• K on tin en tal s h e lf b a g ’rida (n e ft v a g a z k on larid an ta sh q a r i) k o ’p lab turli
 • Y ap o n iy a v a b o s h q a m a m la k a tla rn in g qirg’oq larid a tem ir, m is, nikel, q a la y v a
 • Q a zib c h iq a r is h m iqdori v a m in eral r esu rsla rd a n fo y d a la n is h d a g i o ’z g a r is h -
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet16/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  Q a zib c h iq a r is h m iqdori v a m in eral r esu rsla rd a n fo y d a la n is h d a g i o ’z g a r is h - 
  lar x a lq a r o s a v d o - s o t i q d a n a f a q a t k o ’p g in a d a v la tla r n in g ijtim o iy -iq tis o d iy  
  h o la tig a t a ’sir e ta d i, balki g lo b a l x arajatlarga e g a blib, ja h o n d a bu tu n r es u r s 
  holatini b elgilayd i. B orish qiyin b  lg a n rayonlard a g e o lo g ik qidirish ishlari k u ch a y - 
  tirilm oqda, resu rsla rn i s a q la y o la d ig a n te x n o lo g o y a la r v a ikkinchi m arta b  la- 
  d ig a n x o m a s h y o d a n fo y d a la n is h u slu b i q o ’llab k e lin m o q d a , m u q o b il e n e r g e -  
  tika m a n b a la rid a n fo y d a la n ilm o q d a v a h.k. Bu harakatlar m in eral resu rsla rin in g  
  ya q in k ela ja k d a y  q o lis h h a q id a g i fikrlami o ’zg a rtirish g a olib keldi.
  “Zaxiralar” tu s h u n c h a si a n c h a  zgaru vch an . Ularning miqdori fan v a texnika 
  ta r a q q iy o ti j a r a y o n id a  z g a r a d i, s h u ju m la d a n y a n g i, q a z is h q iyin b o ’lg a n  
  qazilm alam i, konlarda b arch a qidirish v a tayyoriash shilarini olib borish. Ko’pgin a 
  rivojlanayotgan davlatlar uch u n m ineral resurslar zaxiralari kam oY gan ilgan hududlar 
  uch u n x o s narsa. F a q a t 50-yillardan b o s h la n g a n davr ichida ja h o n d a topilgan foydali 
  qazilm alar zaxiraning 8 0 foizi rivojlanayotgan davlatlarga t g ’ri keladi.
  K on tin en tal s h e lf b a g ’rida (n e ft v a g a z k on larid an ta sh q a r i) k o ’p lab turli 
  m e ta lla m in g s a n o a ti t o ’p lam i bir jo y d a y ig ’ilgan A vstraliya, K a n a d a , A Q S H , Chili, 
  Y ap o n iy a v a b o s h q a m a m la k a tla rn in g qirg’oq larid a tem ir, m is, nikel, q a la y v a  
  b o s h q a m in e r a lla r q a z ib c h iq a r is h u c h u n d e n g i z s h a x t a la r i is h l a m o q d a .  

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Q a zib c h iq a r is h m iqdori v a m in eral r esu rsla rd a n fo y d a la n is h d a g i o ’z g a r is h -

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish