• 0 ,2 4 2 . Y ev ro p a 0 ,2 8 3 . O s iy o 0 ,1 5 4 . MDH 0 ,8 1 5. S h im oliy A m erik a
 • 0 ’rmon resurslari P la n e ta m iz d a 4 mlrd. g a yaq in yerlar  rm on lar bilan b a n d , bu quruqlikning
 • Yer y u zid a g i  rm on resu rslari q ifa la r hu du di v a d avlatlard a bir m e ’y o r d a
 • Lotin A m erik a si ajralib turadi. Ayrim davlatlar o r a s id a n R o s s iy a , B raziliya, A Q S H
 • P la n e ta d a tu p roq q a tla m in in g ustki h o s ild o r qatla m i o ’n yilda. 7 fo iz tezlik
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet20/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  P la n e ta d a tu p roq q a tla m in in g ustki h o s ild o r qatla m i o ’n yilda. 7 fo iz tezlik  
  bilan k u ch d a n q o ia d i. Iqlimi o ’rtach a z o n a la r g a q a r a g a n d a , e k v a to r m in ta q a si 
  v a tropik ra yon lard a tuproq tarkibi v a sh a r r o s y o m g ’irlar n a tija sid a tup roq qatlam i 
  k proq k u ch d a n q o la d i. Arid z o n a la r d a e s a q ish lo q x jaligiga h a v o g a c h a n g , 
  qum , tuproqni k  ta ra d ig a n b o ’ronlar katta z a ra r keltiradi. B a ’z id a s h a m o l tuproq 
  q atlam ini 1 5 -2 0 s m .g a p u flab chiqarib, uni katta m a s o fa la r g a k o ’chirad i.
  R e g io n
  T a ’m in la n ish (foizd a)
  1. D u n yo
  0 ,2 4
  2 . Y ev ro p a
  0 ,2 8
  3 . O s iy o
  0 ,1 5
  4 . MDH
  0 ,8 1
  5. S h im oliy A m erik a
  0 ,6 5
  6 . J a n u b iy A m erik a
  0 ,4 9
  7. Afrika
  0 ,3 0
  8. A vstraliya v a Y a n g i Z e la n d iy a
  1 ,3 7
  0 ’rmon resurslari
  P la n e ta m iz d a 4 mlrd. g a yaq in yerlar  rm on lar bilan b a n d , bu quruqlikning 
  3 0 foizini tash kil e ta d i. Ikkita m a y d o n i te n g  rm on m intaqalari an iq k zatilib 
  turibdi: sh im o liy (ig n a b a rg li d araxtlar turi k o ’p u c h r a y d ig a n ), jan u b iy ( 9 7 fo iz bargi 
  qalin  rm o n la rd a n iborat).
  Yer y u zid a g i  rm on resu rslari q ifa la r hu du di v a d avlatlard a bir m e ’y o r d a 
  ta q s im la n m a g a n . 0 ’rm on m a y d o n i m iqdori b o ’y ic h a yirik r e g io n la r o r a s id a n  
  Lotin A m erik a si ajralib turadi. Ayrim davlatlar o r a s id a n R o s s iy a , B raziliya, A Q S H , 
  K a n a d a , In d o n ez iy a , Zair v a b o s h q a d avlatlar yirik o ’rm on m a ss iv la r ig a e g a .

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  P la n e ta d a tu p roq q a tla m in in g ustki h o s ild o r qatla m i o ’n yilda. 7 fo iz tezlik

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish