• Jahon mamlakatlarining iqtisodiy rivojlanish darajasiga ko’ra turlari
 • M a m a la k a tla m i ayrim turlarga ajratish a w a la m b o r ularda m avju d a h o li jon
 • L a o s, S e n e g a l, V y e tn a m , G o n d u r a s, N ik a ra g u a , G a n a , B a n g la d e s h , Sh iri-L ank a
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet109/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   105   106   107   108   109   110   111   112   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  L a o s, S e n e g a l, V y e tn a m , G o n d u r a s, N ik a ra g u a , G a n a , B a n g la d e s h , Sh iri-L ank a, 
  M old aviya v a b o s h q a la r kiradi.
  Yettinchi g u r u h g a kiradigan iq tisod iy q o lo q m a m la k a tla rn in g k pchiligi tab iiy 
  r e s u r sla r g a k a m b a g ’aldir. S h u la r q a to rig a B u r k in a -F a so , G v in e y a -B isa u , Mali, 
  S y e r r a -L e o n e , E fiop iya, M alavi, M ozam b ik , R u a n d a , Y am an v a N e p a l davlatlari 
  kiradi. U s h b u g u r u h d a g i b a z i bir m a m la k a tla r ta b iiy r e s u r sla r n in g u yoki bu 
  tu rig a b o y b o ’la g n a lig ig a q a r a m a s d a n , is h la b c h iq a r is h m u n o s a b a tla r in in g  
  m u k a m m a l e m a s lig i v a a h o li s o n in in g ju d a t e z s u r ’a tlar b ilan  s a y o t g a n lig i 
  tufayli, iq tisod iy q o lo q lik d a n c h iq a o lm a y a p ti. B u n d a y m a m la k a tla r q a to rig a yer, 
  s u v v a m ineral r e s u r sla r g a b o y S u d a n , N igeriya, M a d a g a sk a r, T a n za n iy a , A n g o la , 
  KDR, C h a d v a b o s h q a d a v la tla r kiradi.


  Jahon mamlakatlarining iqtisodiy rivojlanish 
  darajasiga ko’ra turlari
  H o zir g i v a q t d a iq tis o d iy v a s i y o s i y g e o g r a f iy a d a j a h o n m a m la k a tla rin i 
  iq tis o d iy r iv o jla n is h d a r a j a s ig a к о ’га a y rim tu r la rg a a jr a tis h m a s a l a s i e n g  
  m u h im v a d o lz a r b m a s a l a h is o b la n a d i. U s h b u m u r a k k a b v a k o ’p jih a td a n  
  “n o z ik ” m u a m m o fa n y u tu q la ri v a e r is h ilg a n ta jr ib a la r g a t a y a n g a n h o ld a  
  h a l etild i.
  M a m a la k a tla m i ayrim turlarga ajratish a w a la m b o r ularda m avju d a h o li jon  

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   105   106   107   108   109   110   111   112   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  L a o s, S e n e g a l, V y e tn a m , G o n d u r a s, N ik a ra g u a , G a n a , B a n g la d e s h , Sh iri-L ank a

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish