• D u n y o d a g i is h la n m a y e rla rn in g y a r m isi “h o ld a n to y is h i”, a q lg a s i g ’m a y d ig a n
 • T u p roq q atlam in i s a q la s h n in g a s o s iy v a z ifa s i uning hosild orligin i q o ’llab
 • y e rla rn i y o ’q o lis h in in g
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet19/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  y e rla rn i y o ’q o lis h in in g
  0
  ’rnini b o s s a , r iv o jla n a y o tg a n d a v la tla r d a k o ’rin ish  
  b o s h q a c h a . A holi so n in in g t e z  s is h i oxirgi 5 0 yil d a v o m id a o z iq -o v q a t eh tiyoji 4  
  b a r o b a r o ’s i s h i g a o lib k e ld i. B u h o la t y e r r e s u r s la r ig a v a y e r q a t la m ig a  
  riv o jla n a y o tg a n d av la tla rn in g a h o lisi z ic h ra y o n la rig a o rtiq ch a “b o s im ” b o ’lm o q d a . 
  D u n y o d a g i is h la n m a y e rla rn in g y a r m isi “h o ld a n to y is h i”, a q lg a s i g ’m a y d ig a n  
  d a r a ja d a fo y d a la n ila d i. A ytish kerakli, siv iliz a tsiy a rivojlanishi tarixida 2 mlrd. g a  
  ya q in m a h s u ld o r y erla r y o ’qoldi, hozirgi ish la n m a yerlarn in g m a y d o n id a n k o ’pdir. 
  B u tu n d u n y o d a y e r q a tla m in in g d e g r a d a t s iy a s i k u c h a y ib b o r m o q d a , u n in g  
  s a b a b i - y erd a n n o t g ’ri foy d a la n ish d ir.
  T u p roq q atlam in i s a q la s h n in g a s o s iy v a z ifa s i uning hosild orligin i q o ’llab- 
  q u v v a t la s h d ir . P l a n e t a tu p r o q q a t la m in in g s q is m i i s s iq lik v a s u v b ila n  
  t a ’m in la n m a g a n i s a b a b li m a h su ld o riig i p a s a y ib k e tm o q d a . T u p roq q a tla m in in g  
  yarm isi q u rg ’o q ch ilik v a yarim q u rg’oq ch ilik z o n a la r d a jo y la s h g a n v a k  p in ch a  
  tu p ro q e r o z iy a s i y u z a g a k e la d i, b u z ilg a n tu p ro q ju d a s e k in tik la n a d i, ta b iiy  
  sh a r o itd a tup roq ni q a y ta tik la sh g a y u z ia b yillar kerak b ladi. H iso b -k ito b la rg a  
  k ra, har yili yer y u z id a e r o z iy a n a tija sid a q ish lo q x o ’jalik o b o ro tid a n 6 - 7 m ln. g a  
  tup roq , botq oqlik, t z a la s h ishlari, y u vilish i n a tija sid a y a n a 1 ,5 m ln. g a y q o la d i.  Download 4.28 Mb.
  1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  y e rla rn i y o ’q o lis h in in g

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish