• 5 0 - 6 0 yillik “u z u n to ’lqin” sik lig a t o b e b lib, b u n d a tex n ik a v a te x n o lo g iy a la r
 • ’z in in g ta raq q iyoti y o ’lini b o s ib  tib, b u n d a n  s is h v a inq irozlar d o im o ja h o n
 •  z ig a x o s  z g a r is h bilan b o g ’liq ek a n lig i, bu,  z navb atid a, in so n iy a tta r a q q iy o tin i
 • c h u q u r la s h u v ig a olib keldi




  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet2/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  c h u q u r la s h u v ig a olib keldi.
  R u s iq t is o d c h is i N .D .K o n d r a ty e v in d u str ia l ja m iy a td a is h la b c h iq a r is h  
  k u ch la rin in g rivojlanish i, s h u n in g d e k , ja m iy a t ijtim oiy-iq tisod iy k o m p o n e n tla ri 
  5 0 - 6 0 yillik “u z u n to ’lqin” sik lig a t o b e b lib, b u n d a tex n ik a v a te x n o lo g iy a la r , 
  g ’o y a v a ijtimoiy harakatlarin in g o ’z g a rish i ro’y b e r ish ig a XX a sr n in g 20-yillarid a 
  o ’z e ’tiborini qaratdi. Xorijiy d avlatlard a iqtisod iy v a s iy o siy jih atd an го’у b e r a y o tg a n  
  z a m o n a v iy o ’zg a rish la rn i b a y o n q ilish d a fo r m a ts iy a k  rin ishlarin in g tor d o ira d a  
  ek a n lig i k a m ch ilik tu g ’dirgani b o is, ru s iq tiso d iy g e o g r a fi I.A.Vitver horijiy d avlatlar 
  ijtim o iy -iq tiso d iy g e o g r a f iy a s ig a a s o s so id i. A y n a n s h u olim t o m o n id a n k u rs, 
  k ey in ch a lik fa n d a k la s s ik a g a a y la n g a n : “Xorijiy d avlatlar iq tisod iy g e o g r a fiy a s id a n  
  tarixiy g e o g r a f iy a g a kirish” kitobi yaratildi.
  I.A .V itver h a r bir d a v la t u m u m ja h o n q o n u n iy a tla r ig a o ’z ic h a y o n d a s h ib , 
  0
  ’z in in g ta raq q iyoti y o ’lini b o s ib  tib, b u n d a n  s is h v a inq irozlar d o im o ja h o n  
  k o n y u n k tu r a si b ila n m o s k e la v e r m a s lig in i t a ’kid lab b erd i. B u n d a : ja m iy a t v a  
  g e o g r a f ik m e h n a t ta q s im o tin in g riv o jla n ish i d u n y o tarixid a m u a y a n h u d u d iy  
  riv o jla n ish i v a ta r q a lis h i, d u n y o m iq y o s id a t e x n o lo g iy a la r n in g d in a m ik a s i v a  
   z ig a x o s  z g a r is h bilan b o g ’liq ek a n lig i, bu,  z navb atid a, in so n iy a tta r a q q iy o tin i 

  Download 4.28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   365




  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa



  c h u q u r la s h u v ig a olib keldi

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish