• B o z o r iq tiso d iy o ti s h a r o itid a ta r m o q t u z ilm a s in in g r iv o jla n ish d a r a ja s i
 • - a s o s iy ish la b c h iq a rish fond larining aktiv v a p a s s iv qism i; - a lo h id a e le m e n tla r u lu sh i.
 • bilan t o ’la ta ’m in la sh
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet343/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   339   340   341   342   343   344   345   346   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  bilan t o ’la ta ’m in la sh ;
  - ta r m o q la rd a x o m a s h y o v a r e s u r s la r d a n o q ilo n a fo y d a la n is h s a m a r a -  
  dorligini o sh ir ib b o rish .
  T arm oqlar tu zilm a sin i sh a k lla n tirish d a a s o s iy  tibor iq tisod iy rayon larn in g 
  b a rch a tarm oq larini resu rslar, k ap ital m a b la g ’lar, x o m a s h y o v a m ateriallar bilan 
  ta ’m in la sh , m e h n a t resu r sla rid a n o q ilo n a f o y d a la n is h g a q ara tilg a n .


  B o z o r iq tiso d iy o ti s h a r o itid a ta r m o q t u z ilm a s in in g r iv o jla n ish d a r a ja s i 
  ta la b g a ja v o b b erm a y d i. T arm oq lam in g ichki qurilm asini q a y ta qu rish , m a h s u lo t 
  is h la b c h iq a r is h va a h o lin in g tu rm u sh d a ra ja sin i o s h ir is h , c h e t el korxonalari 
  b ila n i q t i s o d i y h a m k o r lik q i l is h , c h e t e l i n v e s t i t s i y a l a r i h a m d a i l g ’o r 
  te x n o lo g iy a la r in i sifatli s a n o a t m ollari ta y y o r la s h g a s a fa r b a r qilish vazifalarin i 
  hal e tis h lozim .
  A s o s iy fon d lar tu zilm a sin i q u y id a g i k o ’rin ish d a t a s a w u r qilish mum kin:
  - ish la b ch iq a ru v ch i va ish la b ch iq a rm a y d ig a n a s o s iy fondlar;
  - a s o s iy ish la b c h iq a rish fond larining aktiv v a p a s s iv qism i;
  - a lo h id a e le m e n tla r u lu sh i.
  S a n o a t is h la b c h iq a r is h tu z ilm a s i t la -t k is is h la b c h iq a r is h o m illari 
  tark ib id a n v a s h u tarkibni ta sh k il etu v c h i e le m e n t la m in g o q ilo n a v a ria n tid a n  
  iboratdir. A n a s h u om illarning um u m iyligi yoki b o g liq lig in in g m u n ta za m bu zilishi 
  milliy iq tiso d iy o tn in g b a rch a b o ’g ’inlariga y o m o n t a ’sir qiladi, ish la b ch iq a rish  

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   339   340   341   342   343   344   345   346   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  bilan t o ’la ta ’m in la sh

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish