• Urbanizatsiya J u d a yirik sh a h a r la r a g lo m er a tsiy a la r i M exiko, Tokio, S a n -P a u lu , Nyu-York
 • H ozirgi v a q td a ikki v a u n d a n ortiq a g lo m e r a ts iy a la r h u d u d in in g q o ’sh ilib
 • U r b a n iz a t s iy a d a r a j a s i b  y ic h a j a h o n d a g i b a r c h a m a m la k a tla r n i u c h g u r u h g a b  lis h m u m k in .
 • a h o lis in in g atigi 1 foizi t  g ’ri k elad i. U m u m a n o lg a n d a , a h o li s o n i v a u lu sh i
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet101/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   97   98   99   100   101   102   103   104   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  a h o lis in in g atigi 1 foizi t  g ’ri k elad i. U m u m a n o lg a n d a , a h o li s o n i v a u lu sh i 
  balandlik o s h g a n sari k am ayib boradi. Lekin bu q o n u n iy a t J a n u b iy A m erik a d a o ’z  
  ifod asin i to p m a y d i. B u n d a n tash q ari, O siy o qit’a s i bilan jam i quruqlik y u z a s ig a  
  x o s b  lg a n k rsatkichlar bir xil m iqdorlar x o slig i bilan ajralib turishligini t a ’kidlab 
  0
  ’tish lozim .
  Shahar va qishloq aholisi. 
  Urbanizatsiya
  J u d a yirik sh a h a r la r a g lo m er a tsiy a la r i M exiko, Tokio, S a n -P a u lu , Nyu-York 
  sh ah arlari atrofid a s h a k lla n g a n , sh u la rn in g har birida 1 6 m ln .d a n 3 0 m ln .g a c h a  
  kish i istiq o m a t q ilad i.
  H ozirgi v a q td a ikki v a u n d a n ortiq a g lo m e r a ts iy a la r h u d u d in in g q o ’sh ilib  
  k e t is h i n a t ij a s id a u r b a n i z a t s i y a l a s h g a n r a y o n la r v a z o n a la r , e n g m u h im i 
  m e g a p o lis la r v u ju d g a k e lm o q d a . S h u la r ic h id a T o k a y d o , B o s v a s h S a n s a n , 
  C h P IT S m e g a p o lis la r i a lo h id a rin e g a lla y d i.
  U r b a n iz a tsiy a ja r a y o n i u m u m iy x u s u s iy a tla r d a n ta sh q a r i ayrim r eg io n la r  
  v a m a m la k a tla r m iq iy o sid a o 'z ig a x o s x u s u s iy a tla r bilan h a m ifo d a la n a d i. S h u la r 
  ich id a u r b a n iza tsiy a d a r a ja si v a sur^atlari a lo h id a a h a m iy a t k a s b eta d i.
  U r b a n iz a t s iy a d a r a j a s i b  y ic h a j a h o n d a g i b a r c h a m a m la k a tla r n i u c h  
  g u r u h g a b  lis h m u m k in .
  1. Yuqori d a r a ja d a u r b a n iz a ts iy a la s h g a n m am la k a tla r (s h a h a r a h o lisin in g  
  u lu sh i 5 0 fo iz d a n yuqori).

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   97   98   99   100   101   102   103   104   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  a h o lis in in g atigi 1 foizi t  g ’ri k elad i. U m u m a n o lg a n d a , a h o li s o n i v a u lu sh i

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish