• - i s h la b c h iq a r is h v o s it a la r i v a i s t e ’m o l m o lla r i is h la b c h i q a r a d i g a n tarm oq lar o r a s id a m u ta n o sib lik  rn atish;
 • - tarm o q la rn in g ta sh q i iq tisod iy faoliyatin i barqarorlashtirish ; - ilm iy-texn ik taraqqiyotni ja d a lla sh tirish , ilg’or tex n o lo g iy a la rn i joriy etish ;
 • Jahon ijtimoiy-iqtisodiy geografiyasi
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet342/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   338   339   340   341   342   343   344   345   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  t q im ach ilik d ir.
  S a n o a t i s h l a b c h iq a r is h in in g r iv o j la n is h s a m a r a d o r iig ig a t a ’s i r  
  k  r s a t u v c h i o m illa r
  S a n o a t i s h l a b c h i q a r is h n in g t a r m o q la r i t u z i lm a s in i  z g a r t ir i s h v a  
  ta k om illash tirish iqtisodiy, ilm iy-texnik v a ijtimoiy s iy o s a tn in g a s o s iy n e g izi b lib 
  x iz m a t q ila d i. I s h la b c h iq a r u v c h i k u c h la r h a m d a s a n o a t t a r m o q la r in in g  
  rivojlanish i ilm iy -tex n ik ta ra q q iy o t to v a r la r g a b o ’lg a n ta la b n in g q o n d ir ilish ig a , 
  tovarlar sifa tin in g y a x s h ila n is h ig a o lib b orad i. A h olin i sifatli m a h s u lo tla r bilan 
  ta ’m in la sh u zviy ra v ish d a s a n o a t ish la b c h iq a r ish tarm oq tu z ilm a sin in g o ’z g a rish i 
  h a m d a y a n g i ta r m o q la r n in g v u ju d g a k e lis h i, m avju d larin i rivojlan tirish b ilan  
  b o g liqdir. Bu orq ali iq tiso d iy tizim d a , u y ok i bu ta r m o q d a ijobiy siljish so d ir  
  b ladi h a m d a iq tiso d iy o tn in g rivojlanish d in a m ik a si  zg a ra d i.
  S a n o a t ta rm o q la ri tu z ilm a s in i ta k o m illa s h tir is h n in g a s o s i y y o n a lish la r i 
  qu yidagilardir:
  - i s h la b c h iq a r is h v o s it a la r i v a i s t e ’m o l m o lla r i is h la b c h i q a r a d i g a n  
  tarm oq lar o r a s id a m u ta n o sib lik  rn atish;
  - ish la b c h iq a r is h tu z ilm a sin in g p r o g n o z v a te n d e n siy a la r in i ish la b ch iq ish ;
  - tarm o q la rn in g ta sh q i iq tisod iy faoliyatin i barqarorlashtirish ;
  - ilm iy-texn ik taraqqiyotni ja d a lla sh tirish , ilg’or tex n o lo g iy a la rn i joriy etish ;
  - s h a x s iy v a ijtimoiy i s t e ’m olni  r g a n is h h a m d a aholini s a n o a t m ah su lo tla ri 

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   338   339   340   341   342   343   344   345   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Jahon ijtimoiy-iqtisodiy geografiyasi

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish