• JAHON IJTIMOIY-IQTISODIY GEOGRAFIYASI 0 ’q u v q o ’l l a n m a
 • Jahon ijtimoiy-iqtisodiy geografiyasi
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet1/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  27258

  JAHON IQTISODIYOTI VA DIPLOMATIYA 
  UNIVERSITETI
  B.A. BAHRITDINOV 
  S.A. ZOKIROVA 
  GA. ABDURAHIMOVA 
  S.E. A’ZAM
  JAHON IJTIMOIY-IQTISODIY 
  GEOGRAFIYASI
  0 ’q u v q o ’l l a n m a
  TOSHKENT 2008


  KIRISH.................................................................................................................4
  SZ BOSHI......................................................................................................... 6
  I BLIM. GEOGRAFIK MEHIMATTAQSIMOTINING OMILLARIVAKOMPONENTLARI ...... 7
  I BOB. Turarjoy atrofidagi muhit: resurslarva muammolar........................................ 7
  Jahon tabiiy resurslari.......................................................................................... 7
  Energiya resurslari............................................................................................. 10
  Mineral resurslar................................................................................................ 13
  Yer resurslari..................................................................................................... 15
  rmon resurslari................................................................................................ 16
  Suv resurslari.....................................................................................................17
  Dunyo okeanining resurslarni zlashtirishi............................................................ 18
  Ekologiya: insoniyat taqdiriga kalit......................................................................... 19
  Ekologik xavf: ayrim ko’rsatkichlar va umumiy tanglik..............................................19
  Ifloslantirish manbalari.........................................................................................21
  "Parnik effekti”....................................................................................................23
  “Ozon tuynugi” ...................................................................................................24
  Avtomobil - xavfli manba.....................................................................................24
  Atom energetikasining ta’siri................................................................................ 25
  0 ’rmonlarning yqolishi.......................................................................................25
  Cho’llanish......................................................................................................... 26
  Ekologik muvozanatni qanday qayta tiklash kerak-................................................ 26
  Iqtisodiy muammolar........................................................................................... 27
  Resurs bilan ta’minlash muammosi....................................................................... 29
  Xom ashyo resurslari......................................................................................... 31
  Neft.................................................................................................................. 31
  Ko’mir................................................................................................................ 32
  Qayta tiklanmaydigan resurslar............................................................................33
  Dunyodagi oziq-ovqat muammosi.......................................................................... 35
  Aholining oziq-ovqatga blgan ehtiyoji..................................................................35
  Rivojlanayotgan mamlakatlarglobal ovqatlanish tizimida.......................................... 37
  Oziq-ovqat mahsulotlari masalalarini yechish........................................................ 42
  yollari imkoniyatlari............................................................................................. 42
  II BOB. Jahon aholisi geografiyasi........................................................................ 44
  2.1. Aholining jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati, uning ayrim tarixiy davrlardagi soni va 
  dinamikasi 
  ..............................................................................................44
  2.2. Aholining tabiiy harakatiga xos umumiy va regional jihatlar................................45
  2.4 Jahon aholisining irqiy, etnik va diniy tarkibi.......................................................46
  Migratsiya 
  ...................................................................................47
  Aholining diniy tarkibi.......................................................................................... 49
  Mehnat salohiyati aholining ijtimoiy va kasbiy tuzilmasi............................................50
  Aholining hududiy joylashuvi................................................................................ 50
  Shahar va qishloq aholisi..................................................................................... 51
  Urbanizatsiya.................................................................................................... 51
  IIIBOB. SANOAT: INNOVATSIYAVAGEOGRAFIYA................................................ 53
  Jahon mamlakatlarining iqtisodiy rivojlanish darajasiga ko’ra turlari.......................... 56
  IV BOB. Qishloq xo’jaligi: geografik rivojlanishning bosqichlari va ziga xos
  xususiyatlari.................................................................................................58
  Zamonaviy FTI ning rivojlanish bosqichlari............................................................. 58
  Rivojlanish darajasi va ynalishining geografik tavofutlari...................................... 59
  Qishloq xjaligi ishlab chiqarish geografiyasining o’ziga xos tuzilishi....................... 66
  3.Qishloq xjaligi turlari........................................................................................70
  V BOB. TRANSPORT: MEHNATNING GEOGRAFIK TAQSIMOTIKOMPONETIVA
  INTEGRATSIYAOMILI.....................................................................................71


  JAHON TRANSPORTTIZIMINING ASOSIY KRSATKICHLARI.................................. 72
  Tarmoq ichidagi siljishlar va tendensiyalar............................................................. 76
  Transport va Jahon xjaligi aloqalari.................................................................... 79
  Horij davlatlarturi. Tipologiyaning mazmuni va ahamiyati......................................... 81
  Turlashtirish krsatkichlari.................................................................................. 83
  Davlat turlari...................................................................................................... 85
  arbiy Yevropaning rivojlangan kichik davlatlari....................................................86
  11.1. arbiy Yevropaning rtacha rivojlangan davlatlari........................................... 87
  Mintaqaviy tafovutlar.......................................................................................... 87
  arbiy Yevropa.................................................................................................87
  GERMANIYA FEDERATIV RESPUBLIKASI............................................................... 88
  BUYUK BRITANIYA............................................................................................. 91
  FRANSIYA RESPUBLIKASI................................................................................... 93
  Rossiya Federatsiyasi........................................................................................ 96
  ShimoliyAmerika.................................................................................................98
  AMERIKAQSHMASHTATLARI (AQSh)............................................................... 99
  KANADA......................................................................................................... 102
  LotinAmerikasi................................................................................................. 104
  Braziliya........................................................................................................... 104
  MEKSIKA.......................................................................................................... 106
  Osiyo.............................................................................................................. 108
  MISRARAB RESPUBLIKASI............................................................................... 109
  JANUBIYAFRIKARESPUBLIKASI (JAR)...............................................................111
  Yaponiya.......................................................................................................... 113
  XITOY XALQ RESPUBLIKASI.............................................................................. 115
  Qozog’iston...................................................................................................... 118
  Afrika............................................................................................................... 120
  Avstraliya........................................................................................................ 120
  VI BOB. Xizmatlar doirasi: postindustrial siljishlarning asosiy ynalishlari................ 121
  Jahon xojaligining umumiy xususiyatlari va rivojlanishi jihatlari............................... 122
  Sanoatning xalq xjaligidagi ahamiyati, uning rivojlanishi va joyiashishiga ta’sir
  krsatuvchi omillar...................................................................................... 127
  Jahon sanoati tarkibida yuz berayotgan asosiy o’zgarishlar..................................128
  Jahonning asosiy sanoat tarmoqlari geografiyasi................................................ 128
  II BLIM. INSONIYAT SMLIZATSIYASINING RIVOJIANISHIVAIJTIMOIY-
  MAKROIQTISODIY DUNYONING SHAKLLANISHI............................................. 135
  I BOB. Mintaqaviy sivilizatsiyalar genezisi va shakllanishi......................................135
  Yer yuzida odamlaming paydo bo’lishi................................................................. 135
  llk madaniyatlar................................................................................................. 138
  Qulchilik saltanatlari...........................................................................................142
  FEODALIMPERIYALAR VA DINLAR.................................................................... 148
  IIIBUM.......................................................................................................... 158
  I Bob. Iqtisodiy salohiyat tushunchasining mohiyati va tashkil qiluvchi elementlari.... 158
  II Bob. Resurslar, ularning turlari va iqtisodiy salohiyatda tutgan o’mi......................160
  III bob. zbekistonning geografik mi - iqtisodiy salohiyatining krsatkichi va
  taraqqiyotining hamda halqaro aloqalar samaradorligining muhim omili...............163
  IV Bob. zbekistonning hududiy salohiyati..........................................................167
  V Bob. 0 ‘zbekistonning inson salohiyati.............................................................. 172
  VI Bob. Tabiiy resurslar - 0 ’zbekiston iqtisodiy taraqqiyotining muhim omili.............. 181
  Mineral resurslar.............................................................................................. 181
  Yer resurslari...................................................................................................188
  I llova. Mustaqil zbekiston xalq xjaligining ravnaq topishida sanoatning rli........ 195
  llllova...............................................................................................................206
  FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO YXATI.................................................... 217


  Iqtisodiy geografiya - ishlab chiqarishni joylashtirish qonuniyatlari ijtimoiy- 
  tarixiy rivojlanish davrlarida geografik muhitda ishlab chiqarish kuchlarini zaro 
  ta’siri va moslashuvini 
  0
  'rganuvchi fan. Shu jumladan, iqtisodiy geografiyaning 
  predmeti, bir tomondan, jamiyat ishlab chiqaruvchi kuchlari, ularning joylashishi, 
  o’zaro aloqadorligi, ularning tarixiy rivojlanish davrlari, o’zaro ishlab chiqarish 
  aloqalari, egalik xususiyatlari bilan bog liq bo lib, turli davrlarda zamon va 
  makonda zgarishini, ikkinchi tomondan, ishlab chiqarish kuchlarining 
  joylashgan geografik muhitini o’ziga xos xususiyatlarini oYganadi.
  Yuqoridagilardan aniqlanishicha, iqtisodiy geografiya hozirgi kunda 
  haqiqiyligicha qolmoqda. U faqatgina ishlab chiqarish kuchlarini ishlab 
  chiqarishdagi jarayonini emas, balki geografik muhitdagi tabiiy resurslardan 
  foydalanishni o’rganadi. Ta’kidlash joizki, iqtisodiy geografiya tabiat va jamiyat 
  rtasidagi o’zaro bog’liq umumiy masalalar bilan bir qatorda turli tabiiy muhitning 
  ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirishga ta ’sirini rganish ham muhim 
  ahamiyat kasb etadi.
  Agar aholi geografiyasi rganilsa, unda nafaqat ishlab chiqarishda band 
  aholi o’rganiladi, balki ishlab chiqarishga to’g’ridan-to’g’ri aloqasi bo’lmagan 
  tillarning millat, elat, din va insonlarning turmush tarzi kabi inson hayotining 
  tug’ilishdan boshlab limgacha bo’lgan jihatlarni rganadi.
  Zamonaviy xo’jalik geografiyasini moliyaviy kapital, bozor xizmatlarisiz 
  tushunish qiyin. Eng asosiy aholi va xo’jalik geografiyasidagi siljishlar turli xil 
  miqyosdagi hududiy majmualami shakllanishi jamiyat hayotidagi zgarishlar 
  mafkura, siyosat, falsafiy jihatlardagi moddiy, madaniy, tashkiliy aloqalar shunga 
  olib keladiki, iqtisodiy geografiyaning boshqa ijtimoiy fanlar tarix, iqtisod, 
  etnologiya, siyosatshunoslik fonlari bilan bevosita bog’liq.
  Minglab yillar davomidagi tabiat bilan jamiyat rtasidagi munosabatni 
  o’rganish tajribasi shuni krsaiadiki, ishlab chiqarish kuchlarini yuksalishida 
  tabiatdan maksimal darajada foydalanish, XX asrning II yarmidan keyin tabiiy 
  resurslardan xo jasizlarcha foydalanish natijasida hczirgi kunda jamiyatni asosiy 
  muammosi tabiatni saqlab qolish va resurslarni iloji boricha tejashdan iborat.
  Geografik qobiqda yuz berayotgan ijtimoiy elementlarning iqtisodiy-ijtimoiy 
  qonuniyatlarini joylashtirish, ularning o’zaro aloqadorligi va mosligi ynalishlarini 
  olib borish jarayonlarida hozirgi vaqtda yetarlicha o’zgarishlar ro’y berdi.
  Jamiyat rivojlanishidan ijtimoiy formatsiya bosqichlari sha davrdan 
  haqiqiy jamiyat mehnat taqsimoti bosqichlari bilan mos kelmagandi. Jamiyat 
  xjaligi rivojlanishining agrar bosqichi 2 tadan ortiq formatsiyani - quldorlik, 
  feodalizm, shuningdek, kapitalizmning manufaktura davrlarini o’z ichiga oladi. 
  Faqatgina XVIII-XIX asrlar arafasida sanoatda ro’y bergan to’ntarish natijasida 
  jahon rivojlanishi industrial davriga tdi, bu davrda texnika va ishlab chiqarish 
  kuchlarining yangilanishi geografik mehnat taqsimoti yangi bosqichlarining  Download 4.28 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Jahon ijtimoiy-iqtisodiy geografiyasi

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish