• ♦ Z o n a la r n in g tab iiy sh aroitlari bilan (r iv o jla n a y o tg a n m a m la k a tla r n in g
 • ( r iv o j la n g a n m a m la k a t la r d a n e k o l o g ik x a v fli i s h la b c h iq a r is h s o h a la r i n i
 • M a m la k a tn in g m a l u m d a r a ja d a r iv o jla n m a g a n i, ilgari m e tr o p o iiy a
 • S a n o a t i r iv o jla n g a n m a m la k a tla r u c h u n e k o lo g ik m u a m m o la r in d u stria l
 • tan gligi q irrasid a tu rg a n rivojlan ayotgan r eg io n la r g a ko hib o 'tm o q d a . K o’p g in a
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet31/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  tan gligi q irrasid a tu rg a n rivojlan ayotgan r eg io n la r g a ko hib o 'tm o q d a . K o’p g in a  
  riv o jla n a y o tg a n m a m la k a tla r d a ijtim o iy -ek o lo g ik m u h itn in g jiddiyligi q u y id a g i 
  s a b a b la r bilan b o g liq :


  ♦ Z o n a la r n in g tab iiy sh aroitlari bilan (r iv o jla n a y o tg a n m a m la k a tla r n in g  
  k o ’pi tropiklard a jo y la s h g a n . Bu reg io n la rn in g e k o lo g ik tizimi ju d a h a m q a ltis, 
  t e z sur^atlar v a katta m a ss h ta b la r bilan o r q a g a k e tm o q d a ).
  ♦ 
  A n ’a n a v iy y o ’l bilan riv o jla n ish b io s f e r a g a k u ch li b o s im b o ’lm o q d a  
  (a h o lin in g t e z  s is h i, a n ’a n a v iy q ish lo q x jaligi, c h e td a n k e lg a n q ish lo q x jalik 
  ekinlarini  stirish , m ineral x o m a sh y o n i q a z ib c h iq a r ish v a e k sp o r t qilish v a h.k.
  Turli r e g io n la r b ilan  z a r o a lo q a d o r lig i v a bir-biriga b o g ’liq b  lg a n lig i 
  ( r iv o j la n g a n m a m la k a t la r d a n e k o l o g ik x a v fli i s h la b c h iq a r is h s o h a la r i n i 
  riv o jla n a y o tg a n m a m la k a tla rg a “iflo s k o ’c h irish ”).
  ♦ 
  M a m la k a tn in g m a l u m d a r a ja d a r iv o jla n m a g a n i, ilgari m e tr o p o iiy a  
  d a v la tla rig a q a ra m lig i (in v e stitsiy a jalb q ilish m a q s a d id a e k o lo g ik ta v a k k a lg a  
  k o ’z y u m ish .)
  S a n o a t i r iv o jla n g a n m a m la k a tla r u c h u n e k o lo g ik m u a m m o la r in d u stria l 
  x a r a k te rg a e g a b  ls a , r ivojlan ayotgan d a v la tla r u c h u n ijtim oiy-ek ologik om illar 
  ta b iiy r e s u r s la r ( rm on lar, tuproq q a tla m i, b o s h q a tabiiy boyliklar) q a y ta d a n  

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  tan gligi q irrasid a tu rg a n rivojlan ayotgan r eg io n la r g a ko hib o 'tm o q d a . K o’p g in a

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish