• K osm ik tasvirlar y o r d a m id a rasm iy statistik m a ’lu m o tla rg a  zgartirish lar kiritiladi.
 •  r m o n b ila n q o p l a n g a n m a y d o n h u d u d n in g 2 0 f o iz in i t a s h k i l e t a d i
 • 0 ’rm o n la rn in g k o p b  lish i (a y n iq s a , n ih o y a t xilm a-xil turlari bilan ajralib
 • S u v b a rch a tirik org a n izm la rn in g y a s h a s h i u c h u n kerakli omildir. H a y o tn in g
 • P eru , H in d iston v a b o s h q a d a v la tla rg a t o ’g ’ri k e la d i. Biroq oxirgi o ’n yilliklarda
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet22/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-
  betlik3
  P eru , H in d iston v a b o s h q a d a v la tla rg a t o ’g ’ri k e la d i. Biroq oxirgi o ’n yilliklarda 
  tropik o ’rm o n la rg a katta z a ra r keltirilgan. U lar y ilig a 1 1 -1 2 mln. g a tezlig i bilan 
  k e s ib ta s h la n m o q d a ; bu ularning tabiiy q a y ta tik la n ish id a n o ’n b arob ar tezroqd ir. 
  K osm ik tasvirlar y o r d a m id a rasm iy statistik m a ’lu m o tla rg a  zgartirish lar kiritiladi. 
  S h u n d a y qilib S a lv a d o r, Y a m ayk a va G aitida  rm o n la r y q blib ketdi. F ilippinda 
   r m o n b ila n q o p l a n g a n m a y d o n h u d u d n in g 2 0 f o iz in i t a s h k i l e t a d i  
  (m a m la k a tn in g r a sm iy m a lu m otlariga k ra b o s h q a c h a —4 0 - 5 0 fo iz). N e p a ld a  
  o ’rm o n la rg a h u d u d n in g j q ism i to ’g ’ri k e la d i. M a s a la n , H im olay, A n d v a A tla s 
  Afrika y a s s i t o g ’ligi v a b o s h q a y e r y u z id a g i r a y o n la rd a  rm on larni y  q o tilish  
  ju d a jiddiy m u a m m o la r d a n biri b o ’lm o q d a .
  0 ’rm o n la rn in g k o 'p b  lish i (a y n iq s a , n ih o y a t xilm a-xil turlari bilan ajralib 
  t u r a d ig a n tr o p ik o ’r m o n la r ) h a y v o n v a  s im lik la r n in g y a s h a s h m u h itin i 
  y  q o lis h ig a olib k e lm o q d a p la n e ta m iz d a 1 2 0 g a y a q in h a y v o n la r turlari y q  
  b ldi (y a q in yillar o r a s id a g i 3 0 yil d a v o m id a 1 0 0 g a y a q in turlarini s h u n d a y  
  q is m a t k u tm o q d a ).
  Suv resurslari
  S u v b a rch a tirik org a n izm la rn in g y a s h a s h i u c h u n kerakli omildir. H a y o tn in g  
   zi h a m , in so n n in g b u tun xjalik faoliyati s u v r esu r sla rid a n fo y d a la n is h i bilan 
  b o g ’liq. Yer k u rra sid a g i s u v resu r sla rid a n katta q ism i D u n y o O k ea n i su vlari - 9 6  

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  P eru , H in d iston v a b o s h q a d a v la tla rg a t o ’g ’ri k e la d i. Biroq oxirgi o ’n yilliklarda

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish