• H ozirda u m u m ja h o n y o q i!g ’i z a x ir a sid a n (issiq lik qobiliyati 6 0 fo iz g a c h a )
 • Jahon ijtimoiy-iqtisodiy geografiyasi
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet10/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  1. Tabiiy iqlim resurslari
  1. Antrpogen omillar ta’siri ostida keskin 
   zgarishlar xavfi bor. Tartibga solish ni talab 
  qiladi.
  2. Umumiy ek o lo g o k b alan s 
  resurslari
  2. Y o'qolish ga yaqin. G eom uhitni qaytarib 
  b o ’lm as  zgarishlar xavfi bor. Diqqatga sa zo v o r 
  va tezd a tartibga solish n i talab qiladi.
  3. R ekreatsion resurslar
  3. Y o'qolish te z borm oqda. Ifloslanish 
  kuchaym oqda. Diqqatga sazovor.
  Z a m o n v a m a k o n r es u r sla ri
  1. Hududiy, suv, kosm ik 
  m akon resurslari
  1. Iqtisodiyotga zidlik, natijasizlik, ifloslantirish 
  faktlari kuzatilm oqda. Aholisi zich. Chiqindilar 
  tplanishi. Diqqatga s a z o v o r va tartibga 
  solish ni talab qiladi.
  2. Zam on va m akon resurslari
  2. Eng noyob resurslardan biri. Insoniyat tizimli 
  ravishda resurs haqida fikrlashga  tgani y o ’q. 
  Ekologlar alam bilan hazil qiladilar: «Insoniyat 
  ham m a global m uam m olam i y ech ish i mumkin.»
  Energiya resurslari
  XIX 
  a s r b o s h ig a c h a a s o s iy e n e r g iy a r esu r si y o g ’o c h b o ’lg a n . K eyin ch alik 
  u n in g a h a m iy a ti p a s a y a b o s h la d i v a a s t a - s e k in birinch i “e n e r g iy a  tis h i” -  
  k o ’miridan k e n g fo y d a la n is h k  z g a ta sh la n d i. Lekin k o ’mir hukm ronligi u z o q q a  
  b orm ad i chun ki u n in g  rn iga y o q ilg'in in g b o s h q a turlari b o ’lm ish neft v a tabny 
  g a z q a z ib olin ish i v a i s t e ’m ol qilinishi keldi.
  H ozirda u m u m ja h o n y o q i!g ’i z a x ir a sid a n (issiq lik qobiliyati 6 0 fo iz g a c h a ), 
  n eft v a g a z (2 7 fo iz) ni ta sh k il e ta d i U m u m iy ja h o n ish la b c h iq a r is h d a (q a zib  

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Jahon ijtimoiy-iqtisodiy geografiyasi

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish