• D u n y o o k e a n i r e s u r s la r in in g e n g m u h im q is m i - b io lo g ik r e s u r s la r .
 • G v in ey a n in g s h a r q to m o n id a o k e a n o stid a n n ih o y a td a b o y tem ir, sin k , m is, oltin
 • ( Q o z o g ’isto n ) d e n g iz su v in i c h u c h u k qilish qu rilm asi ish la m o q d a
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet25/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  ( Q o z o g ’isto n ) d e n g iz su v in i c h u c h u k qilish qu rilm asi ish la m o q d a .
  B u n d a n ta sh q a r i, o k e a n c h u c h u k su v id a n fo y d a la n is h n in g y a n a bir real 
  im k o n iy a ti bor: s u v g a m u h toj d a v la tla r g a Y ern in g s h im o liy v a j a n u b iy m u z  
  q a tla m id a n b linib k e ta y o tg a n k o ’c h m a m u z t o g ’larini b u k sirovk a q ilish . D u n yo 
  o k e a n in in g b u n d a n k ey in g i ilm iy -tek sh irish v a o 'zla sh tirish i ishlari m a s a la s in i 
  h al e tis h , k e la ja k d a v a b o s h q a g lo b a l m u a m m o la m i y e c h is h g a t a ’sir e tis h i 
  m um kin. U lardan bir n e c h ta s in i s a n a b o ’tam iz.
  D u n y o o k e a n i r e s u r s la r in in g e n g m u h im q is m i - b io lo g ik r e s u r s la r . 
  O lim larning o ’y la s h ic h a , bu r es u r sla r 3 0 mlrd. aholini t o ’y d irish g a qodir. D u n y o  
  o k e a n i - ju d a katta m ineral x o m a s h y o z a x ir a sig a e g a . Y ildan -yilga sh u resurslarn i 
  ish la tish ja ra y o n i k e n g a y m o q d a . D e n g iz o stid a n hozirgi p a y td a d u n y o d a ish la b  
  chiqarilgan n eftn in g j qism i, k assiteritn in g 12 foiz (In d on eziya, M alayziya v a Tailand 
  qirg’oq larid a), JA R va N am ib iy a qirg’o q larid agi q u m lardan olm o sla r, o ’g ‘it u ch u n  
  fo s fo r k o n k r e s iy a s i m illion t o n n a la b is h la b c h iq a r ilm o q d a . 1 9 9 9 y ild a Y an gi 
  G v in ey a n in g s h a r q to m o n id a o k e a n o stid a n n ih o y a td a b o y tem ir, sin k , m is, oltin 
  v a k u m u sh k o m p le k s rudalarining q a z ib ch iq a rish ulkan lo y ih a si a m a lg a osh irila 
  b o sh la d i. O k e a n n in g e n e r g e tik sa lo h iy a ti ju d a katta (D u n y o o k e a n in in g birgina 
  s u v q a lq is h ja ra y o n i in so n iy a tn i e n e r g iy a bilan ta ’m inlay olad i, lekin h o z irc h a bu 

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  ( Q o z o g ’isto n ) d e n g iz su v in i c h u c h u k qilish qu rilm asi ish la m o q d a

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish