• A tm o sfer a n in g a s o s iy v a m uh im q ism i b o ’lgan o z o n qatlam i iq lim ga ta ’sir
 • O z o n q a tla m in in g y u p q a la n ish i d u n y o ja m o a s in i jiddiy h a votirga s o lm o q d a .
 • s h u b h a s iz , u t a ’sir e ta d i. Ilmiy m a ’lu m otlarga b a h o berib , b u tu n d u n y o b irgalikd a
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet38/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  s h u b h a s iz , u t a ’sir e ta d i. Ilmiy m a ’lu m otlarga b a h o berib , b u tu n d u n y o b irgalikd a 
  s h u m a s a la b  y ic h a h arak atlar rejasini ish la b ch iq ish la ri lozim .


  A tm o sfer a n in g a s o s iy v a m uh im q ism i b o ’lgan o z o n qatlam i iq lim ga ta ’sir 
  qiladi v a Y erdagi h a m m a jo n zo tn i Q u y o sh n in g u ltrabinafsh a nurlaridan h im o y a  
  qiladi. O zo n n in g a s o s iy m a s s a s i 1 0 k m .d a n 5 0 km g a c h a b alan dlik da j o y la s h g a n , 
  uning m a k sim a l zichligi 1 6 -2 0 km balan dlik d a kuzatiladi. O zo n n in g tuzilish id a v a  
  bu zilish id a a z o t okisid i, o g ’ir m etallar, xlor, ftor, brom faol rol  ynaydilar.
  1 9 7 8 yild a A ntarktida u stid a birinchi m arta Yer o z o n q o b ig ’ida yirik “tu y n u g i” 
  to p ilg a n ed i. 0 ’tg a n yillar d a v o m id a sp u tn ik la rd a n  r g a n is h n a tija sid a Arktika, 
  A Q S H , Y e v ro p a , R o s s i y a u s tid a s h u n d a y “tu y n u k la r” a n iq la d i. O z o n q a tla m i 
  b u z ilis h id a a t m o s f e r a g a in s o n y a r a t g a n c h iq in d ila r v a ta b ia td a b  lm a g a n  
  a e r o z o l g a z -x la d a g e n tla r , xlor, flor, u g lero d (X FU ) v a b o s h q a o z o n n i b u zu v ch i 
  m o d d a la r (O BM ) ayb lan d ilar.
  O z o n q a tla m in in g y u p q a la n ish i d u n y o ja m o a s in i jiddiy h a votirga s o lm o q d a . 
  U ltr a b in a fsh a r a d ia tsiy a n in g (n u r la n ish n in g )  s is h n a tija sid a v a o d a m la r teri 
  sa r a to n i (rak) bilan k a s a l b o lis h i, m u ta tsiy a p a y d o b o ’lishi (u ltra b in a fsh a DNK 
  m olek u lalarin i b u za d i, bu e s a g e n e tik o ’z g a r ish la r g a olib k elad i), r a d ia tsiy a bir 

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  s h u b h a s iz , u t a ’sir e ta d i. Ilmiy m a ’lu m otlarga b a h o berib , b u tu n d u n y o b irgalikd a

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish