• Yer tarixining 4 , 5 mlrd. yil d a v o m id a a m a ld a to’lgan tabiiy ja r a y o n ig a n isb a ta n
 • 4 0 0 0 0 y ilg a y a q in faol o ’z la sh tir m o q d a . A m m o ah o li so n in in g o ’s is h i v a tex n ik a
 • k ela ja k sa lo h iy a ti.)
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet26/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  k ela ja k sa lo h iy a ti.)
  Y er y u z i d a i s h l a b c h i q a r is h n in g rivoji v a a l m a s h u v u c h u n D u n y o  
  o k e a n in in g tr a n s p o r t a h a m iy a ti ju d a k a tta . O k e a n d a in s o n iy a t n in g x jalik  
  fa o liy a ti o q ib a t id a k o ’p c h iq in d ila r t o ’p la n a d i ( o k e a n s u v la r in in g k im y o v a  
  fizik t a ’siri v a tirik o r g a n iz m la r n in g b io lo g ik t a ’siri n a tij a s id a t u s h a y o t g a n  
  c h iq in d ila r n i t o z a l a y d i . A m m o i n s o n i y a t o k e a n n i n g  z -  z i n i t o z a l a s h  
  q o b iliy a tid a n n o t o ’g ’ri f o y d a la n is h , ju d a o g ’ir o q ib a tla r g a olib k e la d i). D u n y o  
  o k e a n in in g r e s u r s la r in i o ’z la s h tir is h v a uni s a q la s h , s h u b h a s iz , in s o n iy a tn in g  
  g lo b a l m u a m m o la r id a n biridir.


  Yer tarixining 4 , 5 mlrd. yil d a v o m id a a m a ld a to’lgan tabiiy ja r a y o n ig a n isb a ta n , 
  in s o n n in g t a ’siri ilgari a h a m iy a tg a e g a b o ’lm a g a n . In so n y er q o p la m in i fa q a t 
  4 0 0 0 0 y ilg a y a q in faol o ’z la sh tir m o q d a . A m m o ah o li so n in in g o ’s is h i v a tex n ik a  
  rivojlanishi t a ’sirid a yild an -yilga sezila rli b o ’lm o q d a . Ilgari k  tarilgan m u a m m o - 
  la rin in g  tk irlig i v a m iq y o s i h o z ir g i a s r n in g h o d i s a v a ja r a y o n la r ig a t e n g  
  k e lm o q d a .
  In so n fa o liy a tin in g h a m m a y  n a lish id a yirik hu du d sa k r a s h b o ’lib o'tdi -  
  ish la b ch iq arish , harbiy ish , transport, a lo q a , s a v d o -s o tiq d a v a h.k. X o ’jalik faoliyati 
  hozirgi k u n d a ilgari q o ’li y e tm a g a n h u d u d la rg a iqlim v a g e o g r a fiy a to m o n id a n : 

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  k ela ja k sa lo h iy a ti.)

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish