• Q is h lo q x o ’jalik y er-su vlarn i, k o ’p yillik  sim liklar ( b o g ’lar, p la n ta tsiy a la r)
 • ’tlo q la ro r ta sid a g i n isb a ttu r lic h a (1 1 .4 - ja d v a l). H ozirgi v a q td a
 • Ish lan m a y er katta m aydonlari d eg r a d a tsiy a natijasida y qolib k etm o q d a .
 • Jahon ijtimoiy-iqtisodiy geografiyasi
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet18/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  b lib k ela d i.
  P la n e ta уег fon d in in g fa q a t 1 /3 q ism i - bu q ish lo q x o ’jalik y er-su v la ri 9 4 ,8  
  mlrd. g a ). Q o lg a n h u du d - bu im oratlar v a y o ’llar bilan b a n d b o ’lg a n yerlar, 
  t o g ’lar, sah rolar, muzliklar, oY m onlar botq oq lik v a h.k.
  Q is h lo q x o ’jalik y er-su vlarn i, k o ’p yillik  sim liklar ( b o g ’lar, p la n ta tsiy a la r), 
  tabiiy y a y lo v la r v a o llo q la r kiradi. D u n y o davlatlari b o ’y ich a q is h lo q x o ’ja ligid a  
  is h la m a y erlar va
  0
  ’tlo q la ro 'r ta sid a g i n isb a ttu r lic h a (1 1 .4 - ja d v a l). H ozirgi v a q td a  
  is h la m a yerlar q ish lo q x o ’jaligin in g 2 8 fo iz g a yaq in i (1 ,4 mlrd. g a y a q in va 7 0 foiz 
  (3 ,4 mlrd. g a ) chorvach ilik d a ishlatiladi. (P ichan zorlar, yaylovlar, o ’tloqlar).  tlo q la r 
  g ’alla v a b o s h q a tex n ik ekinlarni ish la b ch iq a rish m a q s a d id a h a y d a ls a h a m , bu 
  n o b u d g a r c h ilik b  la d i. 0 ’t g a n 1 0 0 yil d a v o m id a d e h q o n c h ilik u c h u n y e r  
  m a y d o n la rin in g to z a la n is h i m iqdori in so n iy a tn in g o ’tg a n m in g yilligid a q ilg a n id a n  
  k o ’proqdir.
  Hozir e s a d u n y o d a holat b o s h q a c h a . Q ish loq xjaligini  zlash tirish uchu n 
  rezervlar y o ’q, fa q a t o'rm onlar v a e k strem a l hududlar q olg a n . S h u bilan birga k o’p 
  m am alakatlard a y e r resurslari te z k am aym oq d a: m ah su ld or yeriar qurilishlar ostida, 
  t o g ’ s a n o a ti ishlari, sh a h a rla r v a b o s h q a aholi punktlari bilan b a n d b  lm o q d a . 
  Ish lan m a y er katta m aydonlari d eg r a d a tsiy a natijasida y qolib k etm o q d a .
  R iv o jla n g a n d a v la tla rd a q is h lo q x ja lig in in g se r h o sillig i v a m a h su ld o rlig i 

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Jahon ijtimoiy-iqtisodiy geografiyasi

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish