• O k e a n k o ’p h a y o t sh a k lla rin in g p a y d o bo lish i v a r iv o jla n ish ig a s a b a b b o ’ldi
 • 0 ’ylaydilarki, D u n y o o k e a n i k e la ja k d a in so n iy a tn in g uc h a n q o g ’ini b osadi".
 • Jahon ijtimoiy-iqtisodiy geografiyasi
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet24/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  y e c h ilm a y qolad i.
  C h u c h u k su v la r n in g im koniyati kam v a y e r y u z id a n o te k is ta q s im la n is h i, 
  y u z a d a g i v a y e r o s t i d a g i s u v la r n i i f l o s l a n i s h f t m u iliy a liliily y l u b a l ^ e s u r s


  m u a m m o s i b o ’lm o q d a . S u v ta n q is lig in i b artaraf qilish y o ’li - u n d a n ra tsio n a l 
  fo y d a la n ish d ir.
  Dunyo okeanining resurslari o’zlashtirishi
  S u v resu rslari m u a m m o s i bilan bir q atord a m u sta q il k o m p le k s m u a m m o  
  b o ’lib D u n y o o k e a n r e s u r s la r in i o ’z la s h t ir is h i m a s a l a s i t u r m o q d a . O k e a n  
  quruqlikka q a r a g a n d a Y erning katta m iq d o rd a g i y er sa h n in i (71 fo iz) e g a lla y d i. 
  O k e a n k o ’p h a y o t sh a k lla rin in g p a y d o bo 'lish i v a r iv o jla n ish ig a s a b a b b o ’ldi: 
  h a y v o n o rg a n izm turku m larining 7 5 f o i z g id r o sfe ra d a v u ju d g a k e lg a n . O k e a n n in g  
  b io m a s s a s id a 1 5 0 m in g o r g a n iz m turlari to p ilg a n . Hozirgi v a q td a D u n y o o k e a n i 
  Yer kurrasida h a y o t u ch u n kerakli sharoitlar yara tish d a katta rol  yn ayd i. U h a v o g a  
  k islorod n in g ta x m in a n 2 0 fo iz o q s il m o d d a bilan ta ’m inlaydi.
  0 ’ylaydilarki, D u n y o o k e a n i k e la ja k d a in so n iy a tn in g uc h a n q o g ’ini b osadi". 
  D e n g iz su vin i c h u c h u k qilish usullari m urakkabdir v a q im m a tg a tu s h a d i, a m m o  
  s h u n d a y s u v d a n Q u v a y t, Jazoir, Liviya, B erm u d v a B a g a m orollarida, A Q S H n in g  
  bir n e c h a r a y o n la r id a f o y d a la n a d ila r . M D H d a , M a n g ’is h lo q y a r im o r o lig a  

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Jahon ijtimoiy-iqtisodiy geografiyasi

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish