Ish organlari, detallari va tutashmalari uchun mezon




Download 0.53 Mb.
Pdf ko'rish
bet12/13
Sana25.10.2022
Hajmi0.53 Mb.
#28000
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Bog'liq
BvbQorlXcAm3VCrVQpNwy0DTbMiL9jNRwn4yIrNt (1)
solenoid-va-toroidning-magnit-maydoni, The present simple tense, Фонетика, 1658823099, 10 MAVZU, 1632119137950
Ish organlari, detallari va tutashmalari uchun mezon. M a sh i­
naning ushbu detallari va tutashm alariga, ish organlaridan tash q a ri, 
ana shu organlarni bevosita b o sh qarad igan lari ham kiradi. M a zk u r 
detal va tutashm alarning asosiy vazifasi tegishli ish sifatini (ekish, 
haydash, kultivatsiya qilish, yig‘ish va m elio ra tiv ishlar va h o k azo ) 
ta ’m inlashdan iborat b o ‘lgani sababli u larn in g ruxsat etilgan ch e k li 
yeyilishini aniqlash uchun ish sifati m ez o n i b o ‘lishi kerak. Ish s ifa ­
tini m iqdoriy baholash uchun ag ro tex nik a talablari bilan b elg ilan a- 
digan tegishli k o 'rsatk ichlar (m asalan, h ay d ash chuqurligi u c h u n
ruxsat etilgan o ‘zgarishlar, urug‘ ek ish n in g ruxsat etilgan n o te k is- 
ligi, hosilni yig‘ishdagi agrotexnika talab larid an ruxsat etilgan ch etg a


chiqishlar va h o k azo ) b o ‘lishi lozim. B unda texnik m ezondan ish 
organlarini bevosita boshqaradigan tu tash m alar uchungina foydala- 
n ish m u m k in . M a s a la n , p a x ta te rish m a s h in a la rin in g te rish
apparatidagi tirq ish lar kattalashsa, ana shu b o ‘g‘inlar tez yeyiladi. 
A m m o ushbu tirq ish larn in g am alda kattalashuvi eng a w a lo ajrat- 
kichlarning shpindellarga nisbatan joylashish aniqligiga ta ’sir qiladi. 
Bu aniqlikning buzilishi paxta terish m ashinalari ishi sifatining pasa- 
yishiga olib keladi.
Iqtisodiy m e z o n d a b o sh q ach aro q ho ln i ko‘ram iz. U ndan m az- 
kur holda nazorat m ezoni sifatida foydalanish maqsadga muvofiqdir. 
Bu o ‘rinda ish o rg an larin i m ustaqil tarzda k o ‘rib chiqish m um kin, 
chunki ular m exan izm larning oxirgi bo ‘g ‘inlari hisoblanadi va ular- 
ning yeyilishi a w a lg i b o ‘g ‘inlarning yeyilishi bilan bevosita bo g'liq 
emas. Bu hoi iqtisodiy vazifani hal qilishni anchagina soddalashtira- 
di, ya’ni yechim b ir gek tar m aydondagi hosilni yig‘ib olishga qi- 
lingan am ortizatsiya xarajatlari (ish organlarining narxi) ham da ish 
xarajatlarining (ish organlari yeyilishi oqibatida yonilg‘i va m oyning 
o rtiq ch a sarflan ish i) eng kam m iqdorini izlab topishdan iborat 
bo‘ladi. 1,3-rasm da ko'rsatilgan xarajatlarga doir egri chiziqlar qishloq 
xo‘jaligi m ashinasining ta ’m irlash xizmat m uddatini iqtisodiy m ezoni 
bo'yich a aniqlash im k o nin i beradi.

Download 0.53 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13




Download 0.53 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa



Ish organlari, detallari va tutashmalari uchun mezon

Download 0.53 Mb.
Pdf ko'rish