslash va 
mashinasozlik zavodlari ham da ta ’m irlash korxonalariga tegishli 
tavsiyalar berish imkonini beradi. Bitta d etaining xizmat m uddatini 
mexanizmdan alohida tarzda iqtisodiy jihatd an baholash mumkin em as, 
chunki bu detaining yeyilishi butun m exanizm ning ishiga ta ’sir qiladi. 
M exanizm dagi ham m a d etallarn in g yeyilish darajasini iq tiso d iy
baholashga to ‘g‘ri keladi, bu esa m azkur m ezo n dan foydalanishni ju d a
murakkablashtirib yuboradi.

Download 0.53 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Download 0.53 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaUzatish mexanizmlarining detallan va tutashmalari uchun mezon

Download 0.53 Mb.
Pdf ko'rish