• Ishonchlilik
 • Buzilmasdan ishlash
 • Chidamlilik
 • Ta’mirlashga yaroqlilik
 • Saqlovchanlik
 • Ishonchliligi уа ta’mirlash asoslari
  Download 0.53 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet4/13
  Sana25.10.2022
  Hajmi0.53 Mb.
  #28000
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
  Bog'liq
  BvbQorlXcAm3VCrVQpNwy0DTbMiL9jNRwn4yIrNt (1)
  solenoid-va-toroidning-magnit-maydoni, The present simple tense, Фонетика, 1658823099, 10 MAVZU
  Ishlash qobiliyati — mashina (buyum )ning shunday holatiki, bunda 
  m ashina berilgan vazifalarni texnik hujjatlar talablariga mos keladi- 
  gan param etrlar b o ‘yicha bajara oladi.
  M ashinaning ishlash qobiliyati ko ‘p jih a td a n yig‘ish birliklari, 
  agregatlar, qism lar va detallarning ishonchliligiga bog‘liq.
  Ishonchlilik — m ashinaning berilgan vazifalarni belgilangan ish 
  ko‘rsatkichlari qiym atlarini saqlagan holda tex n ik xizm at ko'rsatish, 
  ta ’mirlash va tashish tartibotlari (rejim lari) shartlariga mos kelgan 
  holda bajarish xususiyati. Ishonchlilik kompleks xususiyat bo‘lib, mashi­
  naning vazifasiga va undan foydalanish sharoitiga qarab buzilm asdan 
  ishlash, chidam lilik, ta ’mirlashga yaroqlilik va saqlovchanlikni alohi- 
  da-alohida yoki bírgalikda o ‘z ichiga olishi m um kin. Ishonchlilikka oid 
  atam alar G O ST—27 002—83 va 13377—75 da belgilangan.
  Buzilmasdan ishlash — m ashinaning q a n d a y d ir hajmdagi ishni 
  bajargunga qadar o ‘zining ishlash qobiliyatini m ajburiy tanaffuslar- 
  siz saqlash xususiyati. Ishlamay qolish d eganda ishlash qobiliyatining 
  buzilishidan iborat b o ‘lgan hodisa tushuniladi.
  Chidamlilik — m ashina, agregat, uzel, tu ta sh m a n in g o ‘zining 
  ishlash qobiliyatini oxirgi holatgacha saqlash xususiyati. M ashinaning 
  oxirgi holati bundan keyin undan foydalanish m um kin emasligi
  sam aradorligining pasayishi yoki xavfsizlik talablarining buzilishi bi- 
  lan b elg ilanad i va tex n ik h u jja tla rd a iz o h la n a d i. C h id a m lilik
  ko‘rsatkichlariga m ashinaning undan foydalanila boshlangandan to 
  hisobdan chiqarilgunga qadar b o ‘lgan xizm at m uddati yoki resursi 
  (gektarlarda, to n n a la rd a , so atlard a yoki b o sib o ‘tgan yo‘lin ing
  kilom etrlarida) kiradi.


  Ta’mirlashga yaroqlilik — m ashina (agrégat, uzel)ning texnik xiz- 
  m at ko‘rsatish va ta ’m irlash yo‘li bilan ishlamay qolishi ham da nuq- 
  sonlarining oldini olish, aniqlash va b artaraf etishga moslashgan- 
  ligidan iborat b o ‘lgan xususiyati.
  Saqlovchanlik — m ashinaning o ‘z ish ko ‘rsatkichlarini saqlashi 
  va saqlanish m u ddati davom ida va bu m uddat tugagandan keyin ham 
  texnik hujjatlarda (G O S T 27.002—83) ko'rsatilgan qiymatlarda saqlanib 
  turish xususiyati.
  Bajargan ishi — m ashinaning ishlash davomiyligi yoki hajmi. Agar 
  m ashina tan affu slar bilan ishlaydigan b o ‘lsa, u holda jam i bajargan 
  ishi hisobga o lin ad i. M ashinaning bajargan ishi vaqt, uzunlik, m ay- 
  don (gektarda), hajm , massa va boshqa birliklarda o ‘lchanishi mumkin. 
  Ushbu atam a G O S T 27. 002—83 ga kiritilgan.

  Download 0.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
  Download 0.53 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Ishonchliligi уа ta’mirlash asoslari

  Download 0.53 Mb.
  Pdf ko'rish