• 1 .2 . Mashina detallarining strukturaviy tarkibi va ularning ozgarishi
 • Ishonchliligi уа ta’mirlash asoslari
  Download 0.53 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet6/13
  Sana25.10.2022
  Hajmi0.53 Mb.
  #28000
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
  Bog'liq
  BvbQorlXcAm3VCrVQpNwy0DTbMiL9jNRwn4yIrNt (1)
  solenoid-va-toroidning-magnit-maydoni, The present simple tense, Фонетика, 1658823099, 10 MAVZU, 1632119137950
  Yig‘ish birligi — yig'ish ja ra y o n id a tarkibiy q ism lari o ‘zaro bi- 
  riktirilgan buyum. Yig'ish birlik larig a dvigatel, u z a tm a la r qutisi va 
  boshqalar misol b o'la oladi.
  Ishonchlilikning tushunchalari, ta ’riflari va asosiy k o ‘rsatkichlarini 
  bilish uni baholash uch un obyektiv m ezonlarni ta n la s h im konini 
  beradi.
  1 .2 . Mashina detallarining strukturaviy tarkibi 
  va ularning o'zgarishi
  M ashinalarning sifati n a fa q a t ularning b erilgan vazifalarni ba- 
  ja ra olish qobiliyati im k o n larid a, balki ishonchlilik darajasidadir 
  yoki boshqacha so‘z bilan a y tg a n d a m ashinaning ishga (yaroqlilik) 
  qobiliyatliligini uzoq vaqt saq lay olishi, kerak b o ‘lg an d a uni kam
  vaqt, kam m ehnat va kam m ateriallar sarflab q ay ta tiklay olish 
  xususiyatidir.
  A kadem ik A.I. Selivanov h a r bir m ashinada elem en tlarn in g ikki 
  g u ru h in i va uning ishga yaroqliligining ikki tashkil etuvchisini farq 
  qilishni taklif etadi [28].
  A lohida tayyorlangan, m ash in a tarkibiga k ira d ig an (ashyosi, 
  o ‘lcham lari va shaklidan q a t’iy nazar) barcha e le m en tlarg a , y a’ni 
  ram alar, bloklar, sh estern y alar, p odshipniklar, q istirm a la r, bak- 
  lar, quvurlar, tasm alar, g 'ilo fla r va shu kabilar k o n stru k tiv ele- 
  m en tlar deb aytiladi.
  M ashina ishlayotganda konstruktiv elem entlarning z a ru r b o g ia - 
  nishini yoki m e’yorida ishlashini ta ’minlaydigan b a rc h a elem entlarga 
  nokonstruktiv elem entlar deb aytiladi. Bunday elem en tlarg a m ashi­
  naning ishlab chiqarishdagi xizm at vazifalarini bajarishga yaroqli holatga 
  keltiradigan yig‘ish, rostlash, b o ‘yash, moylash va b o sh q a jarayo n- 
  lar kiradi. Shunday qilib, m ash in a ishga yaroqliligining bitta tashkil


  etuvchisi m ashinani tashkil qiluvchi barcha konstruktiv elem entlar-
  n
  ning yaroqliligi yig‘indisi I ni ifodalaydi. M ashina yaroqliligining
  /=1 1
  boshqa tashkil etuvchisi undagi h a m m a nokonstruktiv elem enlarning
  m
  yaroqliligi yig'indisi 5, Gj ni ifodalaydi.
  B in ob arin, tayyor m ashinan in g yaroqliligi, undagi konstruktiv 
  va nokonstruk tiv elem entlarning yaroqliligi yig'indisiga teng:
  Em = i E , + i G j  
  (1.1)
  /=1 
  m

  Download 0.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
  Download 0.53 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Ishonchliligi уа ta’mirlash asoslari

  Download 0.53 Mb.
  Pdf ko'rish