• Mustahkamlikning tengligi koeffitsienti
 • Ishonchliligi уа ta’mirlash asoslari
  Download 0.53 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet9/13
  Sana25.10.2022
  Hajmi0.53 Mb.
  #28000
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
  Bog'liq
  BvbQorlXcAm3VCrVQpNwy0DTbMiL9jNRwn4yIrNt (1)
  solenoid-va-toroidning-magnit-maydoni, The present simple tense, Фонетика, 1658823099, 10 MAVZU, 1632119137950
  2—Sh.U .Y o'ldoshev 
  1 7


  VI 
  toifaga butun xizm at m uddatini bajaradigan, tarkibida ancha 
  ishonchli tarkibiy qism lar bo'lgan mashinalar kiradi. Am m o bu tarkibiy 
  qism larning uncha ch id am li b o ‘lmagan ayrim konstruktiv elem ent- 
  larini vaqti-vaqtida alm ashtirib va b a ’zi nokonstruktiv elem entlarini 
  vaqti-vaqtida tiklab turish talab qilinadi. Bunda m azkur toifaga kiruv- 
  chi m ashinalardagi u n c h a chidam li bo‘lmagan konstruktiv ham da 
  nokonstruktiv e lem en tlarn i alm ashtirish oson ekanligi ko'zd a tuti- 
  ladi. 
  >
  Iste ’m olchilar u c h u n istalgan m ashinaning konstruktiv va tex- 
  nologik m ukam m alligini m iqdoriy baholash k o ‘rsatkichlaridan eng 
  m uhim i undagi ko n stru k tiv elem entlar m ustahkam ligining yoki 
  yeyilishga chidam liligining tengligi koeffitsientidir.
  Mustahkamlikning tengligi koeffitsienti Fm ashinadagi boshlang'ich 
  konstruktiv elem entlarning jam i yaroqliligi J^E¡ qiymatini yoki 
  jam i narxi X ö qiym atini m ashina butun xizmat m u d d a tin i ishla- 
  g a n d a yey iladigan a n a shu e le m en tlarn in g ja m i yaroqliligi 
  ga yoki n a rx i 
  ga b o 'lish o rq ali a n iq lan ad i:

  I n f i ,
  bu yerda «. — m ashinanin g xizm at m uddati davom ida yeyiladigan 
  tegishli konstruktiv elem en tlari soni; Q — tegishli konstruktiv ele- 
  m entning bahosi.
  H ar qanday m ashinaning mustahkamligi tengligi koeffitsientini 
  hisoblash uchun undagi barcha konstruktiv elem entlarning yeyi- 
  lishiga va xizmat m uddatiga oid m a’lumotlar bo‘lishi kerak. Mashi- 
  nadagi ko'pgina konstruktiv elementlarning yeyilishi um um an o ‘rganil- 
  m aganidan yoki keng doirada o ‘zgarib turishidan bu koeffitsientni 
  aniqlash imkoniyati ju d a cheklangandir. Shu sababli ushbu koeffitsientni 
  aniqlash uchun ehtiyot qism larni sarflashning o 'rtach a m e’yorlaridan 
  foydalanish lozim. M azkur m e’yorlar fnashinadan foydalanishning 
  o ‘rtacha sharoitini va u lar tuzilishining mukammal emasligini, xizmat 
  ko‘rsatuvchi shaxslar m alakasining o ‘rtacha saviyasini ham da detal- 
  lam ing ta’mirlashga yaroqliligi va shu kabilami hisobga oladi.
  Ushbu m e’yorlar yordam ida avval hamm a alm ashtiriladigan kon­
  struktiv elem entlar m ustahkam ligi tengligining xususiy koeffitsi- 
  en ti, keyin butun m ashin an ing mustahkamligi tengligi koeffitsienti 
  aniqlanadi.


  M ustahkamlik tengligining xususiy koeffitsienti f c ushbu form ula 
  yordamida aniqlanadi:
  ^
  ajb+T Njo'r
  bu yerda a. — m ashinaning bir nom dagi konstruktiv elem entlari 
  soni; b — m azkur m e’yor m o‘ljallangan m ashinalar soni (o d atd a 
  100 ta m ashina); T — m ashinaning yillar davom idagi (bosib o ‘tilgan 
  yo‘l kilom etri, tergan tonna paxtasi yoki b o sh q a birliklardagi) xiz- 
  m at m uddati; N .o ‘r — bir yil m obaynida konstruktiv elem entlarni 
  almashtirishning o'rtacha m e’yori.
  Agar ko‘rsatilgan m e’yorlar b o 'y ich a alm ashtiriladigan b a rc h a
  konstruktiv elem entlarning xususiy koeffitsientlari bo'lsa, m ashina 
  m ustahkamligi tengligining um um iy koeffitsienti Fc quyidagi fo r­
  mula yordamida aniqlanadi:
  F _ £ ö.
  ^ " T o T ’ 
  (1.4.)
  fc,
  bu yerda Xö, — dastlabki m ashinadagi konstruktiv elem entlarning 
  um um iy narxi; Q. — alm ashtiriladigan tegishli konstruktiv elem en t- 
  ning narxi; fc. — tegishli konstruktiv ele m en t m ustahkam ligi teng li­
  gining xususiy koeffitsienti.
  Agar bu qandaydir alohida shartlar (og'irlik param etrlari va boshqa 
  param etrlar) bilan cheklanm asa, b a rc h a ko n stru k tiv elem en tlari 
  belgilangan xizm at m uddatiga to 'liq ch id ay d ig an , ya’ni Fe = 1,0 
  bo'lgan m ashinani konstruktiv elem entlarining mustahkamligi tengligi 
  bo'yicha eng m ukam m al deb hisoblash kerak.
  M ustahkam likning tengligi koeffitsienti tra k to rla r uchun 0 ,3 5 —
  0,40, avtom obillar uchun 0 ,45 —0,60, p lu g la r uch u n 0,40—0,45 , 
  seyalkalar uch u n 0 ,8 0 —0,85, k o m b ay n lar u c h u n 0,55— 0,70 ni 
  tashkil etadi. Loyihachilar va tex n o log larn in g vazifasi ana shu qiy- 
  m atlarni birga yaqin qiym atlargacha ko ‘ta rish d a n iborat.
  Shunday qilib ishonchlilik xususiyatlari — buzilm ay ishlashlik, 
  ko‘pga chidamlilik, ta ’mirlashga yaroqlilik va saqlanuvchanlik — hozirgi 
  vaqtda m ashina-traktor parkining sifatini bah olovchi asosiy texnik- 
  iqtisodiy omil hisoblanadi.


  M ashinaning ishlanm asi va uning texnik holati orasidagi bog'liqlik 
  tasodifiydir, sh u n in g u c h u n m ashinaning ishga yaroqlilik xususiya- 
  tin i tiklash b ila n b o g ‘liq ishlarni ularning texnik holatlari buni 
  talab etganda, b a rc h a turdag i texnik xizm at k o ‘rsatish ishlarini 
  esa, ishlanm a m iq d o rid a n kelib chiqib m ajburiy o'tkazish m aqsadga 
  m uvofiqdir.
  M ashin alarn in g ish o n c h lilik ko 'rsatk ich lari tasodifiy q iym atlar 
  kategoriyasiga k ira d i va ishonchlilikka hisoblaganda nafaqat u la r­
  ning o 'rta c h a q iy m a tin i, balki eh tim o llik nazariyasi va m atem atik
  s ta tistik a u s lu b la rid a n fo y d ala n g an h o ld a « ish o n c h li yeyilish 
  chegaralari»ni a n iq la s h tavsiya etiladi.
  Buyum (m a s h in a yoki uning detali)n in g oxirgi (chekli) holati 
  bu n d an keyin u n d a n foydalanish m um kin em asligi yoki sa m a - 
  radorligining pasay ishi yoxud xavfsizlik talablariga k o ‘ra belgilana- 
  di va texnik h u jja tla rd a izohlanadi (G O S T 13377—67).
  D etallar va y ig‘ish birlik larin in g ishlash qobiliyati yo‘qolishiga 
  asosan ish q alan u v ch i ish sirtlarin in g tabiiy yeyilishi sabab b o ‘ladi.
  Yeyilish ja ra y o n in in g d e ta lla r va yig‘ish birliklarining oxirgi 
  h o la ti y u zag a k e lis h ig a t a ’s irin i k o ‘rib c h iq a m iz . Y u q o rid a
  t a ’k id lagan im izdek, oxirgi h o lat yuzaga kelganda b u y um dan b u n ­
  dan keyin fo y d ala n ish m um k in em as.
  K o‘plab ilm iy ish la rd a detallar (m ashinalar)ning oxirgi holati 
  m ezonlarini ilm iy aniqlash g a h arakat qilingan. Bu ishlar ishlam ay 
  qolishlarni va k o n stru k tiv m ulohazalarni m u han disona oddiy tahlil 
  qilishga ham da m urakkab texnik- iqtisodiy ishlanmalarga asoslangan.
  Detallar o 'lch am larin in g va geometrik shaklining o ‘zgarishi mexa- 
  nizmdagi ana shu detallarning ishlashiga har xil ta ’sir ko‘rsatadi.
  M a sa la n , a g a r d e ta l m a s h in a n in g ish o rg a n i boM sa, bu 
  o'zgarishlar m ash in a n in g ish sarfi (ekin ekish, paxta terish sifati, 
  yerlarni tekislash va hokazo) pasayishi, shuningdek ishqalanuvchi 
  detallarining ja d a l yeyilishiga olib keladi. Shu bilan birga m ash in a­
  ning m ahsulot birlig in i ishlab chiqarishga sarflaydigan quvvati, 
  ashyolam ing sarflanishi va shu kabi ish ko‘rsatkichlari ham o'zgarishi 
  mumkin.
  O datda, oxirgi h o lat ishlamay qolishdan iborat b o ‘lib, ularning 
  ro‘y berishi u yoki bu ish birligining resurslari tugaganligini bildiradi. 
  Kamida shunday ikki holat mayjudki, bu holatlarga ko‘ra m ezonlarni 
  birm uncha um um lashgan tarzda berish lozim.


  Birinchi holat shu b ilan b og ‘liqki, oxirgi h o lat m ezoni yig‘ish 
  birligini butkul ta ’m irlashga j o ‘natish zarurligini bildiruvchi m ezon- 
  dan boshqa narsa emas. T ra k to rla r agregatlari u c h u n ular bajargan 
  ishning shunday miqdori m ezo n b o ‘lib xizm at qiladiki, shu paytda 
  butkul ta ’mirlashga jo ‘natilsa, butun xizmat m u ddati m obaynida qili- 
  nadigan xalq xo‘jaligi xarajatlari eng kam b o ‘ladi.
  Ikkinchi holat esa shu bilan bog‘liqki, m uayyan agregatning oxirgi 
  holati mezonini aniqlash uch u n undan foydalana boshlanganidan beri 
  jam i qilingan xarajatlar funksiyasini bilish kerak bo'ladi. 0 ‘z navbatida, 
  bunday funksiya oxiigi holat tushunchasini yangicha talqin qiladi. Masalan, 
  qandaydir agregatda bir q a n ch a istalgan ishlamay qolishlar yuz bersa- 
  yu, am m o birorta ham resurs b o ‘yicha ishlamay qolish sodir bo‘lmasa 
  (odatdagi tushunchada), u holda ana shu ishlamay qolishlam i va trak- 
  tom ing bekor turib qolishidan ko‘rilgan zararlami b artaraf etishga qili- 
  nadigan jami xarajatlar shunday katta bo‘lar ediki, bunday paytda oxir­
  gi holatga kelganini va agregatni butkul ta’mirlash lozimligini ta’kidlash 
  maqsadga muvofiq bo'lar edi. Qisqa qilib aytganda, b ir qancha istalgan 
  ishlamay qolishlar o'zining oqibatlariga ko‘ra resurs b o ‘yicha ishlamay 
  qolishga tengdir, ya’ni oxiigi holat boshlanganini bildiradi.
  Am m o real foydalanishda to ‘planib qolgan x arajatlar funksiyasi­
  ni bilish amalga oshirib b o ‘lm aydigan ishdir, c h u n k i xarajatlar va 
  zararlarni tegishlicha hisobga olib borib b o im a y d i. M e ’yorida va real 
  foydalanishlardagi kuzatuvchilar natijalarini b irgalikda tahlil qilish 
  orqaligina bunday funksiyani aniqlash m um kin. Bu funksiya agrégat 
  resursini sinovlar yoki kuzatuvlar natijalari b o ‘y icha baholash uchun 
  m o ‘ljallangan.
  Shunday qilib, oxirgi h o lat m ezonlari sinovlar yoki kuzatuvlar 
  natijalari asosida muayyan yig‘ish birligining resursin i, shuningdek, 
  muayyan yig'ish birligining ahvolini baholashga moMjallangan.
  Aytib o‘tilgan mezonlardan har qaysisi maxsus iqtisodiy-matematik 
  model bo‘yicha ishlab chiqilgan. Quyida shunday m ezonlam ing mazmuni 
  traktor agregatlaridan biri m isolida keltirilgan.
  1.1-rasm da bajarilgan ishga b o g‘liq b o ‘lgan x a ra ja tla r hajm i 
  k o ‘rsatilgan. «C»min bilan bajarilgan ish «T» k o ‘rsatilgan b o'lib, u 
  agregatni ishga yaroqli holatda saqlashga qilingan eng kam xarajatlarga 
  to ‘g ‘ri keladi. «T» ning bu qiym ati agrégat u ch u n oxirgi holatning 
  umumlashtirilgan mezoni b o ‘ladi va rejadagi h am da boshq a yiriklash- 
  tirilgan vazifalarni hal etish u c h u n yaraydi.  Download 0.53 Mb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
  Download 0.53 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Ishonchliligi уа ta’mirlash asoslari

  Download 0.53 Mb.
  Pdf ko'rish