• Y erdan Q u y o s h g a c h a b o ’lg a n m a so fa : - A fe liy d a - 1 5 2 , 1 m ln. km. - P er ig e liy d a - 1 4 7 ,1 m ln. km.
 •  9 4 -y il Vazirlar M a h k a m a si « S a n o a t terak ch iligin i rivojlantirish v a b o s h q a t e z
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet361/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   357   358   359   360   361   362   363   364   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  19 9 4 -y il Vazirlar M a h k a m a si « S a n o a t terak ch iligin i rivojlantirish v a b o s h q a t e z  
   su v c h i y o g ’o c h b o p daraxtzorlarni b arp o e t is h g a oid chora-tad birlar t  risid a »  
  qaror q a b u l qildi. Q arord a yaq in k ela ja k d a har yili 5 m ln. m etr kub. s a n o a t b o p v a  
  qurilish y o g ’o c h i ta y y o r la sh rejasi b e lg ila n g a n .
  Q u r ilis h m a te r ia lla r i s a n o a t i
  0 ’z b e k is t o n k o ’p tarm oq li qu rilish m a ter ia lla ri s a n o a t ig a e g a . S e m e n t , 
  a s b e s t - s e m e n t , d e v o r b o p m a teria lla r, y u m s h o q y o p q ic h v a g id r o iz o ly a ts iy a  
  m a t e r ia lla r i, t a b iiy s h a r o it la r d a n q o p l a m a m a t e r ia lla r i, n o r u d a q u r ilis h  
  m ateriallari, q u rilish k e ra m ik a si, issiq lik iz o ly a ts iy a s i m ateriallari, o h a k , g ip s , 
  b o g ’lovch i m ateriallar v a ulardan buyum lar, sa n ita r iy a -g ig ie n a jihozlari, p o lim er 
  x o m a s h y o d a n qurilish m ateriallari v a b u yum lar te m ir -b e to n k on struk tsiyalari v a  
  b o s h q a ish la b c h iq a r is h tarm oq lari bor. J a m i 1 0 0 d a n ortiq n o m d a g i a s o s i y  
  m a h s u lo t turlari ta y y o rla n a d i. 0 ’z b e k is to n d a 1 9 9 7 - yild a 3 ,3 mln. to n n a s e m e n t  
  sh iferlari, 5 .2 m ln. kv. m etr d e r a z a o y n a la ri, 1 m ln. kv. m etr lin o le u m ish la b  
  chiq arild i.


  Yershari tgrisida umumiy malumotlar 
  Y erdan Q u y o s h g a c h a b o ’lg a n m a so fa :
  - A fe liy d a - 1 5 2 , 1 m ln. km.
  - P er ig e liy d a - 1 4 7 ,1 m ln. km.
  - 0 ’rtach a m a s o f a (a str o n o m ik birlik) - 1 4 9 ,6 m ln. km.
  Y erdan O y g a c h a b o ’lg a n o ’rta ch a m a s o f a - 3 8 4 ,4 m ing km.

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   357   358   359   360   361   362   363   364   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa   9 4 -y il Vazirlar M a h k a m a si « S a n o a t terak ch iligin i rivojlantirish v a b o s h q a t e z

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish