• 0 z b e k is t o n , Misr, T u n is, JA R , N am ibiya, M ek sik a , B raziliya, Chili, V e n e s u e la v a
 • Y a m a y k a , S e n t - L u s i l , T r in id a d v a T o b a g o ) y o k i q u r u q lik d a j o y l a s h g a n
 • O ltin ch i g u r u h ic h id a ta b iiy r e s u r s la r n in g d e y a r li b a r c h a tu r la rig a b o y
 • rek riatsion r e s u r s la r g a b o y ( S e y s h e l o r o ’llari, A n tigu a v a B arb u d a, S en t-K risto fo r
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet108/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   104   105   106   107   108   109   110   111   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  rek riatsion r e s u r s la r g a b o y ( S e y s h e l o r o ’llari, A n tigu a v a B arb u d a, S en t-K risto fo r 
  v a N e v is , M alta) m a m la k a tla rid a n iborat.
  B e sh in c h i gu ru h tabiiy resu rsla r bilan xar hil ta ’m in la n g a n m a m la k a tla rd a n  
  ta sh k il t o p g a n . S h u la r n in g ic h id a уег, s u v v a m in e ra l r e s u r s la r bilan y a x s h i 
  ta ’m in la n g a n m a m la k a tla r (U k rain a, P o ls h a , R u m in iy a , T urkiya, Q o z o g ’is to n , 
  0 'z b e k is t o n , Misr, T u n is, JA R , N am ibiya, M ek sik a , B raziliya, Chili, V e n e s u e la v a  
  b o s h q a ) la r b ila n n a v b a t d a r e s u r s la r n in g bir turi h i s o b i g a r iv o j la n a y o t g a n  
  m a m la k a tla r h a m m avjuddir. M azkur m a m la k a tla r ich id a r e k re a tsiy a r e s u r sla r g a  
  b o y “огоГ (V anuatu,  a r b iy S a m o a , M ikroneziya, Fiji orollari, Maldiv R e sp u b lik a s i, 
  Y a m a y k a , S e n t - L u s i l , T r in id a d v a T o b a g o ) y o k i q u r u q lik d a j o y l a s h g a n  
  m a m la k a tla r (Livan, M a k e d o n iy a , T u n is v a b o s h q a )la r a lo h id a rin e g a lla y d i.
  O ltin ch i g u r u h ic h id a ta b iiy r e s u r s la r n in g d e y a r li b a r c h a tu r la rig a b o y  
  m a m la k a t (Xitoy, H in diston , P o k isto n , K am erun , G ru ziya, O zarb ajon v a b o s h q a )la r  
  bilan bir n a v b a td a sh u la r n in g bir, ikki turi bilan y a x sh i t a ’m in la n g a n d a v la tla r 
  h a m m avjuddir. C h u n o n c h i, m in eral r e s u r sla r h is o b ig a r iv o jla n a y o tg a n m a m la - 
  katlar q a to rig a T u rk m a n isto n , B oliviya, M avritaniya, Z a m b iy a , e r -s u v resu rsla ri 
  h is o b ig a r iv o jla n a y o tg a n m a m la k a tla r q a to r ig a A lb a n iy a , T ojikiston, K a m b o ja , 

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   104   105   106   107   108   109   110   111   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  rek riatsion r e s u r s la r g a b o y ( S e y s h e l o r o ’llari, A n tigu a v a B arb u d a, S en t-K risto fo r

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish