• B M T ning g lo b a l e k o lo g ik m onitorin gi m a ’lu m o tig a k o ’p d a r y o la m in g 1 0
 • B o z o r iq tisod iyoti rivojlan gan davlatlar (u lard a p la n e ta a h o lisin in g 1 /8 q ism i
 • qilinadi, s h u n d a n 6 5 fo iz g a yaqin i a t m o s fe r a g a k o ’tariladi. K im yo s a n o a t i h a v o
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet35/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  qilinadi, s h u n d a n 6 5 fo iz g a yaqin i a t m o s fe r a g a k o ’tariladi. K im yo s a n o a t i h a v o  
  h a v z a sin i zararli m o d d a la r g a o ’x s h a b stirol, fe n o l, a ts e to n , u g le ro d ok sid i, s e r a  
  d iok sid i, s e r a angid ridi, s e r o v o d o r o d , xlor v a ftor birikmalari bilan t ldiradi. Bu 
  m o d d a la m in g k o ’pi k a n s e r o g e n v a narkotik ta ’siriga e g a .
  B u n g a q  s h ib a t m o s fe r a g a c h iq a y o tg a n a v to tra n sp o rt g a zla rin in g ( u g lero d  
  v a a z o t oksid lari ju d a xavfli) ta ’sirini a y tish m um kin. Bu turdagi iflo sla n tirish d a n  
  yirik sh a h a rla r v a s a n o a t m a rk azlarid a y a sh o v c h ila r a z o b c h e k m o q d a la r .
  B M T ning g lo b a l e k o lo g ik m onitorin gi m a ’lu m o tig a k o ’p d a r y o la m in g 1 0  
  foiz (n a zo ra t o stid a g ila r) o q a v a su v la rid a n iflo sla n g a n ( a s o s iy a y b d o r la r - birinchi 
  n a v b a td a s a n o a t v a q ish lo q x o ’jaligi). Y evrop a daryolarida nitrat  rta h is o b d a  
  m um k in b o ’lg a n d a n 4 5 m arta balan ddir. S u v la rn in g p e stftsid v a fo sfo rit bilan 
  iflo sla n tirish k e n g tarq aldi. S h u n is i qiziqki, T a n z a n iy a , K o lu m b iy a , M a la y z iy a  
  d aryolarida p e stitsid la r d a ra ja si Y evrop an ik id an b alan d roq . D e n g iz qirg’oq larid a, 
  d aryolar qu yilish i joylarid a s a n o a t v a m a ish iy o q a v a la r n a tija sid a e k o lo g ik v a z iy a t 
  y o m o n la s h m o q d a .


  B o z o r iq tisod iyoti rivojlan gan davlatlar (u lard a p la n e ta a h o lisin in g 1 /8 q ism i 
  y a s h a y d i) butun d u n y o iflo sla n ish in in g 2 /3 q ism id a n ortig’ini ish la b chiqaradilar. 

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  qilinadi, s h u n d a n 6 5 fo iz g a yaqin i a t m o s fe r a g a k o ’tariladi. K im yo s a n o a t i h a v o

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish