• M u s h tta g id a p rovard id a in so n iy a t, D u n y o o k e a n i, iqlim, h a y v o n o t v a o ’sim lik
 • 1 9 9 6 yil o k t a b r - n o y a b r id a A n ta rk tid a u s t id a e n g k a tta v a c h u q u r b o ’lg a n
 • qator  0 'sim lik la m in g o ’s is h ig a sa lb iy t a ’sir k  rsa tish i, fitop lan k ton b aliq lar va
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet39/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-
  betlik3
  qator 
  0
  'sim lik la m in g o ’s is h ig a sa lb iy t a ’sir k  rsa tish i, fitop lan k ton b aliq lar va 
  d e n g iz o rg a n izm la rin in g a s o s iy y e m i k a m a y ib borishin i s h u bilan b o g ’laydilar.
  M u s h tta g id a p rovard id a in so n iy a t, D u n y o o k e a n i, iqlim, h a y v o n o t v a o ’sim lik 
  d u n y o s i, e k o tiz im ... ta r a q q iy o tn in g k e la ja g i yorqin e m a s . V a z iy a t k u c h a y is h i 
  s a b a b li 1 9 8 5 yild a V e n a k o n v e n s iy a s i im zo la n d i. 1 9 8 9 yil 1 y a n v a r d a n b o s h la b  
  M o n rea l p ro ty o k o li k u c h g a kirdi: u O D B n i is h la b c h iq a r is h v a fo y d a la n is h n i 
  c h e g a r a la n is h i h a q id a ed i. A m m o bu ch o ra la r k e sk in natija b erm a y a p ti. 1 9 9 5  
  yilda S h a rq iy S ib ird a o z o n tarkibining y u p q a la n ish i an iq lan d i - 4 0 0 fo iz d a n ortiq, 
  1 9 9 6 yil o k t a b r - n o y a b r id a A n ta rk tid a u s t id a e n g k a tta v a c h u q u r b o ’lg a n  
  “c h u q u r c h a " a n iq la n d i. E n d i k o ’p c h ilik e k s p e r t la r o z o n q o b i g ’in in g a s o s i y  
  g a za b la n tiru v ch i d e b to v u s h d a n reak tiv a v ia tsiy a v a k o sm ik raketalarni u chirish 
  s o n i k o 1p a y ish i b ilan b o g 'la m o q d a la r. F a n o ld id a sh u jarayonlarn i  rg a n is h va  
  sa m a r a li ch o r a la r k o Y ish g a ta v s iy a b erish m a sa la la r i turibdi.
  Avtomobil - xavfli manba
  A v to tra n sp o rt rivojlanishi, s h a h a r la m in g h a v o s in i g a z la r bilan ifloslan tirish 
  k p k a sa llik la rn in g b o s h sa b a b la r id a n biridir. Yarim milliard a v to m o b illa r n in g  
  g a z c h iq a rish i Yer a tm o sfe r a s in i e n g zararli ifloslan tirish n in g 6 0 foizin i tash kil 

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  qator  0 'sim lik la m in g o ’s is h ig a sa lb iy t a ’sir k  rsa tish i, fitop lan k ton b aliq lar va

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish