• 4 0 -y illa rd a km ir o c h iq v a y o p iq u s u ld a q a z ila b o s h la n d i. S h a r g ’un s h a x ta s id a
 • n e ftn i q a y ta i s h la s h z a v o d id a h a m d a S h o 'r ta n g a z m a jm u a s id a 1 0 0 m in g
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet353/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   349   350   351   352   353   354   355   356   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  n e ftn i q a y ta i s h la s h z a v o d id a h a m d a S h o 'r ta n g a z m a jm u a s id a 1 0 0 m in g  
  t o n n a g a ya q in su yultirilgan g a z ish la b ch iq a rilm o q d a .
  0 ’z b e k i s t o n m u s t a q i ll i k k a e r i s h g a c h , m a m l a k a t n i n g n e f t v a g a z  
  m a h s u lo tla r ig a b  lg a n ehtiyojini o ’z resurslari h is o b ig a q on d irish a s o s iy m a s a la  
  boTib qold i. 1 9 9 1 -y ili 0 ’z b e k is to n N eft v a g a z s a n o a t i d a v la t k o n se rn i tash k il 
  etildi, k eyin roq 1 9 9 2 -y il. k o n se r n n e g iz id a 0 ’z b e k is to n N e f t v a g a z s a n o a t i milliy 
  k o r p o r a tsiy a si ( «  z b e k n e f t g a z » ) tuzildi.
  K orp oratsiya tarkibida yirik b ir la sh m a v a b o s h q a r m a la r h a m d a korxon alar 
  fa o liy a t k oY satib k elm o q d a la r. K orp oratsiya q ator xorijiy m am lak atlarn in g e n g  
  yirik firmalari bilan ham korlik q ilm oq d a.
  K o 'm ir s a n o a t i
  M a m la k a tim izd a k o ’mirni s a n o a t u s u lid a q a z ib o lis h 1 9 3 0 -y illa r oxirid an 
  b o s h la n g a n . T o s h k e n t v ilo y a ti O h a n g a r o n v o d iy s id a A n g r e n q o ’n g 'ir k m ir, 
  S u rx o n d a r y o v ilo y a tid a S h a r g ’un, B o y su n t o s h k o mir konlari bor. A n g ren k o n id a n  
  4 0 -y illa rd a km ir o c h iq v a y o p iq u s u ld a q a z ila b o s h la n d i. S h a r g ’un s h a x ta s id a  
  Y oriltosh fab rik asi (yillik q u w a t i 1 5 0 m ing t) ish layd i.
  R e sp u b lik a m iz d a 1 9 5 0 -y ild a 1 ,4 m ln.t. k o’mir q a z ilg a n b o ’lsa , 1 9 9 0 -y ilg a  
  kelib 6 , 4 m ln. t. g a y e td i. Bu ko'rsatkich k eyin gi yillarda p a s a y ib , 1 9 9 7 -y ild a 3  
  m ln .g a tu s h ib qoldi. R e s p u b lik a m ustaq illik k a e r is h g a n d a n k ey in  z b e k is t o n  

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   349   350   351   352   353   354   355   356   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  n e ftn i q a y ta i s h la s h z a v o d id a h a m d a S h o 'r ta n g a z m a jm u a s id a 1 0 0 m in g

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish