• Yuqori d a r a ja d a u r b a n iz a ts iy a la s h g a n m a m la k a tla r q a to rig a Y e v ro p a n in g
 • 0 ’rta c h a d a r a ja d a u r b a n iz a t s iy a la s h g a n m a m la k a tla r n in g a s o s i y q ism i
 • P a s t d a r a ja d a u r b a n iz a ts iy a la s h g a n m a m la k a tla rn in g h a m k p ch iligi Afrika v a O siy o d a m avju d e k a n lig in i t a ’kidlab otish lo zim .
 • H ozirgi v a q td a u rb a n iza tsiy a d a r a ja si rivojlan gan m a m la k a tla rd a 7 foizn i
 • U r b a n iz a t s i y a j a r a y o n in in g  s i s h s u r ’a tla r i m a m la k a t n in g iq t is o d iy
 • Iq tiso d iy r iv o jla n g a n m a m la k a tla r d a s h a h a r a h o lis in in g u lu sh i 7 5 - 9 0 f o iz g a
 •  . 0 ’rtach a d a r a ja d a u r b a n iz a ts iy a la s h g a n m a m la k a tla r (s h a h a r a h o lisin in g
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet102/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  2 . 0 ’rtach a d a r a ja d a u r b a n iz a ts iy a la s h g a n m a m la k a tla r (s h a h a r a h o lisin in g  
  u lu sh i 2 0 - 5 0 fo iz).
  3 . P a s t d a r a ja d a u r b a n iz a ts iy a la s h g a n m a m la k a tla r ( s h a h a r a h o lis in in g  
  u lu sh i 2 0 fo iz d a n k am ).
  Yuqori d a r a ja d a u r b a n iz a ts iy a la s h g a n m a m la k a tla r q a to rig a Y e v ro p a n in g  
  b a r c h a d a v la tla r i, A v s tr a liy a , Y a n g i Z e la n d iy a h a m d a S h im o liy v a J a n u b iy  
  A m erik a n in g k p ch ilik m am lakatlari kiradi.
  0 ’rta c h a d a r a ja d a u r b a n iz a t s iy a la s h g a n m a m la k a tla r n in g a s o s i y q ism i 
  Janu biy,  a rb iy , M ark aziy v a Janubiy, J a n u b i-S h a r q iy O s iy o regionlari h a m d a  
  A frikada j o y la s h g a n .
  P a s t d a r a ja d a u r b a n iz a ts iy a la s h g a n m a m la k a tla rn in g h a m k p ch iligi Afrika 
  v a O siy o d a m avju d e k a n lig in i t a ’kidlab o'tish lo zim .


  H ozirgi v a q td a u rb a n iza tsiy a d a r a ja si rivojlan gan m a m la k a tla rd a 7 foizn i, 
  r iv o jla n a y o tg a n m a m la k a tla r d a 3 7 fo iz n i ta s h k il e t a d i, d u n y o b  y ic h a bu 
  k o ’rsatkich 51 f o iz g a te n g .
  U r b a n iz a t s i y a j a r a y o n in in g  s i s h s u r ’a tla r i m a m la k a t n in g iq t is o d iy  
  rivojlanganlik h a m d a u r b a n iza tsiy a la sh g a n lik d a r a ja sig a b o g liq h o ld a o 'zg a ra d i. 
  Iq tiso d iy r iv o jla n g a n m a m la k a tla r d a s h a h a r a h o lis in in g u lu sh i 7 5 - 9 0 f o iz g a , 
  y a ’ni yuq ori d a r a ja g a y e tg a n lig i tufayli, u r b a n iz a ts iy a la s h is h sur^atlari a n c h a  

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa   . 0 ’rtach a d a r a ja d a u r b a n iz a ts iy a la s h g a n m a m la k a tla r (s h a h a r a h o lisin in g

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish